Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Gabinet Tècnic

    Organigrama

Responsable

Sr.   Carles Rossinyol Vidal

Càrrec

cap del Gabinet Tècnic

Adreça
Avinguda de Josep Tarradellas, 2-6
Població
08029  Barcelona
Telèfon
93 495 80 00 / 93 495 82 64 (telèfon de terminologia tècnica d'obres públiques)
Fax
93 495 80 01
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions


a) Coordinar, sota la direcció de la persona titular de la Secretaria General, les
actuacions necessàries per la definició de la planificació estratègica de les polítiques
del Departament i les entitats adscrites.
b) Elaborar instruments i estudis per a la planificació i avaluació dels objectius
del Departament i la definició de les prioritats en les polítiques departamentals.
c) Formular propostes per facilitar la coordinació de les polítiques departamentals.
d) Planificar, elaborar i coordinar els informes, estudis i estadístiques en les
matèries que són competència del Departament.
e) Coordinar les mesures i actuacions destinades a garantir la coherència interna
i externa de la imatge corporativa del Departament.
f) Supervisar les actuacions del Departament en matèria d'identitat visual i
disseny gràfic, publicitat, informació i difusió.
g) Supervisar, en coordinació amb l'Oficina de Comunicació del Gabinet del
Conseller, les actuacions de difusió externa del Departament pels diferents mitjans,
telemàtics o presencials, disponibles.
h) Dirigir i supervisar la política editorial del Departament i coordinar l'elaboració
i l'execució del pla de publicacions.
i) Fer el seguiment de les actuacions dutes a terme pels organismes i empreses
vinculats al Departament i l'anàlisi de l'acompliment dels objectius marcats.
j) Donar suport i informar les propostes de les diferents unitats del Departament
sobre la viabilitat econòmica de les normes, plans, programes, actuacions o
projectes, i col·laborar en l'elaboració del pressupost per programes, els programes
d'inversió i els seus mecanismes de seguiment, sens perjudici de les funcions de la
Subdirecció de Gestió Econòmica, Contractació i Règim Interior.
k) Coordinar i donar suport en la programació de projectes i d'actuacions del
Departament susceptibles de rebre finançament europeu.
l) Dirigir i supervisar l'execució de les actuacions en matèria de polítiques transversals
de dones en l'àmbit del Departament, d'acord amb les directrius recollides
en els plans aprovats pel Govern, a l'efecte d'assolir la igualtat efectiva de dones i
homes.
m) Coordinar les activitats de la biblioteca.
n) Garantir el compliment de la normativa en matèria lingüística i coordinar les
actuacions i plans de normalització i millora lingüística, així com donar suport a
les unitats del Departament en matèria de llengües estrangeres.
o) Coordinar i supervisar la presència dels representants del Departament en
òrgans col·legiats de Govern, d'entitats amb personalitat jurídica pròpia o de comissions,
consells i altres òrgans on el Departament hagi de ser present.
p) Col·laborar, sota les directrius de la Secretaria d'Afers Exteriors, en l'impuls de
les polítiques de promoció externa del Departament, en les iniciatives de cooperació
internacional i en les relacions amb la Unió Europea, i coordinar les activitats que
en aquest àmbit realitzin altres unitats del Departament.
q) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.data actualització (14/07/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya