Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció General de Recursos Humans i Salut Laboral

    Organigrama

Responsable

Sra.   Anna Molina Cerrato

Càrrec

sub-directora general de Recursos Humans i Salut Laboral

Adreça
Travessera de les Corts, 131-159 - Pavelló Ave Maria
Població
08028  Barcelona
Telèfon
93 227 29 00
Fax
93 227 29 90
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

A la Sub-direcció General de Recursos Humans i Salut Laboral li corresponen les funcions següents:
a) Coordinar l'aplicació de les polítiques públiques en matèria de recursos humans del Departament.
b) Dissenyar i impulsar els programes d'actuació en matèria de personal per a una millor optimització dels recursos humans.
c) Impulsar i coordinar la formació i la detecció de necessitats formatives del personal del Departament.
d) Coordinar i supervisar la gestió dels recursos humans.
e) Dirigir i supervisar la preparació de l'avantprojecte de pressupost de despeses de personal.
f) Planificar les necessitats de recursos humans del Departament i proposar mesures de dimensionament de les plantilles que permetin una assignació eficient dels recursos disponibles.
g) Coordinar la interlocució amb els agents socials i organitzacions sindicals dins l'àmbit departamental, així com analitzar, planificar i avaluar l'impacte de les mesures i actuacions que siguin necessàries per a la implantació d'acords i millores en l'àmbit de les relacions laborals.
h) Mantenir les relacions i la coordinació tècnica amb els òrgans de l'Administració competents en matèria de recursos humans, relacions laborals i prevenció de riscos laborals.
i) Impulsar l'avaluació dels riscos existents i supervisar les activitats de vigilància i control quant a la seguretat i salut dels treballadors del Departament i de les entitats mancomunades en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals, i la programació i execució de l'acció preventiva corresponent, així com promoure activitats de formació, informació, recerca i divulgació en matèria de prevenció de riscos.
j) Supervisar l'elaboració de propostes de resolució dels recursos i les reclamacions que es formulin al Departament en matèria de recursos humans, així com coordinar els expedients d'incompatibilitats i supervisar la tramitació dels expedients disciplinaris.
k) Dirigir i supervisar l'elaboració d'estudis, informes, propostes de millora i criteris tècnics d'aplicació de la normativa i, en general, l'assessorament jurídic en matèria de règim jurídic del personal del Departament i a petició de les entitats adscrites en les matèries que són competència del Departament de Salut.
l) Actuar com a òrgan responsable de l'aplicació de la transversalitat de la perspectiva de gènere en la planificació, la gestió i l'avaluació de les polítiques departamentals, mitjançant l'exercici de les funcions que estableix l'article 8.2 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.
m) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.data actualització (12/03/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya