Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Junta de Museus de Catalunya


Adreça
Carrer de la Portaferrissa, 1 (Palau Moja)
Població
08002  Barcelona
Telèfon
93 316 27 40
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

La Junta de Museus de Catalunya, creada el 1907 originàriament com a Junta de Museus de Barcelona, és la institució que representa i és la veu dels museus de Catalunya, i reflecteix la voluntat d'actuar coordinadament de les diverses institucions que gestionen el patrimoni museístic del país. Alhora, com a òrgan prescriptor i consultiu, assessora el Govern i té la funció bàsica per a l'acreditació dels museus de Catalunya i la seva avaluació i, especialment, pel què fa als museus nacionals.
Actualment la componen el Ple i la Comissió Executiva. El president de la Generalitat en presideix el Ple. En són vicepresidents l'alcalde de Barcelona, el conseller de Cultura, i un representant elegit pel Parlament. Els vocals són sis representants de les entitats locals, un representant de l'Institut d'Estudis Catalans, un representant de cada museu nacional, un representant de l'Església catòlica designat per la Conferència Episcopal Tarraconense, i els membres de la Comissió Executiva. La Comissió Executiva està formada per onze tècnics de reconegut prestigi de totes les funcions pròpies dels museus.
 
 • Aprovar les propostes de nomenament dels directors i els administradors dels museus nacionals, presentades pels òrgans de govern respectius, i elevar-les al Govern.
 • Estudiar i proposar la creació de nous museus nacionals i elaborar-ne les directrius bàsiques, i estudiar i proposar la declaració de seccions dels museus nacionals.
 • Establir, en el marc d'aquesta Llei, les normes i els criteris de coordinació de política museística general.
 • Fomentar les relacions entre els museus de Catalunya i entre aquests i els ubicats fora de Catalunya.
 • Aprovar els plans anuals d'actuació dels museus nacionals i del Museu Arqueològic de Tarragona.
 • Aprovar els plans d'ordenació i d'intercanvi del patrimoni museístic dels museus nacionals.
 • Proposar a la Generalitat els criteris d'actuació en els diferents camps museístics.
 • Valorar anyalment l'actuació del conjunt d'administracions de Catalunya.
 • Assessorar en el desplegament reglamentari de la Llei 17/1990.
 
Desplegament de les funcions atribuïdes a la Junta per la Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus, la Junta de Museus de Catalunya pot:
 • Elaborar, en el marc de la Llei de museus, les normes que regulin la coordinació de la política museística de les administracions públiques de Catalunya i, a través del conseller de Cultura, elevar-les al Govern per a la seva aprovació.
 • Establir la forma, el contingut i la data màxima en què els museus nacionals i el Museu Arqueològic de Tarragona han de presentar els seus plans anuals d'actuació, per a la seva aprovació per la Junta.
 • Funcions respecte de procediments tramitats pel Departament de Cultura:
 • És preceptiu l'informe previ de la Junta de Museus de Catalunya per a l'adopció per l'Administració de la Generalitat de les resolucions i dels acords següents:
 • Inclusió o exclusió d'un museu del Registre de Museus de Catalunya.
 • Determinació del lloc de dipòsit de troballes arqueològiques quan, per necessitats de l'ordenació museística, la proposta de resolució fixi un lloc diferent del que resulti de l'aplicació dels criteris generals establerts a la normativa vigent.
 • Autorització del dipòsit en un museu de béns pertanyents a la Generalitat.
 • Trasllat cautelar dels fons d'un museu d'administració pública en aplicació de l'article 17 de la Llei de museus.
 • Dipòsit provisional de béns mobles d'interès nacional o catalogats que formin part dels fons d'un museu, en aplicació de l'article 43.2 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.
 • Aprovació o modificació dels estatuts de les entitats que gestionen els museus nacionals.
 • Declaració com a béns culturals d'interès nacional de béns mobles que formen part dels fons d'un museu. A aquests efectes la Junta de Museus, té la condició d'institució de prestigi i competència reconeguda en el sentit previst a l'article 8.3 de la Llei del patrimoni cultural català.

Altres funcions:
 
 •  És preceptiu l'informe previ de la Junta de Museus de Catalunya per a l'adopció per part d'una administració o entitat pública de l'acord de crear o suprimir un museu.
 • Durant el primer trimestre de cada any, els museus d'interès nacional han de presentar a la Junta de Museus el pla anual d'actuació del museu, a fi que la Junta pugui fer el seguiment del compliment dels criteris de coordinació que ella hagi fixat.
 

Components

Composició

President:
· M. Hble. president de la Generalitat de Catalunya.

Vicepresidents:
· Excm. alcalde/essa de Barcelona.
· Hble.conseller/a de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
· Membre proposat pel Parlament de Catalunya.

Vocals:
· Director/a del Museu Nacional d'Art de Catalunya.
· Director/a del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.
· Membre proposat per la Federació de Municipis de Catalunya en representació dels municipis.
· Membre proposat per l'Associació Catalana de Municipis en representació dels municipis.
· Membre proposat per la Federació de Municipis de Catalunya en representació de les províncies.
· Director/a del Museu d'Arqueologia de Catalunya.
· Membre proposat per l'Institut d'Estudis Catalans.
· Membre proposat per l'Associació Catalana de Municipis en representació de les comarques.
· Membre proposat per l'Associació Catalana de Municipis en representació de les províncies.
· Membre proposat per la Federació de Municipis de Catalunya en representació de les comarques.
· Membre proposat per la Conferència Episcopal Tarraconense.

Vocals membres de la Comissió Executiva de la Junta de Museus de Catalunya:
· Director/a general del Patrimoni Cultural.
· 5 membre proposats pel Parlament de Catalunya.
· 2 membres proposats pel Departament de Cultura
· 1 membre proposat per l'Ajuntament de Barcelona.
· 1 membre proposat per la Conferència Episcopal Tarraconense.
· 1 membre proposat per la Federació de Municipis de Catalunya.
· 1 membre proposat per l'Associació Catalana de Municipis.
· 1 membre proposat per l'Associació de Museòlegs de Catalunya.

Secretaria: cap del Servei de Museusdata actualització (01/07/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya