Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf (CSAPG)

Responsable

Sr.   Josep Lluís Ibáñez Pardos

Càrrec

gerent del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf

Adreça
Carrer de l'Espirall, 61
Població
08720  Vilafranca del Penedès
Telèfon
93 818 04 40
Fax
93 818 04 53
Contacte
Adreça web

Observacions

Àmbit territorial i d'actuació
Comarques de l'Alt Penedès i Garraf la seva àrea sanitària d'influència

Tipus de servei
-Atenció hospitalària
-Atenció sociosanitària

Entitats consorciades o participades
-Servei Català de la Salut
-Ajuntament de Vilafranca del Penedès
-Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
-Ajuntament de Sant Pere de Ribes
-Consell Comarcal de l'Alt Penedès
-Consell Comarcal del Garraf

Data d'aprovació dels Estatuts
11/02/2019

Data de creació
15/12/1994

 

NIF

Q-5856380-J

 

Funcions

Article 2 dels Estatuts
Objectiu i finalitats

2.1 L'objectiu del Consorci és l'execució d'activitats hospitalàries, assistencials, preventives, rehabilitadores, docents i d'investigació al servei de la població resident en l'àmbit sanitari de les comarques de l'Alt Penedès i el Garraf, amb les seves àrees sanitàries d'influència.

2.2 Seran finalitats específiques del Consorci:

2.2.1. L'assistència hospitalària integrada, vinculada a la xarxa d'assistència primària i coordinada amb altres nivells sociosanitaris.

2.2.2. La prestació de serveis d'atenció primària de salut.

2.2.3. La prestació de serveis d'atenció sociosanitària i de serveis socials.

2.2.4. La participació en la promoció de campanyes o tasques de medicina preventiva.

2.2.5. Proporcionar serveis de rehabilitació.

2.2.6. La docència relacionada amb la sanitat i, en general, en matèria de salut física i mental.

2.2.7. Les activitats d'investigació, estudi i divulgació relacionades amb la sanitat i les ciències de la salut.

2.2.8. Totes les que estiguin directament o indirectament relacionades amb les finalitats esmentades anteriorment i que acordi el Consell Rector. 

2.2.9. Les esmentades finalitats les podrà portar a terme el mateix Consorci directament o cedint la gestió a altres entitats externes.

 

 
Més informació al Registre del Sector Públic de la Generalitat


Components

Consorci. Participació de la Generalitat: Majoritària Indirecta.

Consorci participat pel Servei Català de la Salut, Consell Comarcal de l'Alt Penedès, Ajuntament de Vilafranca del Penedès i la Fundació Hospital de Vilafranca.

Òrgans de govern i gestió

7.1 El govern del Consorci correspon als òrgans següents:

a) El Consell Rector.

b) El president o presidenta.

c) Els vicepresidents. 

7.2 L'òrgan superior de gestió és la gerència.

 

Composició del Consell Rector

8.1 El Consell Rector, òrgan superior del Consorci, està format pels membres següents, designats i substituïts lliurement per les entitats consorciades:

a) Set representants del Servei Català de la Salut, designats pel conseller o consellera del departament competent en matèria de salut, a proposta del director o directora del Servei Català de la Salut.

b) Dos representants de l'Ajuntament Vilafranca del Penedès.

c) Un representant de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

d) Un representant de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes.

e) Un representant del Consell Comarcal de l'Alt Penedès.

f) Un representant del Consell Comarcal del Garraf.

Els representants l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, del Consell Comarcal de l'Alt Penedès i del Consell Comarcal del Garraf seran designats pels seus òrgans de govern respectius.

8.2 Assistiran a les sessions del Consell Rector, amb veu però sense vot, el secretari o secretària i el o la gerent del Consorci, llevat que el secretari o secretària sigui membre del Consell, supòsit en què hi assistirà amb veu i vot. 

8.3 En el cas que s'ampliï el Consorci per l'admissió de noves entitats, en l'acord corresponent del Consell figurarà la nova composició del Consell Rector, el nombre de membres que s'assigna a cadascuna de les noves entitats i la possible variació dels atribuïts a les entitats ja integrades. En tot cas, el Servei Català de la Salut ha de tenir la majoria absoluta dels membres del Consell Rector.

 
data actualització (17/10/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya