Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei d'Ordenació Laboral

    Organigrama

Responsable

Sr.   Iñaki Zallo Olaeta

Càrrec

cap del Servei d'Ordenació Laboral

Adreça
Carrer de Sepúlveda, 148-150 4a. planta
Població
08011  Barcelona
Telèfon
93 228 57 57
Fax
93 228 57 43
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

El Servei d'Ordenació Laboral té les funcions següents:

a) Garantir l'eficàcia dels procediments d'acomiadament col·lectiu, suspensió de contractes i reducció de jornada, efectuant el seu seguiment, i advertint, recomanant i assistint les parts, i elaborar les propostes de resolució dels expedients presentats per causa de força major i per cooperatives de treball associat.
b) Instar els procediments d'ofici davant dels jutjats socials.
c) Proposar l'establiment de criteris jurídics i tècnics per aplicar en els expedients de regulació d'ocupació mitjançant circulars o instruccions.
d) Efectuar el seguiment informatiu i estadístic del conjunt d'expedients de regulació d'ocupació a Catalunya, i resoldre les matèries que requereixin la intervenció administrativa a les relacions laborals, quan no estiguin atribuïdes a altres òrgans de la Subdirecció.
e) Informar i donar suport als jutjats mercantils radicats a Catalunya en la totalitat dels expedients que tramiten sobre mesures col·lectives que afecten treballadors d'empreses concursades.
f) Verificar el compliment, per part de les empreses que extingeixen més de 50 contractes de treball, de la seva obligació de presentar un pla de recol·locació subscrit amb empreses de recol·locació, i verificar els resultats efectius de l'execució d'aquests plans.
g) Informar i donar suport, d'acord amb l'article 82.3 de l'Estatut dels treballadors, al Consell de Relacions Laborals sobre els aspectes formals i de fons dels expedients d'inaplicació de condicions de treball que preveu el conveni col·lectiu, els quals siguin competència de la Comissió Executiva.
h) Tramitar, gestionar i fer el pagament dels ajuts previs a la jubilació ordinària, a favor de persones treballadores afectades en processos de reestructuració empresarial.
i) Elaborar les propostes de resolució dels expedients d'autorització per exercir l'activitat d'empresa de treball temporal, i els expedients d'actualització anual de garanties financeres.
j) Gestionar i resoldre els expedients de reclamació de devolució de garanties financeres, i d'execució de garanties financeres de tot l'àmbit de Catalunya, i altres actuacions administratives en l'àmbit de les relacions laborals relatives a les empreses de treball temporal.
k) Coordinar i organitzar el Registre públic d'empreses de treball temporal, fent el seguiment mensual de la contractació amb empreses usuàries, així com proposar l'establiment de criteris jurídics i tècnics per aplicar en aquests expedients, mitjançant circulars o instruccions.
l) Elaborar les propostes de resolució dels expedients en l'àmbit de tot Catalunya de declaració d'excepcionalitat i mesures alternatives a la contractació de persones treballadores amb discapacitat.
m) Fiscalitzar les memòries anuals que han de presentar les empreses amb declaració d'excepcionalitat reconeguda, els centres especials de treball i les fundacions i associacions que han estat beneficiàries de mesures alternatives.
n) Certificar a les empreses sol·licitants el compliment de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat.
o) Coordinar la competència d'informació sobre les condicions de treball mínimes aplicables als treballadors en els desplaçaments transnacionals, i efectuar el seguiment de les comunicacions empresarials en el marc de les competències de la Generalitat de Catalunya.
p) Elaborar les propostes de resolució dels expedients d'autorització de treball de menors de 16 anys en espectacles públics.
q) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.data actualització (09/09/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya