Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Les Comissions sectorials

Funcions

Les comissions sectorials desenvolupen les funcions de la Taula del Turisme de Catalunya.


Components

Les comissions sectorials les integren els membres següents:

a) President o presidenta: nomenat o nomenada pel conseller o la consellera del Departament competent en matèria de turisme, a proposta del director o la directora general de Turisme, d'entre representants del sector empresarial turístic o de l'àmbit professional i acadèmic amb experiència contrastada en l'àmbit turístic.

b) Vicepresident o vicepresidenta: nomenat o nomenada pel director o la directora general de Turisme d'entre els vocals representants de l'Administració turística de Catalunya.

c) Secretari o secretària: funcionari o funcionària de la Direcció General competent en matèria de turisme, amb veu però sense vot, nomenat pel director o la directora general de Turisme.

d) Vocals: entre 8 i 16 vocals, nomenats pel conseller o la consellera del Departament competent en matèria de turisme, a proposta del director o la directora general de Turisme, d'entre representants de l'Administració turística catalana, representants del sector empresarial turístic, professionals i acadèmics amb coneixements i experiència contrastada en l'àmbit turístic. En la seva designació i en la dels seus suplents s'atendrà al principi de participació equilibrada de dones i homes.

Cada president o presidenta pot convidar representants d'altres departaments o organismes de la Generalitat de Catalunya, així com persones del sector empresarial turístic, professionals i acadèmics, amb coneixements i experiència contrastada en l'àmbit turístic, amb veu però sense vot.data actualització (14/05/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya