Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Gerent (INEFC)

Responsable

Sr.   Josep Vilà i Campanyà

Càrrec

gerent de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

Adreça
Avinguda de l'Estadi, 12-22 (Anella Olímpica)
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 425 54 45
Fax
93 426 36 17
Adreça web

Funcions

 1. Coordinar i supervisar les funcions economicofinanceres de l'INEFC.
 2. Elaborar, sota les directrius de la Direcció, la proposta d'avantprojecte de pressupost i exercir-ne el control d'acord amb la Llei de pressupostos de la Generalitat i de les seves entitats autònomes.
 3. Supervisar la tresoreria i la comptabilitat de l'INEFC i fer l'anàlisi dels estats financers i pressupostaris.
 4. Preparar i supervisar totes les contractacions de l'INEFC.
 5. Establir i coordinar el sistema de comptabilitat de costos de l'INEFC.
 6. Supervisar l'execució del pressupost, així com fer el seu seguiment i control.
 7. Coordinar i supervisar el sistema de recaptar els recursos econòmics de l' l'INEFC.
 8. Gestionar el patrimoni de l'INEFC.
 9. Dirigir l'organització interna i canals d'informació entre el personal d'administració i serveis i el personal docent.
 10. Implementar les polítiques de racionalització i modernització de l'Administració dins l'àmbit d'actuació de l'INEFC per tal de donar compliment a les directrius del Govern, de la direcció de l'INEFC i millorar la gestió.
 11. Coordinar i supervisar la gestió de recursos humans vetllant per a la seva optimització amb el compliment de la normativa vigent, atenent criteris d'igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones i mesures d'acció positiva en les relacions laborals.
 12. Fer el seguiment dels convenis, tant amb altres administracions com amb entitats privades, per assegurar el seu compliment i d'acord amb la normativa vigent.
 13. Promoure la planificació i la integració de la prevenció de riscos laborals en el funcionament de l'INEFC.
 14. Supervisar i coordinar la implementació de les mesures necessàries per assegurar el compliment de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal a l'INEFC.
 15. Supervisar l'organització administrativa dels centres docents de Barcelona i Lleida i dels òrgans directius docents corresponents.
 16. Elaborar, sota les directrius de la Direcció de l'INEFC, els comptes anuals per a la seva aprovació.
 17. Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pel director/a de l'INEFC.data actualització (25/07/2014)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya