Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Subdirecció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència

    Organigrama

Responsable

Sra.   Rosa Maria Pérez i Girbent

Càrrec

subdirectora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència

Adreça
Avinguda del Paral·lel, 52
Població
08001  Barcelona
Telèfon
93 483 10 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

La Subdirecció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència té les funcions següents:

a) Establir i coordinar l'elaboració de criteris homogenis d'actuació dels diferents òrgans, àrees funcionals i personal tècnic de la Direcció General, així com fer el seguiment de la seva implantació.
b) Fixar els criteris tècnics d'actuació de la Direcció General, així com elaborar protocols per a l'homogeneïtzació dels procediments de gestió dels serveis d'atenció a la infància i l'adolescència.
c) Promoure i coordinar la planificació i l'avaluació de programes i sistemes de gestió i d'atenció adreçats a infants i adolescents en situació de desemparament.
d) Coordinar els serveis d'Atenció a la Infància i l'Adolescència amb dependència orgànica de les direccions territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
e) Coordinar els procediments per a l'assignació dels recursos de protecció en el conjunt d'àmbits territorials per a una millor eficiència de la gestió.
f) Impulsar l'elaboració dels criteris jurídics i tècnics d'actuació en matèria d'atenció a la infància i l'adolescència.
g) Prestar el servei d'atenció immediata especialitzada amb recursos telefònics i telemàtics davant de maltractaments infantils per donar una resposta efectiva a les comunicacions de possibles maltractaments.
h) Supervisar la preparació de propostes per a l'elaboració de catàlegs de prestacions, de la Cartera de serveis i del mapa de recursos en l'àmbit dels serveis especialitzats d'atenció a la infància i l'adolescència.
i) Resoldre les sol·licituds de prestacions socials de caràcter econòmic per a menors d'edat en situació de risc i per l'acolliment familiar simple o permanent en família extensa que preveu la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.
j) Planificar i coordinar els procediments per a l'assignació dels recursos de protecció en el conjunt d'àmbits territorials per a una millor eficiència de la gestió.
k) Impulsar l'elaboració dels criteris jurídics d'actuació, així com les disposicions normatives, circulars i instruccions en l'àmbit de competències de la Direcció General, i coordinar la gestió dels expedients patrimonials dels infants i adolescents desemparats.
l) Promoure i elaborar plans de col·laboració i protocols que garanteixin l'ordenació de les actuacions de detecció, prevenció, assistència, recuperació i, si escau, reinserció dels infants i adolescents víctimes de maltractaments i que assegurin una actuació integral d'acord amb les previsions de la Llei 14/2010, de 27 maig.
m) Supervisar l'elaboració de la proposta d'avantprojecte de pressupost de la Direcció General, així com la seva execució posterior.
n) Vetllar per l'aplicació a la Direcció General de les polítiques del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en matèria de gestió de recursos humans, prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut; gestionar els assumptes de recursos humans de la Direcció General sens perjudici de les competències que corresponen als altres òrgans del Departament, així com col·laborar en el desenvolupament de les relacions laborals.
o) Fer el seguiment i control dels recursos i serveis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i de Barcelona Comarques.
p) Fer el seguiment i el control de la gestió de compres i subministraments, de la contractació administrativa i de la tramitació del finançament dels serveis socials especialitzats.
q) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.data actualització (02/05/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya