Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Patronat del Museu Nacional d'Art de Catalunya


Adreça
Carrer del Mirador Palau Nacional (Parc de Montjuïc)
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 622 03 60
Fax
93 622 03 83

Funcions

El Patronat té les màximes facultats pel que fa al govern i a la superior supervisió del Museu, sense més limitacions que les que puguin imposar-li les normes legals o la Junta de Museus de Catalunya en virtut de les seves atribucions.

Les funcions del Patronat són les funcions següents:

 • Establir les polítiques generals i les directrius que cregui convenients per aconseguir el seu compliment per part del Museu i dels seus òrgans.
 • Exercir el control superior de l’actuació del Museu i dels seus òrgans, i ordenar les mesures correctores o de millora que cregui adients.
 • Examinar i aprovar anualment, a proposta de la Comissió Delegada, el pressupost del Museu, les bases de la seva execució i la liquidació del pressupost precedent.
 • Aprovar la memòria anual d’activitats i elevar-la a la Junta de Museus de Catalunya.
 • Aprovar, si s’escau, els reglaments de règim interior general que despleguin aquests Estatuts.
 • Alienar o de qualsevol forma gravar els béns del patrimoni cultural o immobiliari de titularitat del consorci o transigir sobre aquests, a proposta de la Comissió Delegada i d’acord amb les directrius de la Junta de Museus de Catalunya.
 • Elevar a la Junta de Museus de Catalunya els plans anuals d’actuació del Museu.
 • Nomenar els dos vocals a què fa referència el punt tercer de l’apartat 1.c) de l’article 10.
 • Proposar a la Junta de Museus de Catalunya el nomenament i el cessament del director.
 • Nomenar i cessar l’administrador, d’acord amb el procediment previst a l’article 18.
 • Elevar a la Junta de Museus de Catalunya el pla d’ordenació i d’intercanvi dels materials museístics per a obtenir una presentació global i coherent de la temàtica que correspon al Museu.
 • Aprovar els plans generals de construcció i remodelació dels edificis i de les seves instal·lacions, a proposta de la Comissió Delegada.
 • Aprovar les propostes de reforma dels presents Estatuts i de dissolució del consorci.

Són funcions del president del Patronat:

 • Presidir el Patronat i la Comissió Delegada, convocar-ne les reunions i dirigir-ne les sessions.
 • Representar el Museu en actes institucionals i en tots aquells altres del Museu en els quals estigui present.
 • Firmar en nom del Museu els convenis de caràcter institucional.
 • Autoritzar les despeses i aprovar, adjudicar i firmar els contractes en els supòsits que s’estableixin en les normes d’execució del pressupost.
 • Proposar els acords que hagi d’adoptar el Patronat i la Comissió Delegada en afers institucionals i d’altres de la seva competència.
 • Decidir la presència d’assessors o tècnics a les reunions dels òrgans col·legiats.
 • Aprovar l’exercici d’accions judicials i administratives.
 • Exercir totes les altres facultats que li encomanin el Patronat o la Comissió Delegada.

El president pot delegar en altres òrgans del Museu les facultats dels punts c), d) i g) de l’apartat 2.

Cadascuna de les administracions consorciades té dret a nomenar un vicepresident, d’acord amb el que estableix la disposició addicional 3 de la Llei de museus.

El president determinarà en cada cas el vicepresident que l’hagi de substituir, amb les mateixes facultats, en cas d’absència o impossibilitat d’aquest.


Components

El Patronat té la composició següent:

 •  President/a: el/la del Museu.
 •  Vicepresidents/es: els/les del Museu.
 •  Vocalies:
  • Vuit nomenades per la Generalitat de Catalunya.
  • Tres nomenades per l’Ajuntament de Barcelona.
  • Quatre nomenades per l’Administració General de l’Estat.
  • Dos representants de les persones i entitats privades que contribueixen a la consecució dels objectius del Museu, nomenats pel Patronat a proposta conjunta de les institucions consorciades i escoltats els patrocinadors del Museu.
  • El/la president/a de l’entitat Amics del MNAC.
  • Tres nomenades pel Patronat a proposta de la presidència, d’entre persones de reconeguda trajectòria en l’àmbit del mecenatge i del col·leccionisme.
 • Secretaria, amb veu i sense vot: una persona llicenciada en Dret nomenada pel president.

Les vocalies són nomenades per un període de cinc anys, renovable indefinidament per períodes de la mateixa durada, si bé poden cessar abans de l’acabament del seu mandat per renúncia o si així ho acorden els qui els van nomenar.

El/la president/a és nomenat pel Govern de la Generalitat, d’acord amb el que estableix la disposició addicional 3 de la Llei de museus.

 data actualització (28/08/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya