Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell

Responsable

Sr.   Joan Martí López

Càrrec

director general del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell

Adreça
Parc del Taulí, s/n
Població
08208  Sabadell
Telèfon
93 723 10 10 Centraleta

Observacions

Hospital Universitari
Centre de Vacunacions Internacionals
Centre autoritzat per a la vacunació contra la febre groga

Àmbit territorial i d'actuació
Sabadell i la seva àrea sanitària d'influència

Tipus de servei
Els descrits en l'apartat 'Funcions'

Entitats consorciades o participades
- Generalitat de Catalunya
- Ajuntament de Sabadell
- Universitat Autònoma de Barcelona

Dates d'aprovació dels Estatuts
- 13/10/1986
- 10/05/2016

Data de creació
13/10/1986

 

NIF

Q-5850005-I

 

Funcions

Article 3 dels Estatuts
Objecte i funcions
3.1 L'objectiu del Consorci és la realització d'activitats sanitàries, sociosanitàries i socials al servei dels ciutadans, així com docents, d'investigació i innovació sanitària. Per tant, són finalitats específiques del Consorci:
a) L'educació per a la salut, la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia i la salut pública.
b) L'atenció integral de la salut.
c) L'atenció sanitària primària, especialitzada, ambulatòria, domiciliària i hospitalària, inclosos els serveis diagnòstics.
d) L'atenció sociosanitària i de salut mental.
e) La prestació de serveis socials: de prevenció, de rehabilitació, d'assistència residencial i a domicili (en especial, a la gent gran), d'atenció a la dependència, i altres activitats de naturalesa anàloga.
f) Les activitats de coneixement en els àmbits de la sanitat i les ciències de la salut i de l'atenció a la gent gran i de les persones en situació de dependència: la docència pregraduada i postgraduada, la investigació, la innovació, la formació, la bioètica, els sistemes d'informació, l'impuls del desenvolupament de les tecnologies i dels recursos per millorar la qualitat dels centres sanitaris, sociosanitaris i socials.
g) Totes les que estiguin directament o indirectament relacionades amb les finalitats esmentades anteriorment i que acordi el Consell de Govern.
3.2 Les activitats a què es refereix l'apartat anterior, el Consorci les pot realitzar directament o a través de qualssevol altres formes de gestió admeses en dret. Per al desenvolupament d'aquestes activitats, el Consorci pot formalitzar convenis de col·laboració amb altres institucions especialitzades, o crear o participar en entitats instrumentals de conformitat amb la normativa aplicable.
3.3 Les activitats expressades s'han de prestar majoritàriament en règim de cobertura pública i finançament públic, però també de finançament no públic respecte a l'atenció regida per assegurances obligatòries i també, quan la legislació ho permeti i amb la regulació que ho prevegi o no ho prohibeixi, per assegurances voluntàries o finançament no públic.
3.4 Per al desenvolupament de les activitats relacionades amb els diferents àmbits de coneixement, es poden formalitzar convenis de col·laboració prioritàriament amb la Universitat Autònoma de Barcelona o, si escau, amb altres institucions especialitzades. És necessària la conformitat prèvia de la Universitat Autònoma de Barcelona en cas que el Consorci vulgui establir convenis de col·laboració amb altres institucions universitàries per a la formació de grau en medicina i cirurgia o de postgrau en ciències de la salut.

 
Més informació al Registre del Sector Públic de la Generalitat


Components

Consorci sanitari. Participació de la Generalitat: majoritària directa.
Consorci en el qual participen la Generalitat de Catalunya, l'Excel·lentíssim Ajuntament de Sabadell i la Universitat Autònoma de Barcelona.
Es poden adherir al Consorci altres administracions o entitats públiques o privades, sense finalitat de lucre, que tinguin interès a col·laborar en l'assoliment dels seus objectius, així com efectuar les aportacions o prestar els serveis que en constitueixen l'objectiu.
Òrgan de govern
Consell de Govern, format per 9 membres: 6 representants de la Generalitat (1 n'és el president) 2 de l'Ajuntament de Sabadell (1 n'és el vicepresident), designats pel Ple i 1 de la Universitat Autònoma de Barcelona.
El president és un dels 6 membres de la Generalitat i el vicepresident és un dels 2 membres de l'Ajuntament de Sabadell.
Han d'assistir a les sessions del Consell de Govern, amb veu però sense vot, el secretari o secretària i el director o directora general del Consorci. Si el secretari o secretària és un dels membres del Consell, hi assisteix amb veu i vot.data actualització (02/08/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya