Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció General de Pesca i Afers Marítims

Responsable

Sr.   Sergi Tudela Casanovas

Càrrec

director general de Pesca i Afers Marítims

Adreça
Avinguda Diagonal, 523-525
Població
08029  Barcelona
Telèfon
93 444 50 00
Fax
93 419 32 05

Observacions

Aquesta oficina disposa de servei de cita prèvia
Horari per tràmits de nàutica: de 9 a 14h

Funcions

Exercir les funcions d'autoritat marítima de la Generalitat de Catalunya en l'àmbit de la pesca i l'acció marítimes.
Planificar les estratègies en polítiques marítimes i en política pesquera, i elaborar programes i plans en matèria de pesca, d'aqüicultura, d'oceanografia, de recerca marítima i d'afers marítims, els quals inclouen les activitats marítimes, tant les nauticorecreatives i les subaquàtiques de caràcter professional com d'esbarjo, i la formació nauticopesquera i nauticorecreativa.
Planificar les actuacions en matèria d'ajuts al sector pesquer en el marc de la política pesquera europea i altres ajuts i mesures de foment destinats als sectors pesquer i aqüícola i al sector d'afers marítims i de les activitats nàutiques.
Exercir les funcions de tutela sobre les confraries de pescadors i les seves federacions i dur a terme les actuacions en relació amb les relacions institucionals amb altres organitzacions representatives del sector pesquer, aqüícola, de pesca recreativa, d'afers marítims, d'activitats nàutiques i de capacitació nauticopesquera.
Impulsar la regulació normativa en matèria d'ordenació pesquera, de gestió dels recursos marins i de les zones de protecció pesquera o marisquera, i d'altres mesures de protecció dels recursos marins, de l'aqüicultura i el marisqueig, de les llotges de contractació, de la comercialització dels productes pesquers, de les activitats marítimes i de titulacions nàutiques i capacitació nauticopesquera, i fer-ne el seguiment, el control, la vigilància i la inspecció.
Impulsar els plans d'ordenació i gestió de les diferents modalitats pesqueres, marisqueres i aqüícoles de Catalunya, aprovar els plans de gestió dels recursos marins vius i fer-ne el seguiment.
Coordinar la planificació de les estratègies marítimes en el marc de la Política Marítima Integrada, i l'ordenació de l'espai marítim català.
Fomentar les activitats de pesca-turisme, turisme pesquer i turisme aqüícola i les demostracions de pesca. 
Aprovar el Pla general de control i inspecció en les matèries competència de la Direcció General.
Aprovar el Pla anual de formació nauticopesquera de caràcter professional i d'activitats marítimes i d'esbarjo.
Dirigir funcionalment els Serveis Territorials del Departament en allò que li correspongui per raó de la matèria. 
Representar davant de l'Administració de l'Estat i els organismes internacionals les polítiques pesqueres i marítimes rellevants per a Catalunya, sense perjudici de les competències dels departaments competents en matèria de relacions exteriors i de medi ambient. 
Exercir com a Organisme Intermedi de Gestió designat per l'Autoritat de Gestió segons la normativa europea dels Fons Estructurals Marítims i de la Pesca.
Dissenyar i coordinar les mesures del Pla d'acció marítima de Catalunya.
Exercir la potestat sancionadora en l'àmbit de les seves competències. 
Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li atribueixi per normativa sectorial.data actualització (15/11/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya