Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Salut Catalunya Central

Responsable

Sra.   Maria Antònia Baraldés Farré

Càrrec

gerent de Salut Catalunya Central

Adreça
Carretera de Ribes, s/n (Hospital Sant Bernabé)
Població
08600  Berga
Telèfon
93 824 34 00 (24 hores) / 93 824 34 04 (consultes externes 9-13h) / 93 821 01 19 (Telèfon d'urgències, 24 hores, tots els dies de l'any)
Contacte
Adreça web
Horari de registre i d'atenció


de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

 

NIF

Q-0802284-J

 

Funcions

Són funcions de l'empresa pública Salut Catalunya Central les següents:

a) Prestar serveis d'atenció sanitària i de salut mental, com també de promoció de la salut, prevenció de la malaltia i atenció sociosanitària i social a la població.

b) Executar programes institucionals en matèria de protecció de la salut, prevenció de la malaltia, assistència sanitària i sociosanitària, social i de rehabilitació.

c) Establir, desenvolupar i aplicar programes de docència, formació, continuada i especialitzada, en ciències de la salut i matèries relacionades amb l'oncologia.

d) Participar en els programes de formació de personal sanitari i també promoure i impartir la formació continuada al personal assistencial i paraassistencial vinculat al seu objecte social.

e) Dedicar adequada atenció i consideració a l'entorn personal i social de les persones que atengui, incloent-hi l'oferiment de serveis de suport complementari.

f) Promoure la innovació i desenvolupar programes d'investigació en l'àmbit de la salut i l'atenció social.

g) Desenvolupar les tasques d'investigació pròpies de les funcions encomanades i col·laborar amb la universitat i la resta d'institucions competents en matèria de docència i recerca.

h) Contribuir a la consecució dels objectius fixats en el Pla de salut de Catalunya en l'àmbit territorial d'actuació de l'empresa pública.

i) Gestionar els seus dispositius i instal·lacions assistencials sense més limitacions que les establertes en les normes de patrimoni que els resultin aplicables.

j) Desenvolupar totes les actuacions necessàries per al compliment dels seus objectius, com també les actuacions en relació amb les funcions esmentades que li siguin encomanades per l'Administració o que acordin els òrgans de govern de l'entitat.


El desenvolupament de les funcions expressades es pot fer efectiu directament o indirecta i sota qualsevol de les formes admeses en dret, segons aprovin en cada cas els seus òrgans de govern.Més informació al Registre del Sector Públic de la Generalitat


Components

Els òrgans de govern i de gestió de l'empresa pública Salut Catalunya Central són, respectivament, el Consell d'Administració i la Gerència.


Consell d'Administració
 
El Consell d'Administració és l'òrgan superior col·legiat de govern, direcció i control de l'empresa pública.

El Consell d'Administració té la composició següent:
a) La presidència.
b) La vicepresidència.
c) Cinc vocalies.

Les persones encarregades de la presidència, la vicepresidència i les vocalies són designades pel Govern de la Generalitat, a proposta de la persona titular del departament competent en matèria de salut i prèvia designació del Servei Català de la Salut a través de la seva direcció.

D'entre les cinc vocalies previstes, el Servei Català de la Salut ha de designar dues d'elles a proposta, respectivament, de l'Ajuntament de Berga, a través de la seva alcaldia, i del Consell Comarcal del Berguedà, a través de la seva presidència.

La composició del Consell d'Administració ha de tendir a la paritat de gènere.

El Consell d'Administració ha de designar un secretari o secretària, que pot ser-ne membre vocal, per bé que, si no n'és, hi té dret d'intervenir però no de votar. El càrrec ha de recaure en una persona que acrediti coneixements suficients en dret, i si no és membre vocal, ha de recaure en una persona que formi part de la plantilla de l'entitat, o una persona al servei del Servei Català de la Salut o del Departament de Salut.

La designació de totes les persones que formin part del Consell d'Administració (presidència, vicepresidència, vocalies) i del secretari o secretària té una durada de quatre anys, sense perjudici que es puguin reelegir successivament per a períodes de temps iguals.

El Consell d'Administració, amb la finalitat de fixar els trets fonamentals de la responsabilitat social de l'empresa pública Salut Catalunya Central, ha d'aprovar un codi de bon govern destinat a orientar l'actuació de l'empresa pública i de les persones que la governin, la gestionin o hi apliquin la seva dedicació segons els principis de la bona governança.
 data actualització (08/09/2023)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya