Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Ports de la Generalitat de Catalunya

Responsable

Sr.   Pere Vila i Fulcarà

Càrrec

director general de Ports de la Generalitat de Catalunya

Adreça
Carrer del Dr. Roux, 59-61 entresòl
Població
08017  Barcelona
Telèfon
93 206 09 30
Fax
93 206 09 31
Horari de registre i d'atenció


de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Romandrà tancat:
24 de desembre: tancat.
31 de desembre: tancat.

 

NIF

Q-0840002-J

 

Funcions

a) Dirigir i administrar les infraestructures portuàries que gestioni directament o indirectament, i la zona de servei respectiva, incloses les funcions administratives relatives, entre altres, a l'atorgament de les concessions i les autoritzacions pertinents i a la defensa del domini públic portuari.

b) Contractar les obres de construcció i conservació de les infraestructures portuàries la gestió directa de les quals té encomanada.

c) Gestionar i percebre les taxes, els cànons i els preus públics i privats en els termes que estableix aquesta llei.

d) Ordenar els usos dins les zones portuàries i formular els instruments de planejament portuari establerts per aquesta llei que, d'acord amb la planificació urbanística, prevegin desenvolupar-lo.

e) Facilitar a les empreses dedicades al transport de passatgers en aigües marítimes i continentals el desenvolupament de llurs operacions comercials posant-los a disposició els béns, els elements i els equips existents en les infraestructures portuàries.

f) Exercir, d'acord amb la normativa aplicable, les funcions de policia i de coordinació dels serveis portuaris i de les activitats econòmiques en les infraestructures portuàries.

g) Garantir la prestació dels serveis portuaris específics i desenvolupar activitats econòmiques, en règim de lliure competència, per a satisfer les necessitats dels usuaris de les infraestructures portuàries.

h) Formular els plans d'autoprotecció dels ports, conjuntament amb els municipis i de conformitat amb la normativa sectorial aplicable.

i) Gestionar la senyalització portuària i atorgar les concessions per a la retirada de residus d'acord amb el Conveni internacional per a prevenir la contaminació causada per vaixells, del 2 de novembre de 1973, modificat pel Protocol de Londres del 17 de febrer de 1978 (MARPOL 73/78).

j) Participar en el foment de l'ús de les infraestructures portuàries situades en el territori de Catalunya, incidint directament en les activitats econòmiques que puguin generar-hi sinergies.

k) Garantir la protecció ambiental del domini públic portuari.

l) Fer estudis i recerques en matèries relacionades amb l'activitat portuària.

m) Qualsevol altra funció necessària per a facilitar el tràfic marítim portuari i aconseguir la rendibilitat i la productivitat de l'explotació del domini públic portuari.

n) Qualsevol altra comesa que li sigui encarregada pel departament competent en matèria de ports.


Components

Entitat de Dret Públic sotmesa a l'ordenament jurídic privat. Participació de la Generalitat: Majoritària Directa.

Els òrgans de govern de Ports de la Generalitat són la presidència i el Comitè Executiu.

L'òrgan de gestió de Ports de la Generalitat és la Direcció General.

El Comitè Executiu és l'òrgan rector col·legiat de Ports de la Generalitat, i és constituït pels membres següents:

a) El president.

b) El vicepresident.

c) El director general, amb veu i sense vot.

d) Un nombre de vocals que ha de determinar el Govern, entre els quals hi ha d'haver necessàriament persones en representació de l'Administració de la Generalitat, de les administracions locals i de les entitats l'activitat de les quals estigui relacionada amb les competències de Ports de la Generalitat.
data actualització (07/11/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya