Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei d'Autoritzacions, Ordenació Laboral i Responsabilitat Social

    Organigrama

Responsable

Sr.   Iñaki Zallo Olaeta

Càrrec

cap del Servei d'Ordenació Laboral

Adreça
Carrer de Sepúlveda, 148-150 4a. planta
Població
08011  Barcelona
Telèfon
93 228 57 57
Fax
93 228 57 43
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

El Servei d'Ordenació Laboral té les funcions següents:

a) Garantir l'eficàcia dels procediments d'acomiadament col·lectiu, suspensió de contractes i reducció de jornada, efectuant el seu seguiment, i advertint, recomanant i assistint les parts, i elaborar les propostes de resolució dels expedients presentats per causa de força major i per cooperatives de treball associat.
b) Instar els procediments d'ofici davant dels jutjats socials.
c) Proposar l'establiment de criteris jurídics i tècnics competència del Servei mitjançant circulars o instruccions.
d) Efectuar el seguiment informatiu i estadístic de les matèries del Servei.
e) Informar i donar suport als jutjats mercantils radicats a Catalunya en la totalitat dels expedients que es tramiten sobre mesures col·lectives que afecten treballadors/ores d'empreses concursades.
f) Verificar el compliment, per part de les empreses que extingeixen més de 50 contractes de treball, de la seva obligació de presentar un pla de recol·locació subscrit amb empreses de recol·locació, i verificar els resultats efectius de l'execució d'aquests plans.
g) Tramitar, gestionar i fer el pagament dels ajuts previs a la jubilació ordinària a favor de treballadors/ores afectats en processos de reestructuració empresarial.
h) Elaborar les propostes de resolució dels expedients d'autorització per exercir l'activitat d'empresa de treball temporal a l'àmbit de Catalunya, i els expedients d'actualització anual de garanties financeres.
i) Gestionar i resoldre els expedients de reclamació de devolució de garanties financeres, i els expedients d'execució de garanties financeres de l'àmbit de Catalunya, i altres actuacions administratives en l'àmbit de les relacions laborals relatives a les empreses de treball temporal.
j) Coordinar i organitzar el Registre públic d'empreses de treball temporal, fent el seguiment mensual de la contractació amb empreses usuàries, així com gestionar l'autorització de les sol·licituds que es presentin en l'àmbit de Catalunya.
k) Elaborar les propostes de resolució dels expedients en l'àmbit de Catalunya de declaració d'excepcionalitat i mesures alternatives a la contractació de persones treballadores amb discapacitat.
l) Fiscalitzar les memòries anuals que han de presentar les empreses amb declaració d'excepcionalitat reconeguda, així com les memòries que han de presentar els centres especials de treball i les fundacions i associacions que han estat beneficiàries de mesures alternatives.
m) Certificar a les empreses sol·licitants el compliment de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat.
n) Coordinar la competència d'informació sobre les condicions de treball mínimes aplicables als treballadors/ores en els desplaçaments transnacionals, i efectuar el seguiment de les comunicacions empresarials en el marc de les competències de la Generalitat de Catalunya.
o) Elaborar les propostes de resolució dels expedients d'autorització de treball de menors de 16 anys en espectacles públics.
p) Assessorar les empreses en matèria de responsabilitat social.
q) Gestionar, conjuntament amb el Consell de Relacions Laborals (CRL), el Portal RSCat com a eina de disfusió de la responsabilitat social a Catalunya.
r) Col·laborar en la gestió i supervisar la tramitació jurisdiccional derivada dels expedients que tramita el Servei, sens perjudici de les funcions atribuïdes a l'Àrea Jurídica de Treball.
s) Altres funcions de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

 

 

 

 

 

 
data actualització (07/03/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya