Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Relacions Laborals a Girona

    Organigrama

Responsable

Sra.   Ana Maria Mallol Gusiñe

Adreça
Plaça de Pompeu Fabra, 1
Població
17002  Girona
Telèfon
872 97 50 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Al Servei de Relacions Laborals li corresponen les funcions següents:

a) Conèixer i coordinar les propostes de resolució en els expedients sancionadors per incompliment de la normativa laboral, en matèria de seguretat i salut laboral, ocupació, i obstrucció a la tasca inspectora, així com sobre qualsevol altra matèria sancionadora que se li atribueixi.

b) Coordinar el cobrament de les sancions imposades per via voluntària i, si escau, per via executiva.

c) Conèixer i coordinar les propostes de resolució per a l'acreditació dels serveis de prevenció, d'autorització d'auditories i de paralització del treball, i el registre de serveis de prevenció, d'auditories i d'empreses exemptes.

d) Conèixer i coordinar els expedients de mediació, vaga, tancament patronal i conflicte col·lectiu.

e) Coordinar el control de legalitat, el registre, el dipòsit i la publicació dels convenis col·lectius i els plans d'igualtat, i supervisar la normalització lingüística de l'àmbit dels serveis territorials.

f) Tramitar els expedients d'acomiadaments col·lectius, suspensions i reduccions de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció, i vetllar per l'efectivitat del període de consultes.

g) Tramitar i elaborar les resolucions dels expedients referents a la reducció de jornada, la suspensió i l'extinció de contractes de treball per causa major, i els de reducció de jornada, suspensió i cessament d'activitats de socis cooperativistes de cooperatives de treball associat; també dels expedients referents a l'autorització administrativa del treball de menors, i a l'autorització d'empreses de treball temporal, el seu registre i el dels contractes de posada a disposició que aquestes empreses de treball temporal formalitzin amb les empreses usuàries.

h) Coordinar el registre dels expedients relatius al dipòsit d'estatuts d'associacions sindicals i empresarials, així com el registre de les actes d'eleccions sindicals.

i) Fer el seguiment de les dades referents a la representativitat dels sindicats.

j) Vigilar el compliment i fer el seguiment de la normativa aplicable a les matèries competència d'aquest Servei, especialment en relació amb les denúncies presentades per infracció de les normes esmentades.

k) Coordinar l'estudi, la redacció i la remissió dels informes a la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral en relació amb els recursos ordinaris interposats contra les resolucions dictades pel servei territorial corresponent.

l) Coordinar i col·laborar amb la Inspecció de Treball de Catalunya i altres organismes, en els àmbits de competència respectius.

m) Coordinar i controlar les conciliacions prèvies a la tramitació dels procediments laborals.

n) Conèixer els expedients de creació d'empreses d'economia social i dels ajuts i les subvencions que hi estan relacionats.

o) Assessorar sobre les iniciatives de caràcter empresarial en l'àmbit de l'autoempresa.

p) Altres funcions de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.
data actualització (17/03/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya