Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència

Responsable

Sr.   Ricard Calvo i Pla

Càrrec

Director General

Adreça
Avinguda del Paral·lel, 50-52
Població
08001  Barcelona
Telèfon
93 483 10 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible
Horari de registre i d'atenció
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Tancat els dies 24 i 31 de desembre

Funcions

La Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, en l'àmbit de les competències atribuïdes al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, té les funcions següents:

a) Planificar les polítiques d'infància i l'adolescència, fer la programació general dels serveis i recursos en matèria de protecció i l'elaboració de les directrius en l'àmbit de competències del desemparament, particularment, els equips d'atenció a la infància i l'adolescència.
b) Promoure els drets dels infants i els adolescents que es trobin a Catalunya, especialment el seu dret de participació com a ciutadans actius i la promoció del seu benestar.
c) Promoure i elaborar plans de col·laboració i protocols que garanteixin l'ordenació de les actuacions de detecció, prevenció, assistència, recuperació i, si s'escau, la reinserció dels infants i adolescents víctimes de maltractaments i que assegurin una actuació integral d'acord amb les previsions de la Llei 14/2010.
d) Promoure i prestar els serveis públics especialitzats d'atenció del maltractament a infants i adolescents d'acord amb les previsions del títol IV de la Llei 14/2010.
e) Promoure i planificar la prevenció i l'atenció dels infants i els adolescents en situació de risc així com el finançament dels serveis corresponents previstos en la Cartera de serveis socials en els termes i d'acord amb el que preveuen la mateixa cartera, la legislació de serveis socials i la Llei 14/2010.
f) Protegir i assumir la tutela dels infants i els adolescents desemparats, i disposar i executar les mesures d'atenció necessàries per a cada un d'ells i gestionar els serveis necessaris per a la seva efectivitat.
g) Assumir la guarda dels infants i els adolescents en els supòsits establerts per les lleis.
h) Tramitar i resoldre o derivar els expedients informatius, de desemparament, tutela, guarda i mesures assistencials que li corresponguin.
i) Derivar les possibles situacions de risc de les quals tingui coneixement als òrgans competents.
j) Adoptar les mesures cautelars que siguin necessàries de conformitat amb el que disposa la Llei 14/2010.
k) Gestionar el patrimoni dels infants i adolescents tutelats.
l) Definir i establir les directrius i els procediments generals d'actuació dels serveis especialitzats d'atenció a la infància i l'adolescència.
m) Dirigir els serveis residencials de protecció propis i la proposta, provisió, seguiment i supervisió tècnica dels serveis i establiments contractats que presten serveis en matèria de protecció a la infància i l'adolescència.
n) Prestar les mesures assistencials i el suport a l'emancipació o a la majoria d'edat necessaris per a l'autonomia personal dels joves extutelats, garantint la igualtat d'oportunitats.
o) Ordenar i gestionar el Sistema d'informació i gestió de la infància i l'adolescència previst a la Llei 14/2010.
p) Regular el sistema comú de valoració de les situacions de risc i desemparament dels infants i adolescents i la seva actualització i modificació d'acord amb les previsions de la Llei 14/2010.
q) Promoure les actuacions per a la implementació de les recomanacions de l'Observatori dels Drets de la Infància i canalitzar les propostes i informes que s'elaborin.
r) Incoar i resoldre els procediments sancionadors derivats de l'aplicació de la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència.
s) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.data actualització (24/02/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya