Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE)

Responsable

Sra.   Núria Clèries i Nerín

Càrrec

directora del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada

Adreça
Carrer d'Ausiàs Marc, 40
Població
08010  Barcelona
Telèfon
93 207 31 14
Fax
93 207 67 47
Horari de registre i d'atenció
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
24 de desembre: tancat.
31 de desembre: tancat.

 

NIF

Q-5850018-B

 

Funcions

Donar suport al Departament de Justícia en els processos de selecció del personal que pertany a cossos especials, en col·laboració amb l'Escola d'Administració Pública de Catalunya pel que fa a les competències que li són pròpies.

Portar a terme la formació especialitzada, inicial i permanent del personal dependent del Departament de Justícia.

Investigar, estudiar i divulgar les matèries relatives a l'àmbit de les competències del Departament de Justícia
donar el suport tècnic que el Departament de Justícia li requereixi en aquests àmbits, i promoure-hi, mitjançant beques, ajuts, premis o altres mecanismes, la investigació i la difusió.

Col·laborar amb el Consell General del Poder Judicial, directament o mitjançant l'Escola Judicial, en la formació continuada de les persones titulars dels òrgans judicials destinades a Catalunya, i en els altres àmbits d'interès mutu que s'estableixin per conveni.

Col·laborar, mitjançant convenis, amb el Ministeri de Justícia en la formació continuada dels membres del ministeri fiscal destinats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i en la formació de les persones titulars de les secretaries judicials destinades a Catalunya.

Organitzar programes que tendeixin a fomentar i a facilitar l'accés dels juristes i dels llicenciats en dret de Catalunya, per les corresponents vies legalment establertes, a les carreres judicial i fiscal i a altres professions jurídiques.

Organitzar i supervisar, en col·laboració amb les universitats, les pràctiques universitàries i d'estudiants de formació professional a les oficines judicials i en els centres i serveis del Departament de Justícia.

Mantenir relacions d'intercanvi de coneixements i de professionals amb altres centres docents i investigadors, tant nacionals com internacionals, en les matèries pròpies de la seva competència.

Dirigir, elaborar i divulgar publicacions monogràfiques o periòdiques sobre matèries que són objecte de les activitats del Centre.

Aplegar un fons bibliogràfic i documental públic, especialitzat fonamentalment en matèries que són competència del Departament de Justícia.

Components

Entitat autònoma administrativa. Participació de la Generalitat: Majoritària Directa.

El Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada és un organisme autònom de caràcter administratiu adscrit al Departament de Justícia.

Els òrgans de govern i d'administració del Centre són el president, el consell rector i el director:

President: La presidència del Centre correspon a la persona titular del Departament de Justícia de la Generalitat.

Consell Rector: format pel president, el vicepresident del Centre i els vocals següents:
- Tres alts càrrecs del Departament de Justícia
- La persona titular de la direcció de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya
- La persona titular de la Direcció General d'Universitats
- La persona titular de la direcció del Gabinet Jurídic de la Generalitat
- Un vocal designat per la persona titular del Departament d'Interior.
- Quatre vocals en representació de les universitats catalanes
- La persona titular de la direcció del Centre
- Dos vocals designats entre experts de reconegut prestigi en les matèries que són competència del Departament.
- La persona titular de la direcció de l'Observatori de Dret Privat de Catalunya
- Dos vocals en representació del Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya

El director: el director del Centre és nomenat i separat pel consell Executiu a proposta del conseller de Justícia i escoltat prèviament el Consell Rector, i té categoria de director general.
El president o presidenta del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada pot nomenar una persona, entre els membres del Consell Rector, perquè exerceixi la vicepresidència del Centre. Aquesta persona ha de substituir el president o presidenta en casos d'absència o malaltia i en els altres que expressament aquest li delegui. (article 5 de la Llei 11/2005, de 7 de juliol)data actualització (28/06/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya