Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comissió de Coordinació del Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals

Responsable

Sr.   Xavier Florensa Cantons

Càrrec

president

Adreça
Carrer del Foc, 57 edifici A
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 857 40 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Les funcions de la Comissió de Coordinació són les següents:

a) Impulsar l'actuació del Consell Nacional LGBTI d'acord amb les directrius estratègiques que fixi el Ple i d'acord amb els criteris que determini el Pla de Govern en matèria de polítiques de persones LGBTI.

b) Impulsar i coordinar els mecanismes que possibilitin assolir les funcions que té encomanades el Ple del Consell Nacional LGBTI.

c) Aprovar inicialment l'admissió de les noves entitats o grups al Consell Nacional LGBTI o motivar la no admissió i elevar les seves propostes al Ple d'acord amb l'article 2.5.

d) Proposar i aprovar la creació dels grups de treball.

e) Informar el Ple del Consell Nacional LGBTI de les actuacions realitzades en els grups de treball i donar curs als seus requeriments.

f) Vetllar per l'equilibri de sexes i gèneres, la diversitat del col·lectiu i la pluralitat en els grups de treball, així com assegurar que totes les persones participants comprenen els documents que emmarquen els debats.

g) Elaborar el Reglament intern de funcionament del Consell Nacional LGBTI.

h) Proposar a la Presidència del Ple del Consell la convocatòria extraordinària d'un consell plenari.

i) Proposar i aprovar la designació de dues persones i professionals que hagin destacat per la seva tasca i expertesa en l'àmbit dels drets de les persones LGBTI perquè formin part del Ple del Consell Nacional LGBTI, d'acord amb l'article 7.1.g).

j) Qualsevol altra funció que li delegui el Ple del Consell Nacional LGBTI.

Els acords de la Comissió de Coordinació s'adopten per majoria simple de vots. En cas d'empat, la Presidència té vot de qualitat.

La Comissió de Coordinació ha d'informar el Ple sobre els acords adoptats.


Components

La Comissió de Coordinació està integrada per:

a) La Presidència

b) La Vicepresidència, que correspon a la persona que ocupi la Vicepresidència segona del Ple del Consell.

c) Quatre vocalies, escollides pel Ple, durant un màxim de dos anys.

d) Quatre representants dels diferents grups de treball.

e) La Secretaria, que l'exerceix la persona que ocupa la Secretaria del Ple del Consell o la persona suplent.

La Comissió de Coordinació es reuneix en sessió ordinària quatre vegades l'any. Les reunions en sessió extraordinària són a proposta de la Presidència o d'una meitat dels membres.

Per a la constitució vàlida de la Comissió de Coordinació, cal la presència de la Presidència, o qui la substitueixi, i un mínim d'un terç de les vocalies. Les vocalies de la Comissió de Coordinació poden ser substituïdes pels suplents.

La Comissió de Coordinació pot convidar persones de les que reguli l'article 7.2 en les condicions que aquest article estableix, sempre que ho cregui convenient per tractar els punts de l'ordre del dia corresponents.

La Comissió de Coordinació funciona amb l'aplicació del mètode deliberatiu en els mateixos termes que el funcionament del Ple d'acord amb el que estableix l'article 9.1.data actualització (02/11/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya