Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció General de Relació amb les Empreses Gestores d'Infraestructures i Serveis de Mobilitat

    Organigrama

Responsable

Sr.   Ricardo Guasch Soler

Càrrec

sub-director general de Relació amb les Empreses Gestores d'Infraestructures i Serveis de Mobilitat

Adreça
Avinguda de Josep Tarradellas, 2-6
Població
08029  Barcelona
Telèfon
93 495 80 00
Fax
93 495 80 01
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Avaluar les possibles formes de gestió i explotació de les infraestructures i de prestació dels serveis dins
dels àmbits de competència de la Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat.
b) Impulsar les actuacions i les operacions a dur a terme amb col·laboració privada respecte de les
infraestructures i els serveis.
c) Participar en l'elaboració i en el seguiment de la gestió dels programes de finançament d'altres
administracions quan s'escaigui.
d) Analitzar i informar sobre la viabilitat econòmica i financera de les operacions a dur a terme amb
col·laboració d'empreses o entitats del sector privat.
e) Participar en l'elaboració de la documentació preparatòria de caràcter jurídic, patrimonial i
economicofinancera dels contractes o concessions, relativa a les actuacions i operacions a dur a terme amb
col·laboració privada.
f) Donar suport a l'òrgan de contractació durant les fases de licitació i execució del contracte o de la concessió
pel que fa a les actuacions i les operacions a dur a terme amb col·laboració privada en les infraestructures i els
serveis viaris, ferroviaris, portuaris i aeroportuaris.
g) Actuar com a interlocutora, quan se li encomani, amb les institucions prescriptores en matèria de
col·laboració publico privada i vetllar per l'aplicació de les bones pràctiques, i pels procediments d'aplicació.
h) Vetllar pel compliment adequat per part de les empreses gestores d'infraestructures i serveis de les
obligacions que deriven de la concessió o del títol pel qual gestionin la infraestructura o el servei i proposar la
inspecció d'obres, instal·lacions i serveis que siguin necessaris.
i) Verificar el compliment i fer el seguiment del pla economicofinancer de les empreses privades gestores
d'infraestructures i serveis i requerir la informació i documentació que escaigui a aquests efectes.
j) Informar sobre les operacions que afectin el règim societari i econòmic i financer de les societats gestores
que siguin rellevants per al compliment del PEF.
k) Informar el Reglament d'explotació del servei públic, així com els plans, programes i documents de
conservació i explotació corresponents que preveuen els contractes o les concessions des de la perspectiva
jurídica, patrimonial i economicofinancera i verificar-ne el compliment i l'actualització.
l) Coordinar les actuacions de les empreses gestores amb els òrgans competents en matèria d'expropiació
forçosa i de serveis afectats per les obres.
m) Informar els procediments de responsabilitat patrimonial, autoritzacions i denúncies en l'àmbit de les
infraestructures i serveis i de les seves zones de protecció, així com instar les accions de defensa demanial que
siguin procedents i la seva execució subsidiària.
n) Iniciar i instruir els expedients per a l'aprovació i revisió de les tarifes o altres sistemes retributius, així com
els expedients per a l'abonament a les empreses gestores privades dels seus sistemes de retribució d'acord
amb els contractes o les concessions respectives, quan no estiguin atribuïts a un altre òrgan de l'Administració.
o) Proposar les mesures adients per a la millora i racionalització de la gestió de la infraestructura o del servei
públic.
p) Establir les mesures relatives a la reversió de les infraestructures o dels serveis.
q) Instar la incoació i tramitació de la resolució anticipada del contracte o de la concessió i l'inici dels
expedients de segrest en els supòsits previstos legalment i en les clàusules de cada contracte o concessió.
r) Emetre informe proposta en els supòsits de pròrroga, ampliació o modificació del contracte o la concessió.
s) Emetre els informes i elaborar i tramitar les propostes de resolució que siguin necessaris en relació amb les
incidències i actuacions de les empreses gestores d'infraestructures i serveis dins l'àmbit de les seves
competències.
t) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.
 data actualització (08/08/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya