Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI)

Responsable

Sr.   Miquel Gómez Clares

Càrrec

gerent de l'Institut de Diagnòstic per la Imatge

Adreça
Carrer d'Esteve Terradas, 30 Edifici Mestral, 2a. Planta (Parc Sanitari Pere Virgili)
Població
08023  Barcelona
Telèfon
93 259 41 89
Fax
93 259 41 85
Horari de registre i d'atenció


de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h.

Observacions

L'Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) és una empresa pública adscrita al CatSalut. La seva missió principal és la gestió, l'administració i l'execució dels serveis de diagnòstic per la imatge i de medicina nuclear.

Els centres IDI es troben a Barcelona, Girona, Lleida, Metropolitana Nord, Metropolitana Sud, Tarragona i Terres de l'Ebre, on ofereixen uns serveis propers als ciutadans i als professionals, tant en l'àmbit de l'atenció hospitalària, com en de l'atenció primària de salut i d'altres línies assistencials.

Realitzen exploracions i procediments de:
-Densitometria
-Ecografia
-Gammagrafia i SPECT-TC (Medicina Nuclear)
-Mamografia
-Ortopantomografia
-PET-TC (Tomografia per Emissió de Positrons)
-Procediments intervencionistes guiats per la imatge (Eco, Esterotàxia, TC i RM)
-Radiologia Convencional amb i sense contrast
-Radiologia Intervencionista Vascular
-Ressonància Magnètica (RM)
-Teràpia Metabòlica
-Tomografia Computada (TC)

També disposen d'una Direcció de Telediagnòstic que ofereix el servei de diagnòstic i consultoria a distància per exploracions de Ressonància Magnètica i Tomografia Computada.

Aplicant criteris d'eficiència, qualitat, garantia de l'adequació i accessibilitat dels pacients, tot això és possible gràcies a que compten amb els equipaments i les infraestructures tecnològiques més avançades, junt amb un equip humà professional altament qualificat.

L'IDI contribueix al progrés científic i social a través de la generació i difusió del coneixement i la innovació.

Entitats consorciades o participades:
Servei Català de la Salut
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

Participació de la Generalitat: Majoritàriament Indirecta.

Any de creació: 1991

 

NIF

Q-5856249-G

 

Funcions

Article 3 dels Estatuts
3.1 Són funcions de l'Institut de Diagnòstic per la Imatge les següents:
a) Prestar assistència als ciutadans especialment mitjançant l'ús i el tractament de la imatge mèdica i la medicina nuclear.
b) Desenvolupar programes de docència i de recerca, inclosos els assaigs clínics, i col·laborar amb la universitat i altres institucions relacionades amb l'àmbit de la docència i la recerca, especialment en matèries relacionades amb el diagnòstic per la imatge i la medicina nuclear.
c) Promoure la innovació i gestionar els coneixements i els drets de propietat intel·lectual i industrial que en derivin i desenvolupar programes especials d'aplicació de noves tècniques terapèutiques i de diagnòstic i prevenció en oncologia, prèviament a la implantació.
d) Col·laborar amb les administracions públiques amb competències sanitàries en l'elaboració d'estudis en matèries relacionades amb els seus objectius.
e) Desenvolupar totes les actuacions que siguin necessàries per al compliment dels seus objectius, per dur a terme les funcions esmentades anteriorment, segons li siguin encomanades o contractades.
3.2 L'empresa pot gestionar i establir vincles de col·laboració o coordinació amb altres ens i establiments assistencials, docents i de recerca, amb l'acord previ del Consell d'Administració.
3.3 Per a l'exercici de les seves funcions, l'Institut pot participar en altres societats de finalitat similar o crear-ne de noves.
 
Més informació al Registre del Sector Públic de la Generalitat


Components

Òrgan de govern:
L'òrgan de govern de l'IDI és el Consell d'Administració, és l'òrgan superior de direcció i control, i  té la composició següent:
  • La Presidència.
  • La Vicepresidència.
  • Entre cinc i vuit vocalies.
  • La Secretaria.
Totes les persones que formen el Consell d'Administració són nomenades pel Govern de la Generalitat, a proposta del Conseller del Departament de  Salut, per una durada de quatre anys, sense perjudici que puguin ser nomenats per períodes successius de quatre anys.
 
Naturalesa:
  • L'empresa pública Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) té naturalesa d'entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, l'actuació de la qual s'ajusta al dret privat.
  • L'IDI s'adscriu al Servei Català de la Salut.data actualització (29/03/2023)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya