Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya


Adreça
Travessera de les Corts, 131-159 - Pavelló Ave Maria
Població
08028  Barcelona
Telèfon
93 227 29 00
Fax
93 227 29 90
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

A la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya, li corresponen les funcions següents:

a) Les que preveu l'article 18 de la Llei orgànica 3/2021, de 24 de març, de regulació de l'eutanàsia.

b) Actuar com a òrgan consultiu de l'Administració de la Generalitat de Catalunya davant qualsevol dubte o qüestió relativa a l'aplicació o efectivitat del dret a la prestació d'ajuda per morir.

c) Qualsevol altra funció anàloga que li correspongui per raó de la seva naturalesa.


Components

1 Composició de la Comissió

La Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya té la composició següent:

a) La Presidència

b) La Vicepresidència

c) Vocalies: en un nombre entre nou i divuit. Les vocalies han d'estar integrades per professionals de la

medicina, del dret, de la infermeria, de la psicologia, del treball social i per representants de la societat civil.

d) La Secretaria

La persona que ocupa la Presidència és escollida pel Ple d'entre els membres de la Comissió, per majoria simple.

La persona que ocupa la Vicepresidència és escollida pel Ple d'entre els membres de la Comissió, per majoria simple. 

Les persones que ocupen les vocalies corresponents a professionals de la medicina, de la infermeria, de la psicologia i del treball social han de tenir experiència professional acreditada en els àmbits de l'atenció primària, hospitalària, sociosanitària o de la salut mental i disposar de formació en bioètica. Les persones que ocupen les vocalies corresponents a professionals del dret han de tenir experiència acreditada en el seu àmbit professional, coneixements de dret sanitari i formació en bioètica.

El nomenament de les persones que ocupen les vocalies correspon al conseller o consellera del departament competent en matèria de salut, un cop escoltat el Comitè de Bioètica de Catalunya.

La meitat de les vocalies corresponents a professionals de la medicina, de la infermeria, de la psicologia i del treball social són nomenades d'entre les persones candidates proposades pel Consell de Col·legis Professionals o pel col·legi professional corresponent. A aquest efecte, les corporacions professionals han de presentar tres persones candidates per a cada vocalia professional corresponent.

Les vocalies corresponents a professionals del dret, la resta de vocalies corresponents a professionals de la medicina, de la infermeria, de la psicologia i del treball social i les vocalies en representació de la societat civil són nomenades a proposta de l'òrgan competent en matèria d'ordenació sanitària del departament competent en matèria de salut.

El nomenament ha d'incloure les persones titulars i, respecte de cada una d'elles, les persones suplents per als casos d'absència, vacant, malaltia o qualsevol altra causa justificada.

La Secretaria l'exerceix un tècnic o tècnica del departament competent en matèria de salut o de qualsevol de les entitats que formen part del sector públic de salut, designat pel conseller o consellera, que assisteix a les reunions amb veu però sense vot.

El nomenament de les persones membres de la Comissió s'ha d'atenir al principi de presentació paritària de dones i d'homes en la seva composició, en els termes establerts a la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

L'eficàcia del nomenament dels membres de la Comissió resta condicionada a l'acceptació voluntària i expressa de les persones nomenades, moment en el qual assoleixen la condició de membres de la Comissió amb els drets i deures establerts a l'article 10.

2 Nomenar vocals de la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya les persones següents:

a) Professionals de la medicina:

- Senyor Jordi Amblàs Novellas, com a vocal titular, senyora M. Teresa Mateu Gelabert, com a primera vocal suplent, i senyora M. Pilar Loncan Vidal, com a segona vocal suplent.

- Senyora Mònica Povedano Panadès, com a vocal titular, senyora Olga Rubio Sanchiz, com a primera vocal suplent, i senyor Ferran Masanés Torán, com a segon vocal suplent.

- Senyor Albert Tuca Rodríguez, com a vocal titular, senyor Albert Planes Magrinyà, com a primer vocal suplent, i senyora Núria Masnou Burralló, com a segona vocal suplent.

b) Professionals de la infermeria:

- Senyora Cristina Montero Parés, com a vocal titular, senyor Jordi Ballesté Torralba, com a primer vocal suplent, i senyora Roser Font Canals, com a segona vocal suplent.

- Senyora Verónica Vélez Delgado, com a vocal titular, senyora Maria Jose Ruiz Montilla, com a primera vocal suplent, i senyor Gerard Colomar Pueyo, com a segon vocal suplent.

c) Professionals del dret:

- Senyor Guillem Reig Loncán, com a vocal titular, senyora Esther Farnós Amorós, com a primera vocal suplent, i senyor Albert Navó Fernández, com a segon vocal suplent.

- Senyor Francesc Jose María Sánchez, com a vocal titular, senyora Mercedes Martínez Pérez, com a primera vocal suplent, i senyor Ramon Figueras Sabater, com a segon vocal suplent.

- Senyora Núria Terribas Sala, com a vocal titular, senyor Josep Maria Bosch Vidal, com a primer vocal suplent, i senyora Carmen Rodrigo de Larrucea, com a segona vocal suplent.

d) Professional de la psicologia:

- Senyor Pablo Hernado Robles, com a vocal titular, senyora Dolors Mateo Ortega, com a primera vocal suplent, i senyor Jorge Maté Méndez, com a segon vocal suplent.

e) Professional del treball social:

- Senyora Begoña Lemos Lasheras, com a vocal titular, senyora Maria Antònia Rocabayera Andreu, com a primera vocal suplent, i senyora Eva Giralt Padilla, com a segona vocal suplent.

f) En representació de la societat civil:

- Senyora Gloria Cantarell Barella, com a vocal titular, i senyora Milagros Pérez Oliva, com a primera  vocal suplent.

3 Nomenar secretari de la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya el senyor Josep Maria Busquets Font.data actualització (16/07/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya