Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comissió Interdepartamental per a l'Impuls i el Seguiment de l'Estratègia Nacional de Drets Sexuals i Reproductius


Adreça
Carrer del Foc, 57 edifici A
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 857 40 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

1. Posar en marxa l'Estratègia nacional de drets sexuals i reproductius que seguirà entre d'altres mesures, les línies estratègiques recollides en el Pla de Govern de la XIV legislatura:

a) Garantir l'equitat menstrual a través de la distribució gratuïta de productes d'higiene menstrual, especialment els sostenibles mediambientalment, als centres educatius, de formació professional i d'educació especial, i als col·lectius de dones i persones menstruants en situació de pobresa menstrual.

b) Implementar una educació en sexualitats feminista.

c) Garantir el dret a la interrupció voluntària de l'embaràs amb equitat territorial i eliminar les barreres vinculades a la situació administrativa o altre circumstàncies que impedeixin fer efectiu aquest dret.

d) Desenvolupar accions informatives adaptades i de proximitat a tota la ciutadania sobre els procediments mèdics i els tràmits que implica la interrupció voluntària de l'embaràs.

e) Combatre l'assetjament de grups fonamentalistes contra dones i professionals que accedeixen als centres que practiquen avortaments.

f) Ampliar l'accés als anticonceptius de llarga durada i avançar cap a l'anticoncepció universal i gratuïta per superar les barreres econòmiques existents.

g) Vetllar pel dret de les dones a decidir el tipus de part, donant compliment als estàndards que eviten la violència obstètrica.

h) Implementar accions per a l'acompanyament en el dol perinatal.

i) Millorar l'accés a les tècniques de reproducció humana assistida.

j) Impulsar mesures en l'àmbit laboral vinculades tant a la menstruació com al climateri.

k) Garantir l'equitat territorial en l'accés als instruments de prevenció d'infeccions de transmissió sexual (ITS) i del VIH, inclosa la profilaxi preexposició (PPrE), i combatre la discriminació i l'estigma que pateixen les persones que viuen amb VIH/SIDA.

l) Millorar l'accés als serveis de salut per a persones trans (programa Trànsit) i assegurar l'abastiment dels tractaments hormonals.

m) Qualsevol altra línia de treball relacionada amb els drets sexuals i reproductius acordada per la Comissió creada en el punt 2 d'aquest Acord.

2. Implementar de manera coordinada, transversal i integral aquesta Estratègia, assegurar els mecanismes per fer-la efectiva, i fer-ne el seguiment i l'avaluació posterior. La Comissió es reunirà amb aquesta finalitat cada vegada que ho proposi la presidència o a instància de qualsevol de les persones que en són membres.


Components

La Comissió té la composició següent:

a) Una persona amb rang orgànic mínim de director o directora general, en representació dels departaments següents:

Departament de la Presidència

Departament d'Empresa i Treball

Departament d'Igualtat i Feminismes

Departament d'Educació

Departament de Recerca i Universitats

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Departament de Salut

Departament de Drets Socials

Departament de Justícia

b) La Comissió està presidida per la persona titular del Departament d'Igualtat i Feminismes o, per delegació, per la persona titular de la Secretaria de Feminismes d'aquest Departament.

c) La vicepresidència recau en la persona titular del Departament de Salut o, per delegació, en la persona titular de la Secretaria de Salut Pública.

d) La secretaria de la Comissió correspon a la directora executiva de l'Institut Català de les Dones, com a membre de ple dret de la Comissió.

A instància de qualsevol de les persones membres, la presidència pot convidar a les sessions altres persones dels departaments de l'Administració de la Generalitat o persones externes representants d'una institució, entitat o organització que, per la seva especialitat, expertesa o coneixements, podran participar-hi amb veu però sense vot.

La Comissió adoptarà les regles o decisions necessàries respecte a la possibilitat de delegar l'assistència a les reunions de les persones membres.

L'assistència a les sessions de la Comissió no genera cap dret econòmic en concepte d'indemnitzacions o de dietes a cap de les persones membres.

En tot allò que no preveu aquest Acord s'ha d'aplicar de manera supletòria la normativa general reguladora dels òrgans col·legiats de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

La Comissió té caràcter temporal i es dissoldrà quan s'assoleixi el resultat que ha originat la seva creació i se n'hagi fet l'avaluació corresponent.data actualització (02/11/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya