Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Àrea d'Organització i Administració Digital

    Organigrama

Responsable

Sra.   Raquel Sanchez Ratero

Càrrec

Cap de l'Àrea

Adreça
Via Laietana, 2
Població
08003  Barcelona
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

L'Àrea d'Organització i Administració Digital, configurada com a àrea funcional, li corresponen les funcions següents:

a) Elaborar, fer-ne el seguiment i avaluar els plans d'actuació departamentals en matèria d'organització i administració digital, així com coordinar i fer el seguiment dels corresponents al seu sector públic.

b) Elaborar propostes de creació, modificació i optimització de les estructures orgàniques del Departament i, si escau, del seu sector públic institucional.

c) Coordinar els projectes de racionalització, simplificació i implementació de serveis digitals, processos, circuits administratius i tècniques de gestió, d'acord amb el model corporatiu d'administració digital i en coordinació amb les unitats transversals competents.

d) Implementar projectes d'administració digital al Departament, en coordinació amb l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, i donar suport tècnic en aquest àmbit al seu sector públic.

e) Impulsar i gestionar projectes d'implantació de sistemes de millora i gestió de la qualitat dels serveis i vetllar pel seu manteniment.

f) Impulsar i facilitar la implementació de les polítiques corporatives de foment de la innovació en l'àmbit del disseny dels serveis i de l'administració digital en coordinació amb l'òrgan transversal competent en la matèria.

g) Proposar la realització d'activitats formatives, d'informació, de divulgació en matèria d'organització i per a la capacitació digital, i col·laborar en el seu desenvolupament.

h) Desplegar el model corporatiu de govern de la dada.

i) Impulsar i coordinar les mesures organitzatives necessàries per a l'adequació del Departament i del seu sector públic institucional a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i de seguretat de la informació.

j) Implementar i mantenir el sistema de gestió documental i l'arxiu del Departament, així com dur a terme totes les funcions que la normativa vigent assigna als arxius centrals administratius.

k) Supervisar i coordinar el funcionament del sistema d'informació i atenció a la ciutadania i el registre general d'entrada i sortida de documents en relació amb els serveis i els tràmits del Departament.

l) Impulsar i coordinar la implementació de les polítiques corporatives per als webs del Departament i el seu sector públic, i coordinar i gestionar les bústies de queixes, consultes i suggeriments.

m) Impulsar i promoure eines de comunicació interna i de gestió del coneixement i gestionar la intranet del Departament.

n) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.
data actualització (18/11/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya