Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Gestió Jurídica

    Organigrama

Responsable

Sra.   Noemi Ferrer Vallés

Càrrec

cap del Servei de Gestió Jurídica

Adreça
Avinguda de Josep Tarradellas, 2-6
Població
08029  Barcelona
Telèfon
93 495 80 00
Fax
93 495 80 01
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Elaborar, en coordinació amb l'Assessoria Jurídica del Departament, els projectes de disposicions de caràcter
general relacionats amb les competències de la Direcció General que se li encomanin.
b) Elaborar convenis, altres documents i informes jurídics relacionats amb les competències de la Direcció
General que se li encomanin.
c) Estudiar la legislació i projectes normatius en matèries de competència de la Direcció General, i assessorar
les unitats que en depenen.
d) Elaborar informes o, si s'escau, propostes de resolució dels recursos administratius i requeriments en les
matèries de competència de la Direcció General, en coordinació amb l'Assessoria Jurídica del Departament.
e) Fer el seguiment dels expedients en via contenciosa i sentències fermes en les matèries i emetre informes
per a la defensa dels recursos contenciosos administratius interposats contra assumptes de competència de la
Direcció General, en coordinació amb l'Assessoria Jurídica del Departament.
f) Tramitar i informar els expedients relatius a la protecció de la legalitat i al règim sancionador en matèries
competència de la Direcció General.
g) Tramitar els procediments d'informació pública dels projectes d'infraestructures de mobilitatfins a la seva
aprovació definitiva.
h) Iniciar i instruir els procediments de responsabilitat patrimonial derivats d'actuacions dels òrgans i unitats
que depenen de la Direcció General.
i) Elaborar les propostes de circulars i instruccions relatives als àmbits competència de la Direcció General.
j) Analitzar i tramitar les propostes de normativa tècnica d'aplicació a les infraestructures de mobilitat.
k) Coordinar la tramitació dels expedients de modificació de la línia d'edificació i elaborar, si s'escau, la seva
resolució.
l) Coordinar els expedients d'utilització del domini públic viari per a la instal·lació d'infraestructures de
telecomunicacions i elaborar, si s'escau, la seva resolució.
m) Elaborar la proposta de declaració d'emergència d'obres competència de la Direcció General.
n) Supervisar la gestió dels expedients amb contingut econòmic competència de la Direcció General.
o) Coordinar i supervisar les tasques relatives a l'aplicació de la informació pública i transparència pel que fa
als àmbits i matèries competencials de la Direcció General.
p) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.


data actualització (08/08/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya