Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consell General del Consorci Administració Oberta de Catalunya


Adreça
Carrer de Tànger, 98
Població
08018  Barcelona
Telèfon
93 272 25 00
Contacte
Adreça web

Funcions

El Consell General és l'òrgan de govern i administració superior del Consorci.

Correspon al Consell General:

a) Aprovar el pressupost, els comptes anuals i la plantilla del Consorci AOC.

b) Acordar l’adhesió de noves administracions, entitats o organismes i la modificació de la composició i del nombre de vocals integrants del Consell General i, si escau, de la Comissió Executiva.

c) Aprovar la modificació dels Estatus del Consorci.

d) Crear ens instrumentals amb personalitat jurídica pròpia dependents del Consorci.

 


Components

 

El Consell General està integrat per 20 membres, del quals 12 ho són en representació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i 8, en representació del Consorci Localret.

La presidència i la vicepresidència del Consell General recauen en la presidència i la vicepresidència del Consorci.

Els representants de la Generalitat són designats pel Govern i han de tenir rang orgànic de secretaria general o direcció general.

Els representants del Consorci Localret són designats pel Consorci Localret.

La direcció gerent del Consorci assisteix a les reunions, amb veu però sense vot.

La secretaria del Consell General és exercida per un vocal del mateix òrgan o per un funcionari de l’Administració a la qual està adscrit el Consorci. El/la secretari/ària és nomenat/ada per la presidència.

L'adhesió al Consorci de noves administracions, entitats o organismes pot implicar l'ampliació del nombre de membres del Consell General en la mesura que aquest determini.

Els membres del Consell General que ho són per raó del càrrec que ocupen han de cessar en la seva representació en el moment en què perdin la condició per la qual van ser nomenats.

 data actualització (06/10/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya