Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consell de Salut de Catalunya

Responsable

Sr.   Manel Balcells i Díaz

Càrrec

president del Consell de Salut de Catalunya

Adreça
Travessera de les Corts, 131-159 - Pavelló Ave Maria
Població
08028  Barcelona
Telèfon
93 227 29 00
Fax
93 227 29 90
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Corresponen al Consell de Salut de Catalunya les funcions següents:
a) Assessorar el departament competent en matèria de salut i els ens que en depenen en tots els assumptes relacionats amb l'atenció sanitària, l'atenció sociosanitària i la salut pública, i formular-los propostes relatives a aquests àmbits.
b) Vetllar, amb les seves contribucions, perquè les actuacions de tots els serveis, centres i establiments sanitaris que satisfacin necessitats del sistema sanitari públic català s'adeqüin a la normativa sanitària corresponent i es desenvolupin d'acord amb les necessitats de les persones i amb les possibilitats econòmiques del sector públic.
c) Informar sobre l'avantprojecte del Pla de salut de Catalunya, abans que s'aprovi, i fer-ne el seguiment.
d) Conèixer anualment l'escenari pressupostari del departament competent en matèria de salut, prèviament a l'aprovació de l'avantprojecte de pressupost.
e) Conèixer la memòria anual del Servei Català de la Salut i informar sobre aquesta, abans que s'aprovi.
f) Conèixer i orientar l'actuació dels consells de participació territorial de salut i, si escau, d'altres fórmules de participació de la societat civil en el sistema sanitari públic.
g) Conèixer l'impacte en resultats de les polítiques sanitàries i de salut pública, amb inclusió, si escau, de la perspectiva de gènere.
h) Conèixer els acords del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.
i) Realitzar qualssevol altres tasques que li siguin atribuïdes per llei o per reglament.

Components

El Consell de Salut de Catalunya es compon dels membres següents:
a) El president o presidenta, que és la persona titular del departament competent en matèria de salut, o la persona en qui delegui.
b) El vicepresident o vicepresidenta, que és la persona titular de la Secretaria de Participació Social i Local en Salut, o la persona en qui delegui.
c) Els vocals següents:
Onze en representació i a proposta de la persona titular del departament competent en matèria de salut, un dels quals actua com a secretari. Una d'aquestes vocalies ha de correspondre a la persona titular de la Secretaria de Salut Pública, o a la persona en qui delegui.
Deu en representació dels ajuntaments i dels consells comarcals, a proposta, per meitats, de la Federació de Municipis de Catalunya i de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques.
Un en representació del Consell General d'Aran, a proposta del Ple.
Quatre en representació i a proposta de les organitzacions sindicals més representatives de Catalunya, segons les dades del departament competent en matèria de treball.
Quatre en representació i a proposta de les organitzacions sindicals més representatives en l'àmbit sanitari de Catalunya, segons les dades del departament competent en matèria de treball.
Quatre en representació i a proposta de les organitzacions empresarials més representatives de Catalunya.
Un en representació i a proposta de cadascuna de les organitzacions de proveïdors sanitaris següents: Institut Català de la Salut; La Unió. Associació d'Entitats Sanitàries i Socials; Consorci de Salut i Social de Catalunya, i Associació Catalana d'Entitats de Salut.
Tres en representació de les organitzacions de consumidors i usuaris més representatives de Catalunya, a proposta del Consell de les Persones Consumidores de Catalunya.
Un en representació i a proposta de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya.
Un en representació i a proposta del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya.
Un en representació i a proposta del Consell Consultiu de Salut Pública.
Un en representació i a proposta de cadascuna de les corporacions professionals sanitàries següents: Consell de Col·legis de Metges de Catalunya; Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya, i Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya.
Dos en representació de les universitats catalanes, a proposta del Consell Interuniversitari de Catalunya.
Dos en representació de les entitats científiques, a proposta de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears.
Dues persones de reconegut prestigi, a proposta de la persona titular del departament competent en matèria de salut.


data actualització (19/05/2023)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya