Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Règim Jurídic de Personal

    Organigrama

Responsable

Sr.   Moisès Ruiz Domínguez

Càrrec

cap del Servei de Règim Jurídic

Adreça
Travessera de les Corts, 131-159 - Pavelló Ave Maria
Població
08028  Barcelona
Telèfon
93 227 29 00
Fax
93 227 29 90
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Al Servei de Règim Jurídic del Personal li corresponen les funcions següents:
a) Instruir els expedients d'incompatilitats del personal del Departament de Salut i  de les entitats del sector públic majoritari que hi estan vinculades i emetre'n informe, i, en el cas del personal sanitari, elaborar-ne la proposta de resolució; i també coordinar i assessorar en relació amb les declaracions de compatibilitat dels alts càrrecs.
b) Assessorar jurídicament i elaborar estudis, informes i propostes de millora sobre el règim jurídic del
personal adscrit al Departament i a petició de les les entitats adscrites en les matèries que són comptetència del Departament de Salut.
c) Emetre informe dels projectes normatius que regulin aspectes del règim jurídic dels diferents tipus de
personal adscrit al Departament, sens perjudici de l'informe preceptiu que correspon a l'Assessoria Jurídica, i
donar suport jurídic a l'anàlisi, disseny i elaboració de propostes relacionades amb les polítiques de recursos
humans del Departament.
d) Identificar noves necessitats i fer propostes de canvis normatius en l'àmbit dels recursos humans
encaminats a assolir els objectius estratègics de l'organització, així com elaborar instruccions, circulars i
criteris tècnics d'aplicació de la normativa en l'àmbit del règim jurídic del personal del Departament de Salut.
e) Elaborar els estudis, els informes i les propostes de resolució dels recursos i les reclamacions interposats
contra els actes administratius adoptats en matèria de recursos humans del Departament, així com de les
reclamacions prèvies a la via judicial social.
f) Emetre informe dels expedients dels recursos contenciosos interposats en matèria de recursos huamans i supervisar-ne la tramitació.
g) Supervisar, emetre informe, assessorar i fer el seguiment quant a la tramitació dels expedients relatius al règim disciplinari
del personal funcionari i laboral del Departament de Salut.
h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.data actualització (01/04/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya