Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Plenari (DIOCESA)


Adreça
Carrer del Sant Crist, 1
Població
25002  Lleida

Funcions

Són funcions del Plenari:

 • L’aprovació del projecte museogràfic del Museu. 
 • L’aprovació dels pressupostos anuals i la rendició de comptes. 
 • L’ampliació del Consorci amb noves entitats públiques i privades. 
 • La modificació dels Estatuts del Consorci. 
 • La designació dels membres de la Comissió Executiva. 
 • El nomenament del director, a proposta de la Comissió Executiva.
 • L’aprovació de la plantilla de personal i la relació dels llocs de treball, a proposta de la Comissió Executiva. 
 • L’exercici d’accions administratives i judicials. 
 • L’aprovació de la dissolució del Consorci. 
 • Establir convenis amb altres entitats, públiques o privades. Aquesta funció pot ser delegada al director del Museu puntualment o de forma global. 
 • Qualsevol altra que requereixi una majoria especial per a la seva aprovació.

Components

El Plenari està composat per:

 • El conseller o la consellera de Cultura. 
 • El bisbe de Lleida.
 • L’alcalde o alcaldessa de Lleida.
 • El president o presidenta de l’Excma. Diputació de Lleida.
 • El president o presidenta del Consell Comarcal del Segrià.

El Plenari és presidit pel conseller o consellera de Cultura, i n’és secretari o secretària el coordinador o cordinadora territorial del Departament de Cultura a Lleida. 

L’exercici del càrrec de membre del Plenari és gratuït. Els membres del Plenari poden delegar, en cada cas, l’exercici del seu càrrec en altres persones de les respectives institucions.

Per acord de les dues terceres parts dels seus membres, el Plenari pot disposar la incorporació de persones o institucions que, per llur significació i activitat, es considerin capacitades i representatives de la visa museística i puguin ajudar en les tasques que el Consorci té encomanades, amb veu però sense dret a vot.

El director o la directora assisteix amb veu i sense vot a les reunions del Plenari si hi és convocat.


data actualització (02/09/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya