Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)

Responsable

Sr.   Antoni Dedeu Baraldés

Càrrec

Director de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)

Adreça
Carrer de Roc Boronat, 81-95 2a. Planta
Població
08005  Barcelona
Telèfon
93 551 38 88
Fax
93 551 75 10
Horari de registre
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Horari d'atenció

de dilluns a divendres, de 9 a 14 h i de 15 a 17.30 h.

Observacions

Àmbit territorial i d'actuació.
Centres, serveis i establiments sanitaris vinculats al Servei Català de la Salut

Tipus de servei
- Avaluació: per avaluar estructures, processos i resultats en àmbits com eSalut, tecnologies sanitàries, qualitat de l'atenció sanitària, impacte social de la recerca i farmàcia i medicaments.
- Observatori: per generar informació, facilitar el retiment de comptes i millorar la presa de decisions, mitjançant la transparència, l'avaluació i el benchmarking amb l'Observatori del Sistema de Salut de Catalunya i l'Observatori d'Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya.
- Innovació i compra pública innovadora: per promoure la innovació en l'àmbit de la salut i fomentar la participació en projectes innovadors per dotar al sistema de salut de solucions més avançades i eficients que les existents en el mercat.
Entitats consorciades o participades
-Servei Català de la Salut
Data de creació
17/06/1994

 

NIF

Q-0801969-G

 

Funcions

L'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya és una entitat de dret públic de la Generalitat sotmesa a l'ordenament jurídic privat, adscrita al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, amb personalitat jurídica pròpia, autonomia administrativa i financera i plena capacitat d'obrar per al compliment dels seus objectius i les seves funcions.
Per assolir els seus objectius, i d'acord amb l'article 3 del Decret llei 4/2010 de 3 d'agost, de mesures de racionalització i simplificació de l'estructura del sector públic de la Generalitat de Catalunya, correspon a l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya el desenvolupament de les funcions següents:

a) Definir, d'acord amb les directrius del departament competent en matèria de salut, impulsar i desplegar l'estratègia del sistema d'informació per al sistema sanitari que faciliti a l'Administració sanitària la informació necessària per a l'avaluació de la qualitat de l'assistència sanitària i gestionar-la generant coneixement del sistema.

b) Mesurar, avaluar i difondre de manera pública i transparent els resultats globals assolits en salut i en l'àmbit de l'assistència sanitària pels diferents agents que integren el sistema de salut, a partir de la gestió del sistema integrat d'informació de salut a Catalunya, configurat per la informació de naturalesa administrativa i estadística que contenen els registres i sistemes d'informació del departament i dels organismes competents en matèria de salut, els dels centres, serveis i establiments sanitaris i els dels professionals sanitaris.

Les tasques d'avaluació dels resultats i la qualitat assolida en l'àmbit de l'assistència sanitària prestada a la ciutadania de Catalunya pels diferents agents integrants del sistema de salut de Catalunya inclouen l'eficàcia, la seguretat, el cost, l'eficiència i les conseqüències de la introducció de tecnologies mèdiques i assistencials, així com de nous tractaments, de procediments organitzatius i assistencials, de medicaments i de la pròpia recerca sanitària i innovació per poder disposar d'una correcta descripció i anàlisi de la situació i emetre recomanacions per a la presa de decisions corresponsables al servei de la qualitat de l'atenció sanitària prestada als ciutadans, així com esdevenir referent en el disseny i el desenvolupament de les accions en matèria de qualitat previstes en el capítol VI de la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut.

Amb aquesta finalitat, els agents integrants del sistema de salut han de comunicar al sistema integrat d'informació de salut a Catalunya les dades pertinents per mitjà de llurs òrgans responsables i d'acord amb la normativa vigent en l'àmbit estadístic i de protecció de dades de caràcter personal. No obstant això, la comunicació de dades provinents d'històries clíniques requereix, llevat que el pacient o la pacient hi hagi donat abans el consentiment, la dissociació prèvia de les dades identificadores de la persona titular d'acord amb la normativa reguladora de l'autonomia del pacient i dels drets i les obligacions en matèria d'informació i documentació clíniques.

c) Establir i gestionar un sistema d'informació integrat sobre els professionals que desenvolupen la seva activitat a Catalunya, per compte propi o d'altri, en centres públics i privats, que respongui a les necessitats de l'Administració sanitària per a l'exercici de les seves competències, especialment en matèria de planificació, acreditació, organització de recursos sanitaris i de desenvolupament professional, i a partir del qual nodrir el Registre estatal de professionals sanitaris i formalitzar les aportacions de les dades necessàries per al manteniment i desenvolupament del sistema d'informació sanitària del Sistema Nacional de Salut, en el termes de l'article 53 de la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut. Amb aquesta finalitat, l'Agència pot accedir a les dades personals necessàries que figurin en els registres de recursos humans de les administracions públiques i les entitats vinculades, les corporacions professionals, els centres, serveis i establiments sanitaris i les entitats d'assegurances que operen en el ram de la malaltia. Les comunicacions d'aquestes dades han d'estar subjectes a la legislació en matèria de protecció de dades.

d) Dissenyar, aprovar, posar en pràctica i supervisar les accions relatives a la seguretat de la informació del departament competent en matèria de salut i dels seus ens i organismes. Amb aquesta finalitat l'AQuAS haurà de vetllar per garantir que l'ús de les tecnologies de la informació i dels sistemes d'informació al Departament de Salut i als ens i organismes que hi són adscrits es dugui a terme amb paràmetres adequats de seguretat; així com  vetllar perquè el tractament de les dades de caràcter personal en l'àmbit del Departament de Salut i dels ens i organismes que hi són adscrits es dugui a terme, de conformitat amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, en matèria d'estadística d'interès de la Generalitat, d'acord amb el que disposa la legislació sectorial aplicable, i seguint les directrius estratègiques a adoptar en matèria de seguretat de la informació proporcionades pel Comitè de Seguretat de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

e) Impulsar i promoure l'estratègia d'innovació en salut per part del departament competent en matèria de salut a través de la col·laboració de tots els actors que participen en el sistema de salut de Catalunya amb una visió integrada i amb projecció internacional i que afavoreixi el desenvolupament de nous models d'innovació i noves modalitats de partenariats publicoprivades, en especial les derivades de les accions de compra publica innovadora.

f) Cooperar amb organismes homònims d'altres comunitats autònomes, d'àmbit estatal, europeu i internacional, als efectes d'assolir sinergies i difondre els coneixements respectius.

g) Desenvolupar tasques de recerca en l'àmbit de les seves funcions.

h) Exercir totes les activitats que siguin necessàries per al compliment dels seus objectius, així com també les actuacions en relació amb les funcions esmentades que li siguin encomanades.

Més informació al Registre del Sector Públic de la Generalitat
 
 

Components

Entitat de Dret Públic sotmesa a l'ordenament jurídic privat. Participació de la Generalitat: Majoritària Directa.

Òrgans de govern i gestió:
a) El Consell d'Administració.
b) El director o directora.

Òrgan de participació: el Consell de Participació.

Òrgan consultiu i d'assessorament: el Consell Assessor.data actualització (18/10/2017)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya