Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secció de Relacions Laborals

    Organigrama

Responsable

Sr.   Enric Carreté Adzerías

Càrrec

cap de la Secció de Relacions Laborals

Adreça
Plaça de Pompeu Fabra, 1
Població
17002  Girona
Telèfon
872 975 000
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

A la Secció de Relacions Laborals li corresponen les funcions següents:

a) Coordinar i gestionar les conciliacions prèvies amb caràcter obligatori a la tramitació dels procediments laborals davant els jutjats socials.

b) Organitzar i gestionar el funcionament del Registre d'estatuts d'associacions empresarials i sindicats de treballadors/ores, en concret el dipòsit dels estatuts de les associacions esmentades.

c) Organitzar i gestionar el funcionament del Registre, i tramitar els expedients relatius al dipòsit de les actes relatives a les eleccions dels òrgans representatius a l'empresa, de dades referents a la representativitat dels òrgans empresarials, i l'examen i la valoració previs de les actes dipositades.

d) Expedir els certificats de la documentació en dipòsit.

e) Certificar les dades referents a la representativitat dels sindicats en l'àmbit territorial dels serveis territorials.

f) Vigilar el compliment de la normativa en matèria de seguretat i salut en el treball i dels reglaments tècnics específics.

g) Elaborar i tramitar les propostes de resolució per a l'acreditació dels serveis de prevenció i d'autorització d'auditories i de paralització del treball, i el registre de serveis de prevenció, d'auditories i d'empreses exemptes.

h) Controlar i supervisar els expedients relatius a les obertures de centres de treball, els accidents i les malalties professionals.

i) Redactar els informes en relació amb els recursos ordinaris interposats contra les resolucions dictades pels serveis territorials corresponents, i trametre'ls a la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral.

j) Estudiar, elaborar i tramitar les propostes de resolució dels expedients d'autorització d'empreses de treball temporal, i dur a terme el seu registre i el dels contractes de posada a disposició que les empreses de treball temporal formalitzin amb les empreses usuàries.

k) Gestionar i tramitar els expedients referents als trasllats col·lectius.

l) Altres funcions de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.


Components

D'aquesta secció depèn el Registre territorial d'empreses de treball temporal de Girona (DOGC 2011).data actualització (17/03/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya