Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE)

Responsable

Sr.   David Font i Simón

Càrrec

director del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció

Adreça
Carrer del Foc, 57
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 857 40 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible
Horari de registre i d'atenció
 

NIF

Q-5856204-B

 

Funcions

a) Planificar, organitzar, gestionar i dirigir els programes de formació professional adreçats als interns dels centres penitenciaris i educatius en col·laboració, si escau, amb els departaments de l'Administració de la Generalitat, altres administracions públiques o institucions privades.
b) Planificar, organitzar, gestionar i dirigir el treball que duen a terme els interns, dins o fora dels establiments penitenciaris i educatius, en règim laboral penitenciari especial o per mitjà de cooperatives o altres fórmules d'emprenedoria, d'acord amb la legislació vigent.
c) Planificar, organitzar, gestionar i dirigir els programes d'inserció sociolaboral adreçats a col·lectius sotmesos a mesures judicials, en col·laboració, si escau, amb altres administracions i institucions.
d) Dur a terme activitats industrials, comercials o anàlogues i, en general, les operacions relacionades amb el treball penitenciari i les que li encarreguin els departaments de l'Administració de la Generalitat, els ens locals o els ens integrats en el sector públic.
e) Promoure fórmules de col·laboració amb entitats, públiques o privades, que permetin d'assolir d'una manera progressiva i efectiva la inserció de les persones sotmeses a mesures penals.
f) Executar obres de nou establiment, reformar, conservar o condicionar les dependències on es duen a terme les activitats, d'acord amb els criteris i dins dels límits fixats per la legislació vigent en matèria de règim jurídic de les entitats del sector públic de la Generalitat.
g) Garantir les mesures de prevenció de riscos laborals en totes les activitats que es duen a terme.
h) Vetllar perquè en el seu àmbit d'actuació es respectin els drets fonamentals de les persones sotmeses a mesures judicials.
i) Promoure actuacions per a assolir la igualtat d'oportunitats per a les dones, particularment per a les dones estrangeres, responent a les necessitats reals detectades, amb l'objectiu de facilitar-ne el procés d'inserció sociolaboral i l'autonomia personal.
j) Dur a terme les actuacions relacionades amb les funcions anteriors dirigides a potenciar-les i les que li siguin assignades.
2. Les funcions a què fan referència les lletres a, b i c de l'apartat 1 han de configurar l'itinerari personal de l'intern o interna.
3. Les funcions del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció, en l'àmbit específic del treball, són:
a) Dur a terme programes de promoció de l'ocupació.
b) Fomentar la consolidació d'hàbits laborals i millorar la qualitat i la productivitat dels llocs de treball per a facilitar la inserció laboral.
c) Impulsar la creació de llocs de treball adaptats a les necessitats dels interns que siguin adequats a llur formació i educació.
- Les funcions del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció, en l'àmbit específic dels programes de formació professional i educatius, són:
a) Dur a terme activitats formatives i educatives encaminades a preparar professionalment els interns per a poder cobrir les demandes del mercat laboral.
b) Adaptar les programacions didàctiques de totes les especialitats al Catàleg de qualificacions professionals i al Catàleg modular integrat de formació professional vigents a Catalunya.
c) Fomentar l'aprenentatge de coneixements professionals per a facilitar la integració sociolaboral dels interns.
- En l'àmbit específic de la inserció sociolaboral, corresponen al Centre d'Iniciatives per a la Reinserció les funcions següents:
a) Dur a terme plans i projectes encaminats a incorporar els interns en el món laboral fora del centre penitenciari o educatiu, sempre que llur situació penal els ho permeti, i dur-ne a terme el seguiment i el control corresponents.
b) Col·laborar amb entitats, públiques o privades, que contribueixin a una inserció laboral efectiva.
c) Facilitar assessorament jurídic als penats en matèria sociolaboral.
d) Impulsar la realització d'estudis sobre la conjuntura laboral.

Components

Entitat de Dret Públic sotmesa a l'ordenament jurídic privat. Participació de la Generalitat: Majoritària Directa.data actualització (28/02/2023)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya