Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Suport Jurídic

    Organigrama

Responsable

Sr.   Àngel Lázaro i Riol

Adreça
Avinguda del Paral·lel, 52
Població
08001  Barcelona
Telèfon
93 483 10 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

El Servei de Suport Jurídic té les funcions següents:

a) Donar suport jurídic a la Direcció General i a l'Observatori dels Drets de la Infància en tots els assumptes de la seva competència i vetllar per l'adequació a la legalitat de les actuacions de la Direcció General esmentada.
b) Establir els criteris jurídics dels òrgans de la Direcció General i les directrius i els procediments generals d'actuació quant a les situacions de risc, el desemparament, la guarda protectora, les mesures assistencials i el suport a la majoria d'edat.
c) Promoure i coordinar la realització d'estudis, informes i altres activitats relacionats amb el suport jurídic en matèria d'atenció i protecció dels infants i els adolescents.
d) Revisar i preparar els esborranys de disposicions normatives, instruccions i circulars en matèries pròpies de la Direcció General i donar-los la tramitació corresponent.
e) Supervisar i gestionar les propostes de resolució dels recursos administratius; les reclamacions prèvies a la via judicial, civil o laboral; les reclamacions de responsabilitat patrimonial, i els procediments de revisió d'ofici dels actes administratius sobre les matèries que siguin competència de la Direcció General.
f) Iniciar, preparar i revisar jurídicament la tramitació dels convenis de la Direcció General amb altres administracions i entitats i fer-ne el seguiment.
g) Disposar la recopilació i l'arxiu de les disposicions normatives, la jurisprudència i la doctrina científica relacionades amb matèries pròpies de la Direcció General.
h) Dirigir i coordinar les actuacions relatives a la defensa del patrimoni dels infants i adolescents tutelats, així com gestionar els seus expedients patrimonials.
i) Emetre les directrius adequades per assegurar la unitat de criteris en relació amb la custòdia i arxiu dels expedients dels infants i adolescents.
j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Components

Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials referents als serveis i establiments d'atenció a la infància i l'adolescència (DOGC 2262).data actualització (03/03/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya