Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)

Responsable

Sr.   Xavier Bayona i Huguet

Càrrec

Director de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya

Adreça
Carrer de Roc Boronat, 81-95 2a. Planta
Població
08005  Barcelona
Telèfon
93 551 38 88
Fax
93 55 175 10
Horari de registre


de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Romandrà tancat
24 de desembre: tancat.
31 de desembre: tancat.

Horari d'atenció


*IMPORTANT: Aquesta oficina està tancada a causa de la situació de crisi sanitària pel coronavirus.*


Podeu fer el tràmit en línia a http://tramits.gencat.cat, - presentar una Petició genèrica des d'aquest mateix web


o enviar una consulta a http://gen.cat/contactede dilluns a divendres, de 9 a 14 i de 15 a 17.30 h.


Observacions

Àmbit territorial i d'actuació.
Centres, serveis i establiments sanitaris vinculats al Servei Català de la Salut

Tipus de servei
- Avaluació: per avaluar estructures, processos i resultats en àmbits com eSalut, tecnologies sanitàries, qualitat de l'atenció sanitària, impacte social de la recerca i farmàcia i medicaments.
- Observatori: per generar informació, facilitar el retiment de comptes i millorar la presa de decisions, mitjançant la transparència, l'avaluació i el benchmarking amb l'Observatori del Sistema de Salut de Catalunya i l'Observatori d'Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya.
- Innovació i compra pública innovadora: per promoure la innovació en l'àmbit de la salut i fomentar la participació en projectes innovadors per dotar al sistema de salut de solucions més avançades i eficients que les existents en el mercat.
Entitats consorciades o participades
-Servei Català de la Salut
Data de creació
17/06/1994

 

NIF

Q-0801969-G

 

Funcions

Article 3 del Estatuts
Funcions de l'Agència
3.1 Per assolir els seus objectius, i d'acord amb l'article 3 del Decret llei 4/2010, de 3 d'agost, de mesures de racionalització i simplificació de l'estructura del sector públic de la Generalitat de Catalunya, correspon a l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya el desenvolupament de les funcions següents:
a) Definir, impulsar i desplegar l'estratègia del sistema d'informació i les tecnologies de la informació i comunicació del sistema de salut de responsabilitat pública, així com dur a terme la gestió i el manteniment dels elements comuns i/o unificats del sistema d'informació del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) i la seva explotació i rendibilització garantint, d'acord amb les directrius del departament competent en matèria de salut, la disponibilitat de la informació del sistema sanitari de Catalunya, fent-la accessible i interoperable al servei d'una assistència sanitària de qualitat, d'acord amb la política corporativa de la Generalitat de Catalunya en matèria de telecomunicacions i tecnologies de la informació.
b) Mesurar, avaluar i difondre de manera pública i transparent els resultats globals assolits en salut i en l'àmbit de l'assistència sanitària pels diferents agents que integren el sistema de salut, a partir de la gestió del sistema integrat d'informació de salut a Catalunya, configurat per la informació de naturalesa administrativa i estadística que contenen els registres i sistemes d'informació del departament i dels organismes competents en matèria de salut, els dels centres, serveis i establiments sanitaris i els dels professionals sanitaris.
Les tasques d'avaluació dels resultats i la qualitat assolida en l'àmbit de l'assistència sanitària prestada a la ciutadania de Catalunya pels diferents agents integrants del sistema de salut de Catalunya inclouen l'eficàcia, la seguretat, el cost, l'eficiència i les conseqüències de la introducció de tecnologies mèdiques i assistencials, així com de nous tractaments, de procediments organitzatius i assistencials, de medicaments i de la pròpia recerca sanitària i innovació per poder disposar d'una correcta descripció i anàlisi de la situació i emetre recomanacions per a la presa de decisions corresponsables al servei de la qualitat de l'atenció sanitària prestada als ciutadans, així com esdevenir referent en el disseny i el desenvolupament de les accions en matèria de qualitat previstes en el capítol VI de la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut.
Amb aquesta finalitat, els agents integrants del sistema de salut han de comunicar al sistema integrat d'informació de salut a Catalunya les dades pertinents per mitjà de llurs òrgans responsables i d'acord amb la normativa vigent en l'àmbit estadístic i protecció de dades de caràcter personal. No obstant això, la comunicació de dades provinents d'històries clíniques requereix, llevat que el pacient o la pacient hi hagi donat abans el consentiment, la dissociació prèvia de les dades identificadores de la persona titular d'acord amb la normativa reguladora de l'autonomia del pacient i dels drets i les obligacions en matèria d'informació i documentació clíniques.
c) Dur a terme la planificació operativa, desenvolupar i executar les polítiques en matèria de formació especialitzada en ciències de la salut i de formació continuada i coordinar actuacions en aquesta matèria, així com implementar sistemes d'avaluació i acreditació del nivell de competència dels professionals sanitaris com a element per millorar la qualitat del sistema, comptant amb la col·laboració d'organismes universitaris, acadèmics i col·legials.
d) Establir i gestionar un sistema d'informació integrat sobre els professionals que desenvolupen la seva activitat a Catalunya, per compte propi o d'altri, en centres públics i privats, que respongui a les necessitats de l'Administració sanitària per a l'exercici de les seves competències, especialment en matèria de planificació, acreditació, organització de recursos sanitaris i de desenvolupament professional, i a partir del qual nodrir el Registre estatal de professionals sanitaris i formalitzar les aportacions de les dades necessàries per al manteniment i desenvolupament del sistema d'informació sanitària del Sistema Nacional de Salut, en els termes de l'article 53 de la llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut. Amb aquesta finalitat, l'Agència pot accedir a les dades personals necessàries que figurin en els registres de recursos humans de les administracions públiques i les entitats vinculades, les corporacions professionals, els centres, serveis i establiments sanitaris i les entitats d'assegurances que operen en el ram de la malaltia. Les comunicacions d'aquestes dades han d'estar subjectes a la legislació en matèria de protecció de dades.
e) Dissenyar, aprovar, posar en pràctica i supervisar les accions relatives a la seguretat de la informació del departament competent en matèria de salut i dels seus ens i organismes.
f) Impulsar i promoure l'estratègia d'innovació en salut per part del departament competent en matèria de salut a través de la col·laboració de tots els actors que participen en el sistema de salut de Catalunya amb una visió integrada i amb projecció internacional i que afavoreixi el desenvolupament de nous models d'innovació i noves modalitats de partenariats publicoprivades, en especial les derivades de les accions de compra publica innovadora.
g) Analitzar i identificar necessitats de formació en ciències de la salut en diversos àmbits professionals diferents dels previstos a l'apartat d) i, per donar-hi resposta, dissenyar les activitats, promoure-les i organitzar-les, si escau, comptant amb la col·laboració d'organismes universitaris, acadèmics i col·legials.
h) Cooperar amb organismes homònims d'altres comunitats autònomes, d'àmbit estatal, europeu i internacional, als efectes d'assolir sinergies i difondre els coneixements respectius.
i) Desenvolupar tasques de recerca en l'àmbit de les seves funcions.
j) Exercir totes les activitats que siguin necessàries per al compliment dels seus objectius, així com també les actuacions en relació amb les funcions esmentades que li siguin encomanades.
3.2 L'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, mitjançant el departament competent en matèria de salut, pot proposar al Govern de la Generalitat, quan sigui necessari per a l'execució de les activitats de la seva competència, la creació de societats mercantils i la participació en qualsevol societat constituïda per ens públics o particulars.
La constitució de societats mercantils i la participació en societats mercantils ja constituïdes es regeix pel Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'empresa pública catalana, i per la resta de normativa que li sigui aplicable.
3.3 En l'exercici d'aquestes funcions, l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya integrarà, de forma expressa i operativa, la perspectiva de gènere. A aquest efecte, totes les dades es recolliran separades per sexe i s'incorporaran els mecanismes necessaris per la realització d'anàlisis de gènere, tant dels resultats de les actuacions programades com de les recerques sobre salut que es duguin a terme.
 

Més informació al Registre del Sector Públic de la Generalitat


Components

Entitat de Dret Públic sotmesa a l'ordenament jurídic privat. Participació de la Generalitat: Majoritària Directa.

Òrgans de govern i gestió:
a) El Consell d'Administració.
b) El director o directora.

Òrgan de participació: el Consell de Participació.

Òrgan consultiu i d'assessorament: el Consell Assessor.


data actualització (05/10/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya