Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya

Responsable

Sra.   Maria de la Mercè Albiol Nuñez

Càrrec

secretària de la Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya

Adreça
Avinguda de Josep Tarradellas, 2-6
Població
08029  Barcelona
Telèfon
93 495 80 00
Fax
93 495 80 01
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Àmbit de la Comissió:  Tot el territori català.
 
La Comissió de Política Territorial i d'Urbanisme de Catalunya:
 • Exerceix les competències que la legislació sobre política territorial i urbanisme li atribueix.
 • Informa sobre els assumptes en matèria de política territorial i urbanisme que la persona titular del departament competent en aquestes matèries cregui convenient sotmetre a la seva consulta.
 • Quan així ho estableixin les normes dels plans territorials, avalua i reconeix les actuacions d'interès territorial no previstes per aquests plans.
 • Emet informe sobre els projectes de modificació de figures de planejament urbanístic que tinguin per objecte alterar la zonificació o l'ús urbanístic dels espais lliures, les zones verdes o els equipaments esportius que se sotmeten a consideració de la Comissió. Si un terç dels membres de la Comissió ho sol·licita, la persona titular del departament competent en matèria de política territorial i d'urbanisme ha de sotmetre el projecte de modificació corresponent a dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i, posteriorment, a l'acord resolutori del Govern.
La Comissió de Política Territorial i d'Urbanisme de Catalunya ha de ser informada de:
 • Les propostes, prèvies a l'aprovació provisional o definitiva, de la primera implantació de plans tramitats pels ens locals de municipis de més de 25.000 habitants i capitals de comarca sotmesos al procediment d'avaluació ambiental.
 • Els avantprojectes de llei i dels projectes de reglament en matèria d'ordenació del territori i urbanisme que impulsi la direcció general competent en aquestes matèries. 
 
 

Components

President: conseller o consellera de Territori i Sostenibilitat.
Vicepresident: el secretari/ària de l'Agenda Urbana i Territori.
Vocals:

 • Una persona en representació de cadascun dels departaments de la Generalitat, que sigui titular de la secretaria general, d'una secretaria sectorial o d'una direcció general, designada per la persona titular del departament.
 • Setze persones, membres dels ens locals, designades per les organitzacions associatives d'entitats locals més representatives de Catalunya, que hauran de garantir la presència de dues persones en representació dels ens locals de l'àmbit territorial de cadascuna de les comissions territorials d'urbanisme.
 • Una persona en representació de cadascun dels consells de vegueria, designades per aquests òrgans.
 • Una persona en representació de cadascuna de les Diputacions.
 • Nou persones designades per la persona titular del departament competent en matèria de política territorial i urbanisme, a proposta dels col·legis professionals relacionats amb aquestes matèries.
 • Cinc persones d'un reconegut prestigi professional o acadèmic en matèria d'urbanisme, d'habitatge i de medi ambient, de lliure designació per part del o de la titular del departament competent en matèria de política territorial i urbanisme.
 • Una persona en representació de l'Institut d'Estudis Catalans.
 • Una persona en representació de l'Ajuntament de Barcelona.
 • Una persona en representació de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
 • Una persona en representació del Consell General de Cambres de Catalunya.

Secretària: Maria de la Mercè Albiol Nuñez, que actua amb veu i sense vot.
------------------------
Altres persones que hi poden assistir:
Poden assistir a les sessions del Ple i de la Secció de la Comissió de Política Territorial i d'Urbanisme de Catalunya amb veu però sense vot:

 • Les persones titulars de les alcaldies dels ajuntaments afectats, quan se sotmetin a informe de la Comissió un pla d'ordenació urbanística municipal, un programa d'actuació urbanística municipal o les seves revisions relatius als municipis respectius.
 • Una persona en representació de cada ajuntament afectat, quan se sotmetin a informe de la Comissió plans directors urbanístics i plans especials urbanístics autònoms, excepte quan els instruments de planejament esmentats afectin més de quatre municipis. En aquest darrer supòsit, les organitzacions associatives d'entitats locals més representatives de Catalunya poden designar fins a un màxim de quatre persones, membres dels ajuntaments afectats, perquè representin el conjunt de municipis.
 • Una persona en representació de l'Administració General de l'Estat.

Les presidències del Ple i de la Secció de la Comissió de Política Territorial i d'Urbanisme de Catalunya poden convidar a assistir a les sessions respectives, amb veu però sense vot, les persones responsables tècniques i jurídiques de la direcció general competent en matèria de política territorial i urbanisme per tal d'assessorar les persones que hi són convocades.
 data actualització (22/01/2020)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya