Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció General de Seguiment de les Empreses Gestores d'Infraestructures Viàries

    Organigrama

Responsable

Sr.   Ricardo Guasch Soler

Càrrec

sub-director general de Seguiment de les Empreses Gestores d'Infraestructures Viàries

Adreça
Avinguda de Josep Tarradellas, 2-6
Població
08029  Barcelona
Telèfon
93 495 80 00
Fax
93 495 80 01
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Vetllar pel compliment adequat per part de les empreses gestores d'infraestructures viàries de les obligacions que deriven de la concessió o del títol pel qual gestionen la infraestructura viària.
b) Verificar el compliment i fer el seguiment del pla econòmic financer de les empreses gestores d'infraestructures viàries, i requerir la informació i la documentació que a aquests efectes escaigui.
c) Instruir els procediments i elaborar les propostes de resolució corresponents en relació amb les incidències i les actuacions de les empreses gestores d'infraestructures viàries dins de l'àmbit de les seves competències.
d) Proposar les mesures adients per a la millora i la racionalització de la gestió del servei públic.
e) Informar els plans i els projectes que incideixin en les infraestructures viàries de la seva competència.
f) Elaborar els plecs de prescripcions tècniques particulars i la resta de documentació que sigui necessària per a la licitació dels contractes, en col·laboració amb la unitat departamental competent en matèria de contractació.
g) Informar els expedients relatius als efectes, execució, compliment i extinció dels contractes del seu àmbit competencial, inclosos els que corresponen a l'exercici de prerrogatives en matèria de contractació pública.
h) Informar i, si escau, elaborar les propostes de resolució de les actuacions que afectin el règim societari i econòmic i financer de les societats gestores.
i) Informar el reglament d'explotació del servei públic, com també els plans, programes i els documents relatius a la conservació i a l'explotació corresponents que preveuen els contractes.
j) Coordinar les actuacions de les empreses gestores d'infraestructures viàries amb els òrgans competents en matèria d'expropiació forçosa i de serveis afectats per les obres.
k) Informar les reclamacions de responsabilitat patrimonial, les autoritzacions i les denúncies presentades respecte de les infraestructures viàries sobre les quals exerceix la seva competència, i les seves zones de protecció.
l) Participar en la comprovació i l'aixecament de l'acta prèvia a la posada en servei de les obres i instal·lacions i emetre l'informe previ a l'autorització de la posada en servei de l'obra i de les seves instal·lacions.
m) Iniciar i instruir els expedients per a l'aprovació i la revisió de les tarifes o altres sistemes retributius i per a l'establiment de bonificacions de caràcter social, ambiental o territorial en les tarifes o altres tipus d'ingressos que puguin correspondre, principalment, per l'ús de la via.
n) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

 
data actualització (17/01/2020)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya