Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció de Promoció de l'Habitatge

Responsable

Sr.   Albert Toledo i Pascual

Càrrec

director de Promoció de l'Habitatge

Adreça
Carrer de la Diputació, 92
Població
08015  Barcelona
Telèfon
93 228 71 00
Fax
93 228 71 05
Horari de registre
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Romandrà tancat:
24 de desembre: tancat.
31 de desembre: tancat.

Horari d'atenció

de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Romandrà tancat
24 de desembre: tancat.
31 de desembre: tancat.

Funcions

 1. Executar i fer el seguiment i control de les línies de política d'habitatge de nova construcció.
 2. Executar la política de foment de l'oferta d'habitatge protegit.
 3. Elaborar propostes de regulació i d'actuació en matèria de promoció, adquisició i lloguer protegit d'habitatge i supervisar-ne el compliment.
 4. Col·laborar amb el director de l'Agència en l'impuls i la coordinació de les actuacions relatives a la promoció i la construcció d'habitatges que realitzi l'Institut Català del Sòl.
 5. Impulsar i coordinar les actuacions relatives a l'obtenció i la preparació de sòl residencial que realitzi l'Institut Català del Sòl.
 6. Coordinar i dur a terme els programes de promoció d'habitatge de la Generalitat, inclosos els de remodelació d'edificis i habitatges que suposen la substitució de les edificacions existents.
 7. Elaborar els informes d'habitatge en relació amb els plans generals i municipals i altres planejaments urbanístics.
 8. Impulsar, supervisar i fer el seguiment dels instruments de planificació i programació de l'habitatge i del compliment de l'objectiu de solidaritat urbana.
 9. Coordinar amb les administracions locals l'obtenció de sòls públics per a la construcció d'habitatge protegit.
 10. Programar, iniciar i resoldre els procediments d'adjudicació dels habitatges amb protecció oficial.
 11. Elaborar criteris i sistemes per a la millor aplicació de les normes reguladores de l'accés a l'habitatge protegit i dels processos d'adjudicació.
 12. Supervisar l'administració i gestió del parc d'habitatges de titularitat de la Generalitat, directament o mitjançant convenis amb les administracions locals.
 13. Supervisar l'administració i gestió de les promocions d'habitatges amb protecció oficial en règim de lloguer d'altres promotors públics que li siguin encomanades, i els habitatges privats que li siguin cedits per destinar-los al lloguer social, directament o mitjançant encàrrecs a professionals de l'àmbit privat.
 14. Gestionar i coordinar el Registre de sol·licitants d'habitatges amb protecció oficial.
 15. Programar i dur a terme l'adjudicació dels habitatges amb protecció oficial, en primeres o segones transmissions i en qualsevol de les tipologies establertes en els plans d'habitatge, que correspongui a l'Administració de la Generalitat.
 16. Gestionar i adjudicar els ajuts per a la compra i urbanització de sòl o d'edificis per destinar-los a protecció oficial.
 17. Administrar les operacions d'exercici dels drets d'opció de compra o de tempteig i retracte derivades de les qualificacions dels habitatges amb protecció oficial.
 18. Dirigir i coordinar el registre administratiu de promotors socials d'habitatge i el d'empreses constructores previstos en la Llei 18/2007, de 28 de desembre.
 19. Administrar tot el procés de qualificació d'habitatges protegits.
 20. Proposar, si escau, a la Presidència de l'Agència, a través de la seva Direcció, les convocatòries d'ajuts, subvencions i prestacions en general, en l'àmbit de les seves competències.
 21. Resoldre les sol·licituds presentades i controlar els ajuts i les prestacions que es concedeixen en les diverses línies d'ajuts de la seva competència.
 22. Tramitar i resoldre expedients d'adquisició d'habitatges amb protecció oficial en copropietat i d'altres figures que la normativa d'aplicació determini.
 23. Autoritzar i gestionar les compravendes i els contractes de lloguer dels habitatges protegits.
 24. Autoritzar la transmissió d'habitatges amb protecció oficial i visar els contractes corresponents.

Components

Aquesta DG té adscrit el Registre de cambres de la propietat urbana (DOGC 1360).data actualització (23/07/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya