Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)

Responsable

Sra.   Laura Sampietro Colom

Càrrec

En funcions

Adreça
Carrer de Roc Boronat, 81-95 2a. Planta
Població
08005  Barcelona
Telèfon
93 551 38 88
Fax
93 55 175 10
Horari de registre


de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Romandrà tancat
24 de desembre: tancat.
31 de desembre: tancat.

Horari d'atenció


Podeu fer el tràmit en línia a http://tramits.gencat.cat, - presentar una Petició genèrica des d'aquest mateix web


o enviar una consulta a http://gen.cat/contactede dilluns a divendres, de 9 a 14 i de 15 a 17.30 h.
Observacions

Àmbit territorial i d'actuació.
Centres, serveis i establiments sanitaris vinculats al Servei Català de la Salut

Tipus de servei
- Avaluació: per avaluar estructures, processos i resultats en àmbits com eSalut, tecnologies sanitàries, qualitat de l'atenció sanitària, impacte social de la recerca i farmàcia i medicaments.
- Observatori: per generar informació, facilitar el retiment de comptes i millorar la presa de decisions, mitjançant la transparència, l'avaluació i el benchmarking amb l'Observatori del Sistema de Salut de Catalunya i l'Observatori d'Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya.
- Innovació i compra pública innovadora: per promoure la innovació en l'àmbit de la salut i fomentar la participació en projectes innovadors per dotar al sistema de salut de solucions més avançades i eficients que les existents en el mercat.
Entitats consorciades o participades
-Servei Català de la Salut
Data de creació
17/06/1994

 

NIF

Q-0801969-G

 

Funcions

Funcions de l'Agència

3.1 Per assolir els seus objectius, correspon a l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya el desenvolupament de les funcions següents:

a) Definir, d'acord amb les directrius del departament competent en matèria de salut, impulsar i desplegar l'estratègia del sistema d'informació per al sistema sanitari que faciliti a l'Administració sanitària la informació necessària per a la presa de decisions i per a l'avaluació de la qualitat de l'assistència sanitària i gestionar-la generant coneixement del sistema.

b) Desenvolupar l'avaluació de l'estructura, dels processos, de nous models assistencials o de provisió de serveis, de les tecnologies sanitàries i de la informació i la comunicació aplicades a l'atenció sanitària i dels resultats de les intervencions en salut, analitzant-ne la variabilitat i la qualitat, identificant les millors pràctiques en l'àmbit clínic, treballant estretament amb els professionals del sistema de salut, i fomentant la pràctica clínica òptima i l'ús eficient dels recursos.

c) Elaborar eines que permetin integrar en els processos d'avaluació la perspectiva d'atenció centrada en les persones, incloent-hi la perspectiva de gènere, mitjançant la participació de la ciutadania en els processos d'avaluació i de governança de la seva atenció.

d) Mesurar, avaluar i difondre de manera pública i transparent els resultats globals assolits en salut i en l'àmbit de l'assistència sanitària pels diferents agents que integren el sistema de salut, mitjançant el sistema integrat d'informació de salut a Catalunya, configurat per la informació de naturalesa administrativa i estadística que contenen els registres i sistemes d'informació del departament i dels organismes competents en matèria de salut, els dels centres, serveis i establiments sanitaris i els dels professionals sanitaris, per tal de facilitar una presa de decisions corresponsable al servei de la qualitat de l'atenció sanitària prestada als ciutadans.

Les tasques d'avaluació dels resultats i la de la qualitat assolida en l'àmbit de l'assistència sanitària prestada a la ciutadania de Catalunya pels diferents agents integrants del sistema de salut de Catalunya abasten l'eficàcia, la seguretat, l'eficiència i les conseqüències de la introducció de tecnologies mèdiques i assistencials, així com de nous tractaments, de procediments organitzatius i assistencials, de medicaments i de la pròpia recerca sanitària i innovació, per poder disposar d'una correcta descripció i anàlisi de la situació i emetre recomanacions per a la presa de decisions al servei de la qualitat de l'atenció sanitària prestada als ciutadans.

Amb aquesta funció, l'agència ha d'esdevenir referent en el disseny i el desenvolupament de les accions en matèria de qualitat previstes en el capítol VI de la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut. Així mateix, en el marc del seguiment de la qualitat del sistema sanitari, també des de la perspectiva de la seva sostenibilitat econòmica, i en col·laboració amb el Servei Català de la Salut, s'ha de promoure el coneixement de la situació economicofinancera dels centres sanitaris del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT), mitjançant la informació que generi la Central de Balanços.

e) Gestionar l'accés a la reutilització d'informació del sistema sanitari, sota les directrius del departament competent en matèria de salut i d'acord amb les condicions de protecció de dades vigents en cada moment, per a la recerca, la planificació i l'avaluació sanitàries, amb la finalitat última de generar coneixement per a millorar la salut de la població. A aquest efecte, l'Agència ha de disposar de l'oportuna estructura d'analítica de dades per a la recerca i la innovació.

f) Donar suport a la planificació, el desenvolupament i l'aplicació de la recerca mitjançant l'avaluació d'aquesta, amb l'objectiu d'orientar la recerca a obtenir uns resultats amb un impacte més gran i millor en la salut de la població, d'acord amb les directrius del departament competent en matèria de salut. Aquesta orientació de la recerca també ha de promoure la sensibilitat envers les diferències entre dones i homes, i incloure ambdós sexes en els paràmetres d'anàlisi a aquest efecte.

g) Participar en el desenvolupament d'activitats i projectes d'innovació en les àrees d'activitat pròpies de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, i donar suport a l'adopció i l'aplicació generalitzada d'innovacions per part de les entitats del SISCAT per afavorir el millorament dels resultats en salut, la qualitat de l'atenció i la seguretat de pacients i professionals. El rol de l'Agència en l'àmbit de la innovació, per tant, se circumscriu a totes les iniciatives que, com a agència de qualitat i avaluació, poden facilitar l'adopció de la innovació per part del sistema i els seus integrants, sense perjudici de les competències d'altres institucions relacionades amb la innovació.

h) Cooperar amb organismes homònims d'altres comunitats autònomes, d'àmbit estatal, europeu i internacional, als efectes d'assolir sinergies i difondre els coneixements respectius.

i) Exercir totes les activitats que siguin necessàries per al compliment dels seus objectius, així com també les actuacions en relació amb les funcions esmentades que li siguin encomanades.

3.2 En l'exercici d'aquestes funcions, l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya ha d'integrar, de forma expressa i operativa, la perspectiva de gènere. A aquest efecte, totes les dades en les quals sigui congruent s'han de recollir separades per gènere i s'han d'incorporar els mecanismes necessaris per a la realització d'anàlisis de gènere, tant dels resultats de les actuacions programades com de les recerques sobre salut que es duguin a terme.

3.3 L'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, mitjançant el departament competent en matèria de salut, pot proposar al Govern de la Generalitat, quan sigui necessari per a l'execució de les activitats que són de la seva competència, la creació de societats mercantils i la participació en qualsevol societat constituïda per ens públics o particulars. La constitució de societats mercantils i la participació en societats mercantils ja constituïdes es regeix pel Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'empresa pública catalana, i per la resta de normativa que sigui aplicable.


Més informació al Registre del Sector Públic de la Generalitat


Components

Entitat de Dret Públic sotmesa a l'ordenament jurídic privat. Participació de la Generalitat: Majoritària Directa.


L'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya s'estructura en els òrgans següents:

a) El Consell d'Administració, com a òrgan de govern.

b) El director o directora, com a òrgan de gestió.

c) El Consell Assessor, com a òrgan consultiu i d'assessorament.data actualització (01/06/2023)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya