Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Relacions Laborals dels Serveis Territorials a Barcelona

    Organigrama

Responsable

Sr.   Albert Hernández Romanillos

Càrrec

cap del Servei de Relacions Laborals dels Serveis Territorials a Barcelona

Adreça
Carrer d'Albareda, 2-4
Població
08004  Barcelona
Telèfon
93 622 04 00
Fax
93 622 04 01

Funcions

Al Servei de Relacions Laborals li corresponen les funcions següents:

a) Conèixer i coordinar les propostes de resolució en els expedients sancionadors per incompliment de la normativa laboral, en matèria de seguretat i salut laboral, ocupació, i obstrucció a la tasca inspectora, així com sobre qualsevol altra matèria sancionadora que li sigui atribuïda.
b) Coordinar el cobrament de les sancions imposades per via voluntària i, si escau, per via executiva.
c) Conèixer i coordinar les propostes de resolució per a l'acreditació dels serveis de prevenció, d'autorització d'auditories i de paralització del treball, i el registre de serveis de prevenció, d'auditories i d'empreses exemptes.
d) Conèixer i coordinar els expedients de mediació, vaga, tancament patronal i conflicte col·lectiu.
e) Coordinar el control de legalitat, el registre, el dipòsit i la publicació dels convenis col·lectius i supervisar la normalització lingüística de l'àmbit dels serveis territorials.
f) Tramitar els expedients d'acomiadaments col·lectius, suspensions i reduccions de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció, i vetllar per l'efectivitat del període de consultes.
g) Tramitar i elaborar les resolucions dels expedients referents a la reducció de jornada, la suspensió i l'extinció de contractes de treball per causa major, i els de reducció de jornada, suspensió i cessament d'activitats de socis cooperativistes de cooperatives de treball associat; a l'autorització administrativa del treball de menors, i a l'autorització d'empreses de treball temporal, el seu registre i el dels contractes de posada a disposició que aquestes empreses de treball temporal formalitzin amb les empreses usuàries.
h) Coordinar els expedients relatius al dipòsit d'estatuts de sindicats, associacions empresarials i actes d'eleccions sindicals i el seu registre.
i) Fer el seguiment de les dades referents a la representativitat dels sindicats.
j) Vigilar el compliment i fer el seguiment de la normativa aplicable a les matèries competència d'aquest Servei, especialment en relació amb les denúncies presentades per infracció de les normes mencionades.
k) Coordinar l'estudi, la redacció i la remissió dels informes a la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball en relació amb els recursos ordinaris interposats contra les resolucions dictades pel servei territorial corresponent.
l) Coordinar i col·laborar amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social i altres organismes, en els respectius àmbits de competència.
m) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.data actualització (19/11/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya