Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció de Promoció de l'Habitatge (Agència de l'Habitatge de Catalunya)

Responsable

Sr.   Albert Toledo i Pascual

Càrrec

director de Promoció de l'Habitatge

Adreça
Carrer de la Diputació, 92
Població
08015  Barcelona
Telèfon
93 228 71 00
Fax
93 228 71 05
Horari de registre i d'atenció


de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Romandrà tancat:
24 de desembre: tancat.
31 de desembre: tancat.

Funcions

 1. Executar i fer el seguiment i control de les línies de política d'habitatge de nova construcció.
 2. Executar la política de foment de l'oferta d'habitatge protegit.
 3. Elaborar propostes de regulació i d'actuació en matèria de promoció, adquisició i lloguer protegit d'habitatge i supervisar-ne el compliment.
 4. Col·laborar amb el director de l'Agència en l'impuls i la coordinació de les actuacions relatives a la promoció i la construcció d'habitatges que realitzi l'Institut Català del Sòl.
 5. Impulsar i coordinar les actuacions relatives a l'obtenció i la preparació de sòl residencial que realitzi l'Institut Català del Sòl.
 6. Coordinar i dur a terme els programes de promoció d'habitatge de la Generalitat, inclosos els de remodelació d'edificis i habitatges que suposen la substitució de les edificacions existents.
 7. Elaborar els informes d'habitatge en relació amb els plans generals i municipals i altres planejaments urbanístics.
 8. Impulsar, supervisar i fer el seguiment dels instruments de planificació i programació de l'habitatge i del compliment de l'objectiu de solidaritat urbana.
 9. Coordinar amb les administracions locals l'obtenció de sòls públics per a la construcció d'habitatge protegit.
 10. Programar, iniciar i resoldre els procediments d'adjudicació dels habitatges amb protecció oficial.
 11. Elaborar criteris i sistemes per a la millor aplicació de les normes reguladores de l'accés a l'habitatge protegit i dels processos d'adjudicació.
 12. Supervisar l'administració i gestió del parc d'habitatges de titularitat de la Generalitat, directament o mitjançant convenis amb les administracions locals.
 13. Supervisar l'administració i gestió de les promocions d'habitatges amb protecció oficial en règim de lloguer d'altres promotors públics que li siguin encomanades, i els habitatges privats que li siguin cedits per destinar-los al lloguer social, directament o mitjançant encàrrecs a professionals de l'àmbit privat.
 14. Gestionar i coordinar el Registre de sol·licitants d'habitatges amb protecció oficial.
 15. Programar i dur a terme l'adjudicació dels habitatges amb protecció oficial, en primeres o segones transmissions i en qualsevol de les tipologies establertes en els plans d'habitatge, que correspongui a l'Administració de la Generalitat.
 16. Gestionar i adjudicar els ajuts per a la compra i urbanització de sòl o d'edificis per destinar-los a protecció oficial.
 17. Administrar les operacions d'exercici dels drets d'opció de compra o de tempteig i retracte derivades de les qualificacions dels habitatges amb protecció oficial.
 18. Dirigir i coordinar el registre administratiu de promotors socials d'habitatge i el d'empreses constructores previstos en la Llei 18/2007, de 28 de desembre.
 19. Administrar tot el procés de qualificació d'habitatges protegits.
 20. Proposar, si escau, a la Presidència de l'Agència, a través de la seva Direcció, les convocatòries d'ajuts, subvencions i prestacions en general, en l'àmbit de les seves competències.
 21. Resoldre les sol·licituds presentades i controlar els ajuts i les prestacions que es concedeixen en les diverses línies d'ajuts de la seva competència.
 22. Tramitar i resoldre expedients d'adquisició d'habitatges amb protecció oficial en copropietat i d'altres figures que la normativa d'aplicació determini.
 23. Autoritzar i gestionar les compravendes i els contractes de lloguer dels habitatges protegits.
 24. Autoritzar la transmissió d'habitatges amb protecció oficial i visar els contractes corresponents.

Components

Aquesta DG té adscrit el Registre de cambres de la propietat urbana (DOGC 1360).data actualització (23/07/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya