Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Institut Català del Sòl (INCASOL)

Responsable

Sra.   Maria Sisternas Tusell

Càrrec

directora de l'Institut Català del Sòl (INCASOL)

Adreça
Carrer de Còrsega, 273 (entre Balmes i Enric Granados)
Població
08008  Barcelona
Telèfon
93 228 60 00 / Tel. 93 295 44 10 Àrea de Fiances
Fax
93 228 60 01 / 93 310 24 94 Àrea de Fiances
Horari de registre i d'atenció


de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Romandrà tancat:
24 de desembre: tancat.
31 de desembre: tancat.

Observacions

Àrea de Fiances :
Atenció presencial i telefònica: De dilluns a divendres de 9 a 14h
Tel. 93 295 44 10
Fax 93 310 24 94

Es recomana demanar cita per ser atès/sa presencialment en el cas que es vulgui realitzar algun dels tràmits següents:
· Obtenir informació i certificats sobre la gestió de les fiances i l'Avalloguer,
· Ingressar una fiança,
· Sol·licitar la devolució d'una fiança,
· Tramitar canvis de titularitat.

 

NIF

Q-0840001-B

 

Funcions

 • Programar actuacions de promoció de sòl urbanitzable i remodelacions urbanes.
 • Promoure tant de manera directa com convinguda habitatges públics i la rehabilitació o la remodelació d'aquests.
 • Gestionar operacions de remodelació o rehabilitació d'habitatges.
 • Programar i executar actuacions de rehabilitació de nuclis antics.
 • Gestionar plans i programes d'actuació la finalitat dels quals sigui la remodelació o renovació urbana.
 • Redactar els instruments urbanístics que s'hagin de desenvolupar directament per mitjà de l'Institut Català del Sòl o bé amb col·laboració d'aquest.
 • Exercir la gestió urbanística en execució de plans, propis o assumits com a tals, per qualsevol dels sistemes d'actuació establerts per la legislació urbanística. En el desenvolupament d'aquesta activitat ha d'assumir la qualitat d'Administració actuant si així ho estableix el Pla que s'executa, amb els drets i els deures que la normativa urbanística li atorga.
 • Redactar, tramitar i aprovar projectes de reparcel·lació i d'urbanització, en les actuacions que assumeixi en qualitat d'Administració actuant.
 • Estudiar i difondre noves tècniques d'intervenció en nuclis urbans per facilitar la seva remodelació o rehabilitació.
 • Formar especialistes en gestió urbanística.
 • Adquirir sòl, fins i tot mitjançant expropiació forçosa, com a beneficiari, de terrenys destinats a la creació de sòl urbanitzat, la formació de reserves de sòl, la promoció d'habitatge públic, la creació de dotacions i equipaments, zones verdes i espais lliures o qualsevol altra finalitat anàloga de caràcter urbanístic. La potestat expropiatòria correspon al Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori.
 • Redactar projectes d'edificació.
 • Alienar, permutar i cedir terrenys i edificis de la seva propietat.
 • Constituir, transmetre, modificar i extingir els drets d'hipoteca, superfície, censos, servituds i, en general, qualsevol dret real sobre els terrenys i les edificacions que són propietat de l'Institut Català del Sòl.
 • Protegir i defensar el seu patrimoni.
 • Arrendar béns mobles i immobles.
 • Exercir la gestió de les fiances d'arrendaments de finques urbanes i del Registre de Fiances dels contractes de lloguer, d'acord amb les disposicions vigents.
 • Adoptar mesures de suport, tant tècnic com econòmic i financer, per a impulsar la finalització de processos d'urbanització.
 • Assessorar, prestar serveis de consultoria, donar suport i redactar instruments de planejament i gestió urbanística i projectes d’edificació per a altres subjectes públics o privats, mitjançant la contraprestació corresponent, i en qualsevol àmbit territorial d’actuació, respectant sempre la normativa sobre defensa de la competència. Aquests serveis amb contraprestació no es poden dur a terme respecte d’aquells instruments sobre els quals el departament al qual es troba adscrit l’Institut Català del Sòl tingui competències d’aprovació.
 • Qualsevol altra que li sigui encomanada per la llei, el Govern o els ens locals, en els termes establerts per la llei present.

Components

Entitat de Dret Públic sotmesa a l'ordenament jurídic privat. Participació de la Generalitat: Majoritària Directa.

Òrgans de govern:

 • El Consell d'Administració.
 • El director o la directora.

El Consell d'Administració
El Consell d'Administració és integrat, en tot cas, pels representants de la Generalitat que assenyali el Govern, i pel director o directora.

N'és president o presidenta el conseller o consellera del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori.

El vicepresident o vicepresidenta és nomenat pel titular d'aquest Departament.

El secretari o secretària del Consell d'Administració, amb veu i sense vot, és designat pel Consell d'Administració, a proposta del president o presidenta.
data actualització (24/03/2023)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya