Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Institut d'Assistència Sanitària (IAS)

Responsable

Sr.   Joaquim Casanovas Lax

Càrrec

gerent de l'Institut d'Assistència Sanitària

Adreça
Carrer del Doctor Castany, s/n (Parc Hospitalari Martí i Julià)
Població
17190  Salt
Telèfon
972 18 25 75
Fax
972 18 25 12
Contacte
Adreça web
Horari de registre i d'atenció


de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Observacions

Àmbit territorial i d'actuació.
Comarques de Girona

Tipus de servei
Atenció hospitalària
Atenció primària:
· ABS Breda-Hostalric
· ABS Cassà de la Selva
· ABS Anglès (Dr. Ramon Vinyes)
Atenció en salut mental
Atenció sociosanitària i serveis socials
Entitats consorciades o participades.
Servei Català de la Salut

Data de creació
31/08/1992

 

NIF

Q-6750003-C

 

Funcions

Article 3 dels Estatuts

Funcions
3.1  Són funcions de l'empresa pública Institut d'Assistència Sanitària les següents:
a)  Prestar serveis d'atenció sanitària i de salut mental, com també de promoció de la salut, prevenció de la malaltia i atenció sociosanitària i social a la ciutadania.
b)  Executar programes institucionals en matèria de protecció de la salut, prevenció de la malaltia, assistència sanitària, sociosanitària, social i de rehabilitació.
c)  Prestar els serveis de suport a altres serveis assistencials o, si és procedent, gestionar-los.
d)  Participar en els programes de formació del personal sanitari i també promoure i impartir la formació continuada al personal assistencial i paraassistencial vinculat al seu objecte social.
e)  Desenvolupar programes d'investigació en l'àmbit de la salut i l'atenció social.
f)  Desenvolupar les tasques d'investigació pròpies de les funcions encomanades i col·laborar amb la universitat i la resta d'institucions competents en matèria de docència i recerca.
g)  Coadjuvar a la consecució dels objectius fixats en el Pla de salut de Catalunya en l'àmbit territorial d'actuació de l'empresa pública.
h)  Desenvolupar totes les actuacions que siguin necessàries per al compliment dels seus objectius, com també les actuacions en relació amb les funcions esmentades anteriorment que li siguin encomanades.
3.2  En l'exercici d'aquestes funcions, l'empresa pública pot gestionar els recursos físics que posseeixi per qualsevol títol, i pot autoritzar-ne l'ús, total o parcial, a favor d'entitats públiques o privades per al desenvolupament de les activitats assistencials convingudes.
 
Més informació al Registre del Sector Públic de la Generalitat

Components

Entitat de dret públic, integrada en el sector públicde la Generalitat de Catalunya i adscrita al Servei Català de la Salut.

El Consell d'Administració té la composició següent:

President.
Vicepresident.
Vocals: en un nombre entre quatre i sis.

Aquests càrrecs són nomenats pel Govern de la Generalitat, a proposta del conseller de Sanitat i Seguretat Social. Tindran una durada de quatre anys, i podran ser reelegits successivament per períodes de temps iguals.

Secretari: podrà ser-ne membre o no i serà designat pel Consell d'Administració.data actualització (24/10/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya