Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secretaria General d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Responsable

Sr.   David Mascort Subiranas

Càrrec

secretari general d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Adreça
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
Població
08007  Barcelona
Telèfon
93 304 67 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Representar del Departament per delegació del conseller i exercir, sota la direcció del titular del Departament, les funcions que aquest li delegui.

Assumir la inspecció dels centres, les dependències i els organismes adscrits al Departament, sens perjudici de les atribucions pròpies dels directors/res generals, i dirigir i organitzar els serveis generals del Departament.

Vetllar per l'organització, la simplificació i la racionalització administratives i assegurar el suport tècnic i jurídic general del Departament.

Ésser l'òrgan de comunicació amb altres administracions i entitats que tinguin relació amb el Departament i amb els altres departaments, organismes i entitats que en depenen, sens perjudici de les atribucions que a aquest respecte tenen els/les directors/res generals.

Coordinar l'actuació del Departament en relació amb les transferències de funcions i serveis.

Ésser el cap superior de tot el personal del Departament i resoldre els assumptes que afecten aquest personal, llevat que pertoquin al conseller; contractar el personal laboral i nomenar els funcionaris interins del Departament.

Coordinar, sota la direcció del conseller, els programes i les actuacions de les diferents direccions generals i dels organismes adscrits al Departament.

Tramitar les disposicions generals i, si s'escau, elaborar-les i fer-ne l'estudi i l'informe.

Elaborar, conjuntament amb els/les directors/res generals, l'avantprojecte de pressupost del Departament per sotmetre'l al conseller, tramitar el dels organismes i les entitats adscrits al Departament, i dirigir i controlar la gestió del pressupost del Departament.

Supervisar l'adquisició de subministraments, béns i serveis, i també els expedients de contractació de qualsevol tipus; autoritzar les despeses dins els límits que s'estableixin per reglament i fer informe de les propostes de les despeses que excedeixin aquests límits.

Elaborar els programes de necessitats del Departament i exercir les altres funcions que la legislació vigent li atribueixi.

Proposar les reforme encaminades a millorar i perfeccionar els serveis dels diferents centres del Departament i preparar els mètodes de treball, tenint en consideració els costos i el rendiment.

Supervisar la coordinació de les relacions amb la Unió Europea en les matèries que corresponguin al Departament, així com el seguiment de les activitats de les institucions europees en matèria de política agrària i alimentària, i del medi natural.

Dirigir i establir les línies d'actuació en el marc de les relacions exteriors del Departament en matèries de la seva competència.
data actualització (21/02/2023)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya