Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comissió Departamental d'Innovació i Transformació del Sistema de Salut


Adreça
Travessera de les Corts, 131-159 - Pavelló Ave Maria
Població
08028  Barcelona
Telèfon
93 227 29 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

 

 Les funcions de la Comissió Departamental d'Innovació i Transformació del Sistema de Salut són les següents:

   a) Definir l'estratègia d'ús dels fons NGEU en l'àmbit de salut en el marc del projecte Next Generation Catalonia, d'acord amb els criteris corporatius establerts al respecte pels òrgans competents.

   b) Establir la programació i execució de projectes de l'àmbit de salut en el marc dels fons NGEU en qualsevol dels instruments.

   c) Definir l'estratègia d'ús dels fons del marc financer plurianual 2021-2027, d'acord amb els criteris corporatius establerts al respecte pels òrgans competents.

   d) Centralitzar la recepció d'idees i projectes, tant de l'àmbit públic com de l'àmbit privat, així com de partenariats publicoprivats, susceptibles de ser finançats, en la seva totalitat o parcialment, mitjançant fons procedents de la Unió Europea.

   e) Definir l'estratègia d'ús, programació i execució de projectes mitjançant els diversos instruments de compra pública d'innovació, conjuntament amb el Servei Català de la Salut, l'AQuAS i les entitats del SISCAT.

   f) Definir l'estratègia d'ús, programació i execució de projectes mitjançant els diversos instruments alternatius d'adopció d'innovació i generació de transformacions en el sistema de salut, conjuntament amb el Servei Català de la Salut i de les entitats del SISCAT.

   g) Vetllar per la correcta coordinació dels diversos instruments existents d'adopció de la innovació en l'àmbit del SISCAT.

   h) Establir l'estratègia internacional del Departament de Salut en l'àmbit d'innovació.

   i) Vetllar per la correcta coordinació de l'assessorament sobre l'alineament de projectes amb les prioritats de la Unió Europea.

   j) Maximitzar la captació de fons extraordinaris per al Departament de Salut, el Servei Català de la Salut i l'AQuAS per impulsar l'execució de projectes transformadors.

   k) Fixar els objectius concrets per a cada àrea prioritzada i el seu calendari d'assoliment.

   l) Avaluar l'aplicabilitat de les polítiques en matèria d'innovació de la Generalitat dins del context del model sanitari català i, si s'escau, adaptar-les i impulsar-les.

   m) Qualsevol altra funció relacionada directament o indirectament amb les anteriors que li encomani el conseller o consellera de Salut.

La Comissió Departamental d'Innovació i Transformació del Sistema de Salut, a l'hora de dur a terme les seves funcions, haurà d'incorporar la perspectiva de gènere, de manera que haurà de tenir en compte les diferències de gènere en matèria de salut, tant en el diagnòstic, com en la prevenció, com en el tractament, com en el tracte dispensat en els serveis; així com en la biomèdica i la fisiopatologia de les dones en els diferents sistemes orgànics.

 

Components

La Comissió Departamental d'Innovació i Transformació del Sistema de Salut està integrada pels membres següents:

   a) El conseller o consellera de Salut, o bé la persona en què delegui amb rang orgànic assimilat a secretari o secretària general, que la presideix.

   b) El secretari o secretària general del Departament de Salut.

   c) La persona titular de la Direcció del Servei Català de la Salut.

   d) La persona titular de la Subdirecció del Servei Català de la Salut.

  e) El director o directora de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS).

   f) La persona titular de la direcció estratègica, que regula l'article 5 d'aquesta Ordre.

   g) De dues a quatre persones de l'entorn del Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT), designades pel conseller o consellera de Salut.

   h) D'una a tres persones que, per la seva formació o expertesa en l'àmbit sanitari, es consideri convenient que s'hi integrin com a membres, designades pel conseller o consellera de Salut. D'aquestes persones, almenys una ha de ser experta en polítiques de gènere.

La persona titular de la Presidència de la Comissió pot convocar, a les sessions d'aquest òrgan, les persones responsables de les àrees relacionades amb projectes estratègics en l'àmbit sanitari dins el Departament de Salut i dels organismes, ens o entitats que hi són adscrits o en depenen, i les altres persones que consideri convenients per raó de l'àmbit material del càrrec que ocupen, que assisteixen amb veu, però sense vot.

La Secretaria de la Comissió correspon a la persona designada pel conseller o consellera de Salut d'entre les persones tècniques del Departament de Salut. Assisteix a les reunions de la Comissió, amb veu, però sense vot. L'exercici d'aquestes funcions no comporta la creació ni l'ocupació de cap lloc de treball específic o òrgan actiu.

La composició de la Comissió ha d'atendre al principi de representació paritària d'homes i dones.data actualització (15/06/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya