Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral

Responsable

Sr.   Oscar Riu i Garcia

Càrrec

director general de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral

Adreça
Carrer de Sepúlveda, 148-150
Població
08011  Barcelona
Telèfon
93 228 57 57
Fax
93 228 57 44
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

La Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral té les funcions següents:

a) Executar la legislació laboral en l'àmbit de les relacions de treball individuals i col·lectives i la regulació de l'ocupació.
b) Fer el seguiment de la contractació laboral.
c) Promocionar les polítiques i els programes de seguretat i salut laboral.
d) Dirigir i organitzar els registres de convenis col·lectius, associacions empresarials i sindicals, eleccions sindicals i empreses de treball temporal.
e) Executar la potestat sancionadora en matèria d'ordre social.
f) Impulsar una nova cultura del desenvolupament econòmic que permeti la reorganització del temps, la compatibilitat entre la vida personal i laboral, i la responsabilitat social.
g) Representar el Departament en totes les comissions departamentals i interdepartamentals que siguin de la seva competència.
h) Coordinar i impulsar les activitats de prevenció de riscos laborals de les mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social.
i) Proposar objectius d'actuació de vigilància i control en les matèries competència de la Direcció General.
j) Assistir i assessorar tècnicament, en matèria de seguretat i salut laboral, empreses, treballadors i treballadores i organismes públics, així com en matèria de subvencions públiques en aquest àmbit.
k) Promocionar i avaluar les activitats necessàries per a la prevenció de riscos derivats del treball relatius a empreses i a centres de treball radicats a Catalunya i fer-ne el seguiment.
l) Col·laborar amb altres administracions competents respecte a l'aplicació de les normes de l'ordre social.
m) Dirigir i coordinar els expedients relatius a les autoritzacions de treball.
n) Iniciar els procediments de responsabilitat patrimonial i nomenar l'instructor o la instructora del procediment.
o) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.
p) Planificar, dirigir i executar les polítiques d'activació, consolidació i regeneració relacionades amb el treball autònom a Catalunya.


Components

Depèn de la Direcció general el Registre general d'empreses de treball temporal (DOGC 2011).data actualització (20/07/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya