Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

El Consell

Funcions

Les funcions principals del Consell són les següents:

a) Aprovar el reglament de funcionament de la Taula del Turisme.

b) Impulsar, orientar i dirigir, si escau, els treballs que desenvolupin les comissions sectorials.

c) Aprovar les conclusions i el resultat dels treballs que desenvolupin les comissions sectorials.

d) Assessorar en matèria de programació, planificació, estratègia, qualitat i intel·ligència en l'àmbit del turisme a Catalunya.

e) Aprovar la creació, la modificació i l'extinció de les comissions sectorials.


Components

Està integrat pels membres següents:

a) President o presidenta: el director o la directora general de Turisme. El president o la presidenta pot delegar l'exercici de les seves funcions en qualsevol dels vocals que integrin el Consell.

b) Secretari o secretària: un funcionari o funcionària de la Direcció General competent en matèria de turisme, amb veu però sense vot, nomenat pel director o la directora general de Turisme.

c) Vocals nats: els presidents o les presidentes de les comissions sectorials.

d) Entre 8 i 16 vocals electius: nomenats pel conseller o la consellera del Departament competent en matèria de turisme, a proposta del director o la directora general de Turisme, entre representants de l'Administració turística catalana, representants del sector empresarial turístic, professionals i acadèmics amb coneixements i experiència contrastada en l'àmbit turístic. En la seva designació i en la dels seus suplents s'atendrà al principi de participació equilibrada de dones i homes.

El president o la presidenta pot convidar representants d'altres departaments o organismes de la Generalitat de Catalunya, amb veu però sense vot, atenent les particularitats dels assumptes inclosos a l'ordre del dia corresponent.

El president o la presidenta pot convidar representants del sector empresarial turístic a les sessions del Consell, amb veu però sense vot, especialment en aquelles sessions de caràcter més deliberatiu, d'assessorament i seguiment de l'actuació de la Taula del Turisme.data actualització (14/05/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya