Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Gabinet Tècnic

    Organigrama

Responsable

Sr.   Marc Darder Solé

Càrrec

cap del Gabinet Tècnic

Adreça
Avinguda de Josep Tarradellas, 2-6
Població
08029  Barcelona
Telèfon
93 495 80 00 / 93 495 82 64 (telèfon de terminologia tècnica d'obres públiques)
Fax
93 495 80 01
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Coordinar, sota la direcció de la persona titular de la Secretaria General, les actuacions necessàries per a la definició de la planificació estratègica de les polítiques del Departament i de les entitats adscrites, i fer-ne el seguiment i l'avaluació.
b) Elaborar instruments i estudis per a la planificació i l'avaluació dels objectius del Departament i per a la definició de les prioritats en les polítiques departamentals, així com formular propostes per facilitar-ne la coordinació.
c) Planificar i coordinar les propostes d'estudis que promoguin les diferents unitats directives del Departament i el seu sector públic.
d) Planificar, coordinar i elaborar les estadístiques i els indicadors en les matèries que són competència del Departament i fer-ne la difusió i el seguiment.
e) Impulsar i supervisar les actuacions del Departament en matèria d'identitat visual i disseny gràfic, publicitat, informació i difusió, així com garantir la coherència interna i externa de la imatge corporativa del Departament.
f) Impulsar i supervisar, en coordinació amb l'Oficina de Comunicació del Gabinet del Conseller, les actuacions de difusió externa del Departament pels diferents mitjans, telemàtics o presencials, disponibles.
g) Dirigir i supervisar la política editorial del Departament i coordinar l'elaboració i l'execució del pla de publicacions.
h) Fer el seguiment de l'activitat dels organismes i de les empreses vinculats al Departament, analitzar i informar sobre el compliment dels objectius marcats, i assegurar la disponibilitat de les dades en els registres, inventaris i altres eines de seguiment del sector públic que se li encomani.
i) Donar suport a les diferents unitats del Departament en l'elaboració dels informes sobre l'impacte i la viabilitat econòmica de les normes, els plans i els programes, així com establir criteris per elaborar-ne l'avaluació.
j) Col·laborar en l'elaboració del pressupost per programes, dels programes d'inversió i dels seus mecanismes de seguiment, sens perjudici de les funcions de la Sub-direcció de Gestió Econòmica, Contractació i Règim Interior.
k) Coordinar i donar suport en la programació de projectes i d'actuacions del Departament susceptibles de rebre finançament europeu.
l) Dirigir i supervisar l'execució de les actuacions en matèria de polítiques transversals en l'àmbit del Departament, d'acord amb les directrius recollides en els plans aprovats pel Govern, especialment les de perspectiva de gènere mitjançant l'exercici de les funcions establertes en l'article 8.2 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.
m) Coordinar les actuacions de les biblioteques i dels centres de documentació vinculades a les unitats del Departament.
n) Garantir el compliment de la normativa en matèria lingüística i coordinar les actuacions i els plans de normalització i millora lingüística, així com donar suport a les unitats del Departament en matèria de llengües estrangeres.
o) Coordinar i supervisar la presència dels representants del Departament en òrgans col·legiats de Govern, d'entitats amb personalitat jurídica pròpia o de comissions, consells i altres òrgans on el Departament hagi de ser present, així com gestionar els representants d'altres administracions o entitats en òrgans propis del Departament.
p) Col·laborar, sota les directrius del departament competent en matèria d'acció exterior, en l'impuls de les polítiques de promoció externa del Departament, en les iniciatives de cooperació internacional i en les relacions amb la Unió Europea, i coordinar les activitats que en aquest àmbit duguin a terme altres unitats del Departament.
q) Planificar, elaborar i coordinar informes sobre les relacions amb l'Administració General de l'Estat i amb d'altres administracions públiques en matèries competència del Departament.
r) Impulsar i coordinar els processos de participació ciutadana del Departament i donar suport a la unitat d'informació departamental a efectes de publicitat activa.
s) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.
data actualització (17/01/2020)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya