Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC)

Responsable

Sra.   Andrea Colomer Cenzano

Càrrec

gerenta del Consell Nacional de la Joventut (CNJC)

Adreça
Plaça de Cardona, 1-2 primer
Població
08006  Barcelona
Telèfon
93 368 30 80
Fax
93 368 30 84
Contacte
Adreça web

Horari d'atencióde dilluns a dijous, de 9 a 16 h; divendres, de 9 a 15 h.

 

NIF

G-08678831

 

Funcions

a) Promoure activitats dirigides a assegurar la participació de les persones joves en les decisions i en les mesures que les afecten.
b) Elaborar i promoure, per iniciativa pròpia o a petició d'altri, informes o estudis sobre matèries relacionades amb la joventut i amb els seus problemes.
c) Fomentar en les persones joves l'associacionisme juvenil, a fi que emprenguin en grup la solució de les qüestions que les afecten.
d) Fer d'interlocutor entre la Generalitat i les organitzacions juvenils en tot allò que afecta les persones joves.
e) Participar en els òrgans consultius de l'Administració quan aquesta ho requereixi.
f) Establir relacions amb altres organitzacions juvenils en tots llurs àmbits d'actuació.
g) Promoure la cooperació juvenil internacional per a fomentar les activitats que tendeixin a aconseguir la pau i per a qualsevol altra matèria relacionada amb la joventut i amb la seva problemàtica.
h) Promoure la creació de consells de joventut d'àmbit territorial.
i) Representar el moviment associatiu juvenil català en les institucions internacionals de joventut.
j) Qualsevol altra que sigui acordada amb l'Administració en el marc de les funcions establertes.


Components

Entitat de Dret Públic sotmesa a l'ordenament jurídic privat. Participació de la Generalitat: Majoritària Directa.

El CNJC és una entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat per complir els seus fins.

El CNJC es relaciona amb l'Administració de la Generalitat per mitjà de la Direcció General de Joventut, a la qual pot demanar la informació que necessiti per a funcionar adequadament.

Els òrgans del CNJC són:

 • L'Assemblea General
 • El President o Presidenta
 • El Secretariat

L'Assemblea General es compon de dues persones delegades de cadascuna de les entitats membres i s'ha de reunir, com a mínim, una vegada l'any. D'acord amb allò que estableixen els estatuts del CNJC, l'Assemblea General ha d'elegir per un període de dos anys el Secretariat, el nombre de membres del qual ha d'ésser determinat estatutàriament. D'entre aquest Secretariat, l'Assemblea General ha d'elegir també el president o la presidenta del CNJC, que ho és també del Secretariat. Quan el president o la presidenta i les persones membres del Secretariat no són delegades d'una entitat també formen part de l'Assemblea General, amb veu però sense vot.

El Secretariat està format per:

 • Julia-Rosannae Sánchez-Valverde i Albarello (Presidenta)
 • Carlos Cañas Ruíz (Vice-president)
 • Gerard Trias Gumbau (Vice-president)
 • Oriol Olmo i Jardí (Secretari)
 • Juan Miguel López Quiñonero (Secretari)
 • Ernest Montserrat Malagarriga (Secretari)
 • Berta Viñas Oliveró (Secretària)
 • Carla Andreu i Pujadas (Secretària)
data actualització (17/03/2023)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya