Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball

Responsable

Sr.   Enric Vinaixa i Bonet

Càrrec

Director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball

Adreça
Carrer de Sepúlveda, 148-150
Població
08011  Barcelona
Telèfon
93 228 57 57
Fax
93 228 57 44
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

La Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball té les funcions següents:

a) Executar la legislació laboral en l'àmbit de les relacions de treball individuals i col·lectives i la regulació de l'ocupació.
b) Fer el seguiment de la contractació laboral.
c) Promocionar les polítiques i els programes de seguretat i salut laboral.
d) Dirigir i organitzar els registres de convenis col·lectius, associacions empresarials i sindicals, eleccions sindicals i empreses de treball temporal.
e) Executar la potestat sancionadora en matèria d'ordre social.
f) Impulsar una nova cultura del desenvolupament econòmic que permeti la reorganització del temps i la compatibilitat entre la vida personal i laboral.
g) Representar el Departament en totes les comissions departamentals i interdepartamentals que siguin de la seva competència.
h) Coordinar i impulsar les activitats de prevenció de riscos laborals de les mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social.
i) Proposar objectius d'actuació de vigilància i control en les matèries competència de la Direcció General.
j) Assistir i assessorar tècnicament, en matèria de seguretat i salut laboral, empreses, treballadors i treballadores i organismes públics, així com en matèria de subvencions públiques en aquest àmbit.
k) Promocionar i avaluar les activitats necessàries per a la prevenció de riscos derivats del treball relatius a empreses i a centres de treball radicats a Catalunya i fer-ne el seguiment.
l) Col·laborar amb altres administracions competents respecte a l'aplicació de les normes de l'ordre social.
m) Dirigir i coordinar els expedients relatius a les autoritzacions de treball.
n) Iniciar els procediments de responsabilitat patrimonial i nomenar l'instructor o la instructora del procediment.
o) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

Components

Depèn de la Direcció general el Registre general d'empreses de treball temporal (DOGC 2011).data actualització (09/09/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya