Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona

Responsable

Sra.   Natàlia Hidalgo García

Adreça
Carrer d'Anselm Clavé, 1 (Casa Gasset)
Població
43004  Tarragona
Telèfon
977 21 65 62
Fax
977 23 13 06

Funcions

L'àmbit territorial d'actuació de la Comissió Territorial del Camp de Tarragona comprèn els municipis de les comarques de l'Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat i Tarragonès.

Funcions:

 • Emetre informes en el procediment d'avaluació ambiental
 • Resoldre expedients de planejament:
  1. L'aprovació definitiva dels plans d'ordenació urbanística municipal i els programes d'actuació urbanística municipal l'aprovació definitiva dels quals no correspongui al conseller o consellera de Territori i Sostenibilitat.
  2. L'aprovació definitiva dels plans especials urbanístics a què fa referència l'article 67.1.d del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, els plans de millora urbana i els plans parcials urbanístics en el cas que els ens locals no tinguin atribuïda o no hagin d'exercir aquesta competència, d'acord amb el que estableix aquesta Llei.
  3. L'aprovació definitiva dels plans especials urbanístics a què fan referència les lletres a, b, c i f de l'article 67.1 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost i els plans especials urbanístics a què fa referència la lletra e) de l'article 67.1 l'aprovació definitiva dels quals no correspongui al conseller o consellera de Territori i Sostenibilitat.
  4. L'aprovació definitiva dels plans i els programes urbanístics plurimunicipals l'aprovació definitiva dels quals no correspongui al conseller o consellera de Territori i Sostenibilitat.
  5. L'aprovació definitiva dels plans parcials urbanístics de delimitació que no correspongui aprovar al conseller o consellera de Territori i Sostenibilitat.
 • Autoritzacions d'obres en sòl no urbanitzable.
 • Informes sobre l'autorització d'usos i obres provisionals.

Components

President: el secretari o la secretària de l'Agenda Urbana i Territori.
Vicepresident: el director o directora general d'Urbanisme. 
Vocals:

 1. Una persona en representació de la direcció general competent en matèria d'urbanisme, titular d'una altra subdirecció general o assimilat.
 2. El o la cap del Servei Territorial d'Urbanisme que correspongui.
 3. La persona titular de la delegació territorial corresponent del Govern de la Generalitat
 4. La persona titular de la direcció dels serveis territorials del departament competent en matèria d'urbanisme.
 5. Tres persones en representació del departament competent en matèria d'urbanisme.
 6. Una persona en representació del departament competent en matèria de medi ambient.
 7. Una persona en representació dels departaments de la Generalitat que tinguin competència en alguna de les matèries següents o en diverses: agricultura, medi natural, cultura, comerç, demarcació territorial, energia, habitatge, indústria, mobilitat, ordenació del territori, patrimoni cultural, protecció civil, salut, turisme, ensenyament i patrimoni immobiliari.
 8. Vuit persones, membres dels ens locals, designades per les organitzacions associatives d'entitats locals més representatives de Catalunya.
 9. Una persona en representació del consell de Vegueria que correspongui a l'àmbit territorial de la Comissió.
 10. Dotze persones d'un reconegut prestigi professional o acadèmic en matèria d'urbanisme, d'habitatge i de medi ambient, nou d'elles dels col·legis professionals relacionats amb aquestes matèries.

La secretaria és exercida per una persona funcionària del departament competent en matèria d'urbanisme, designada per la presidència de la Comissió, i actua amb veu i sense vot.
Secretària: Natàlia Hidalgo García.

---------------------------------

Altres persones que hi poden assistir:

 • Podrà assistir a les reunions de la Comissió un representat de l'Estat, amb veu i sense vot.
 • Igualment podran ser convidats a participar els alcaldes o alcaldesses dels ajuntaments dels quals s'estigui tramitant el programa d'actuació urbanística.
 • La presidència de la Comissió pot convidar a assistir a les seves sessions, amb veu però sense vot, les persones responsables tècniques i jurídiques de la direcció general competent en matèria d'urbanisme per tal d'assessorar les persones que hi són convocades.


data actualització (24/01/2020)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya