Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat

    Organigrama

Responsable

Sr.   David Prat Soto

Càrrec

director general d'Infraestructures de Mobilitat

Adreça
Avinguda de Josep Tarradellas, 2-6
Població
08029  Barcelona
Telèfon
93 495 80 00
Fax
93 495 80 01
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Ordenar i planificar les infraestructures i els equipaments de mobilitat, incloent-hi les infraestructures viàries
i ferroviàries, en l'àmbit de les competències de la Generalitat de Catalunya.
b) Dissenyar, projectar, construir, fer el seguiment i supervisar les infraestructures viàries, ferroviàries i altres
que li siguin encomanades, titularitat de la Generalitat de Catalunya.
c) Gestionar de manera integrada la xarxa viària de Catalunya.
d) Conservar, explotar i inspeccionar la xarxa viària titularitat de la Generalitat de Catalunya.
e) Coordinar les infraestructures de mobilitat amb els plans urbanístics, els plans territorials, els plans de
mobilitat, la planificació ambiental o qualsevol altra planificació sectorial que pugui tenir incidència en aquest
àmbit.
f) Establir el règim jurídic i financer de tots els elements de la xarxa viària de la qual és titular la Generalitat de
Catalunya.
g) Fer el seguiment i la concertació d'actuacions d'infraestructures de mobilitat d'altres administracions o ens.
h) Exercir el control i supervisar els òrgans i organismes que en depenen o els adscrits o vinculats al
Departament en les activitats que afecten les funcions de la Direcció General.
i) Dirigir funcionalment els Serveis Territorials de Mobilitat, en el que els correspongui per raó de la matèria i
els Serveis Territorials de Carreteres.
j) Supervisar les actuacions de la Subdirecció General de Relació amb les Empreses Gestores d'Infraestructures
i Serveis de Mobilitat, en el que correspongui per raó de la matèria.
k) Impulsar l'exercici de les actuacions adreçades a la coordinació i relació amb les empreses gestores
d'infraestructures viàries de què es titular la Generalitat de Catalunya i donar suport a la Secretaria
d'Infraestructures i Mobilitat en l'exercici de les seves funcions sobre aquesta matèria.
l) Participar en la presa de decisions sobre la qualificació d'interès general de les obres públiques que siguin
competència de la Direcció General.
m) Emetre resolució en els recursos d'alçada que s'interposin contra les resolucions dictades per les unitats
orgàniques que en depenen tant orgànicament com funcionalment.
n) Participar en òrgans d'altres administracions i en òrgans de representació quan per raó de la matèria sigui
designada.
o) Establir la connectivitat dels elements que integren la xarxa viaria de Catalunya entre ells o amb altres
infraestructures del transport o altres xarxes.
p) Participar en òrgans d'altres administracions i en òrgans de representació quan per la raó de la matèria sigui
designada.
q) Participar en la planificació i la programació d'infraestructures viàries i ferroviàries de titularitat estatal, en
els termes que estableix la normativa aplicable.
r) Elaborar i aprovar els mapes estratègics de soroll de les infraestructures, els plans d'acció en matèria de
contaminació acústica i els plans específics destinats a la protecció ambiental i sostenibilitat, d'acord amb la
normativa que li sigui d'aplicació.
s) Gestionar el traspàs dels trams urbans de carreteres titularitat de la Generalitat de Catalunya a favor dels
ajuntaments i l'assumpció de la titularitat per part de la Generalitat de Catalunya de les vies municipals que
siguin integrables a la xarxa bàsica o comarcal.
t) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.


data actualització (03/05/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya