Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secretaria de Telecomunicacions i Transformació Digital

Responsable

Sr.   Sergi Marcén López

Càrrec

secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital

Adreça
Carrer de Salvador Espriu, 45-51
Població
08908  L'Hospitalet de Llobregat
Telèfon
93 557 40 00

Funcions

a) Definir i dirigir l'estratègia sobre el model de transformació digital de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic, tant en el funcionament intern com de relació amb la ciutadania.

b) Definir i impulsar el model de gestió basat en dades i la seva governança a l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic.

c) Promoure la planificació, el desenvolupament i l'avaluació de les polítiques digitals impulsades pel Govern en el seu àmbit funcional, així com de la millora i modernització de l'Administració.

d) Impulsar la implementació de mesures de simplificació, agilitat, homogeneïtzació i millora dels processos administratius i del funcionament en general de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic.

e) Supervisar i coordinar el desenvolupament de la interoperabilitat i de l'Administració digital i fer-ne el seguiment.

f) Supervisar i coordinar els projectes finançats amb els fons europeus en les matèries competència de la Secretaria d'acord amb els criteris corporatius.

g) Dirigir i impulsar l'obertura de dades de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic, i garantir-ne la fiabilitat, accessibilitat, interoperabilitat i reutilització, tot considerant la privacitat i l'ètica de les dades.

h) Impulsar l'Espai comú de dades obertes a Catalunya, els seus serveis i la seva governança, com a valor públic per generar coneixement, mitjançant l'impuls de l'obertura de dades responsables, de qualitat i reutilitzables de les administracions locals, els agents socials, la societat civil i el món universitari.

i) Elaborar, dissenyar i promoure la creació i el desplegament de les infraestructures digitals i de comunicacions electròniques adequades per fer arribar a la ciutadania, a les empreses i a les institucions públiques els serveis de connectivitat i d'accés als serveis digitals.

j) Impulsar la política d'infraestructures digitals, de comunicacions electròniques i de sistemes d'informació necessaris per satisfer les necessitats en aquesta matèria de l'Administració de la Generalitat i del sector públic institucional adscrit.

k) Impulsar les polítiques d'atenció i relació amb la ciutadania

l) Planificar, gestionar, ordenar, inspeccionar i aplicar el règim sancionador en l'àmbit de les infraestructures digitals i de les comunicacions electròniques, excloses les de radiodifusió.

m) Identificar i coordinar les necessitats d'espectre radioelèctric dels serveis de la Generalitat de Catalunya davant dels òrgans competents en aquesta matèria.

n) Impulsar la política d'infraestructures digitals, de comunicacions electròniques i de sistemes d'informació necessaris per satisfer les necessitats en aquesta matèria de l'Administració de la Generalitat i del sector públic institucional adscrit.

o) Dirigir i coordinar les necessitats dels departaments respecte a les relacions amb les persones que presten serveis i amb les operadores de tecnologies digitals i comunicacions electròniques.

p) Desenvolupar i coordinar les relacions de l'Administració de la Generalitat amb les persones que presten serveis, amb les operadores d'infraestructures i amb altres agents, pel que fa a l'àmbit digital i de les comunicacions electròniques.

q) Elaborar, dissenyar i executar els programes de desplegament d'infraestructures digitals i de comunicacions electròniques, a iniciativa pròpia, en coordinació amb altres administracions, o que corresponguin a iniciatives promogudes o finançades per programes europeus o estatals.

r) Donar suport i assessorament als ens locals per a la coordinació, la planificació i l'ordenament en matèria d'infraestructures digitals i de comunicacions electròniques.

s) Establir i dirigir un registre unificat d'usuaris i usuàries per als sistemes d'identificació electrònica i els serveis de confiança que són responsabilitat de la Generalitat de Catalunya.

t) Promoure la creació d'infraestructures digitals que facilitin el desplegament del vot electrònic en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya en coordinació amb la direcció general competent en processos electorals.

u) Dissenyar, conjuntament amb l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, les polítiques de ciberseguretat de la Generalitat de Catalunya, i impulsar i establir les actuacions i els programes necessaris en la matèria, per mitjà del disseny i l'aprovació dels plans de ciberseguretat.

v) Impulsar i coordinar les polítiques de promoció del sector de les comunicacions electròniques i les tecnologies digitals, de manera coordinada amb el departament competent en polítiques d'empresa.

x) Assegurar la coordinació transversal de les polítiques en matèria de protecció de dades en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic institucional.

y) Resoldre les sol·licituds d'accés a la informació pública presentades en l'àmbit de les seves competències.

z) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.data actualització (10/11/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya