Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consell d'Administració de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya


Adreça
Carrer de Salvador Espriu, 45-51
Població
08908  L'Hospitalet de Llobregat
Telèfon
93 557 42 40

Funcions

a) Aprovar el pla estratègic de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, per a la posterior ratificació pel departament d'adscripció.

 

b) Aprovar els reglaments interns de l'Agència, com a instrument per desenvolupar millor les seves funcions. Aquesta normativa ha de respectar i desenvolupar els principis d'actuació i els valors que garanteixen la seguretat corporativa i el correcte funcionament de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

 

c) Aprovar el catàleg de serveis i la memòria anual de les activitats de l'Agència que, un cop aprovada, s'ha de lliurar al Govern i al Parlament i que el director o directora de l'Agència ha de presentar davant la comissió del Parlament competent en matèria de ciberseguretat o, si escau, davant la Comissió de Matèries Secretes i Reservades. Dita memòria es farà pública, d'acord amb la normativa vigent en matèria de transparència.

 

d) Aprovar el pla d'activitats anual que s'ha d'adjuntar a l'avantprojecte de pressupost de l'Agència.

 

e) Aprovar l'avantprojecte de pressupost de l'Agència, a proposta de la Direcció, i elevar-lo al departament competent en matèria de ciberseguretat o societat digital, perquè el tramiti, d'acord amb la normativa vigent.

 

f) Aprovar el pla d'inversions, que s'ha d'adjuntar a l'avantprojecte de pressupost de l'Agència.

 

g) Aprovar les bases d'execució del pressupost.

 

h) Aprovar el balanç, el compte de resultats, la memòria econòmica i la liquidació del pressupost, que s'ha de trametre al departament competent en matèria de ciberseguretat o societat digital, i conèixer l'auditoria anual de comptes.

 

i) Aprovar, a proposta del director o directora, la plantilla de personal o la relació de llocs de treball de l'Agència.

 

j) Aprovar l'inventari anual dels béns i drets de l'Agència, així com els acords d'adquisició, d'alienació i de gravamen dels béns immobles i mobles que passin a integrar el patrimoni de l'Agència, d'acord amb la normativa aplicable.

 

k) Proposar al departament competent en matèria de ciberseguretat o societat digital, quan escaigui, les operacions d'endeutament i la prestació d'avals, perquè s'elevin al Govern de la Generalitat perquè els aprovi, d'acord amb la normativa vigent, i autoritzar les operacions de crèdit i de tresoreria durant l'exercici.

 

l) Proposar al departament competent en matèria de ciberseguretat o societat digital, la creació, la modificació i la supressió de taxes i de preus públics, d'acord amb la normativa reguladora de les taxes i els preus públics de la Generalitat.

 

m) Aprovar el contracte programa que s'ha de formalitzar amb el departament competent en matèria de ciberseguretat o societat digital.

 

n) Aprovar les bases reguladores de les subvencions que, si és el cas, atorgui l'Agència, així com les seves convocatòries i resolucions.

 

o) Fixar la retribució i les funcions del director o directora quant a la gestió econòmica.

 

p) Autoritzar les despeses d'acord amb els llindars que estableixi el Consell d'Administració.

 

q) Adoptar la iniciativa de modificació dels Estatuts de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

 

r) Aprovar el codi ètic de l'Agència, així com designar els membres que formen part del Comitè d'Ètica.

 

s) Nomenar fins a sis persones expertes de reconegut prestigi acadèmic, científic o professional, amb experiència acreditada en matèria de ciberseguretat, com a membres de la Comissió Assessora.

 

t) Proposar a la Direcció de l'Agència la iniciació de procediments de contractació.

 

u) Determinar les àrees de serveis operatius i les respectives funcions.

 

v) Qualsevol altre funció que li atribueixin aquests Estatuts i la resta de normativa vigent.

 

El Consell d'Administració pot delegar en la Direcció les seves funcions, a excepció de les descrites a les lletres a), b), c), e), h), i), j), m), n), o), p), q), r), s), t) i u) de l'apartat anterior.

 

El president o presidenta del Consell d'Administració exerceix la representació institucional de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, la qual pot ser delegada en la Direcció.


Components

a) La persona titular del departament competent en matèria de ciberseguretat i societat digital, que n'exercirà la Presidència.

 

b) La persona titular de la secretaria general del departament competent en matèria de ciberseguretat i societat digital, i la persona titular de la secretaria general del departament competent en matèria de seguretat pública, que n'exerciran les dues vicepresidències respectivament.

 

c) La persona que ocupi la Secretaria del Govern.

 

d) La persona titular de la direcció general o òrgan jeràrquicament superior del departament competent en matèria d'administracions locals, nomenada pel Govern a proposta del president o presidenta del Consell d'Administració.

 

e) La persona titular de la direcció general o òrgan jeràrquicament superior del departament competent en matèria de seguretat pública, nomenada pel Govern a proposta del president o presidenta del Consell d'Administració.

 

f) La persona titular de la direcció general o òrgan jeràrquicament superior del departament competent en matèria de tecnologies de la informació i la comunicació, nomenada pel Govern a proposta del president o presidenta del Consell d'Administració.

 

g) El director o directora de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

 

A aquests efectes, els membres del Consell d'Administració cessen en llur representació quan cessen en el càrrec que justifica la seva designació.

 

Podran assistir a les sessions del Consell d'Administració i participar en les seves deliberacions, amb veu però sense vot, totes aquelles persones que, a instància de qualsevol dels membres, siguin convocades per la Presidència.

 

El Consell d'Administració s'ha de reunir, de manera ordinària, un cop al trimestre, com a mínim. Perquè es pugui reunir en sessió extraordinària cal la decisió del president o presidenta o l'acord d'una tercera part dels membres del Consell d'Administració.

 

Els membres del Consell d'Administració de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya no tenen dret a rebre cap indemnització, dieta o compensació per assistir a les reunions d'aquest òrgan.data actualització (15/01/2020)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya