Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consell d'Administració (OSIC)


Adreça
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6-8
Població
08001  Barcelona
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

El Consell d’Administració és l’òrgan superior col·legiat de govern, direcció i control de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i té les funcions:

 • Aprovar les bases reguladores i les convocatòries d’ajuts, amb informe previ preceptiu del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts en el cas d’ajuts a la creació cultural i de la Institució de les Lletres Catalanes en el cas d’ajuts al foment del fet literari.
 • Atorgar els ajuts, tant els de concurrència pública com els exclosos de concurrència.
 • Aprovar els criteris d’actuació de l’Oficina d’acord amb els objectius previstos al contracte programa i al Pla departamental.
 • Aprovar la proposta de contracte programa.
 • Aprovar l’avantprojecte de programa d’actuació, d’inversions i de finançament, d’acord amb el contracte programa.
 • Aprovar l’avantprojecte de pressupost d’explotació i de capital i elevar-lo a la persona titular del departament competent en matèria de cultura.
 • Aprovar els comptes anuals, la liquidació final dels pressupostos de l’exercici i la memòria d’activitats, que s’ha de trametre al departament competent en matèria de cultura.
 • Nomenar l’administrador o administradora i supervisar-ne la gestió.
 • Aprovar la plantilla i el règim retributiu del personal.
 • Aprovar els preus dels serveis que presti l’Oficina.
 • Aprovar els convenis amb entitats públiques i privades per assolir els objectius de l’Oficina.
 • Proposar al departament competent en matèria de cultura, quan escaigui, les operacions d’endeutament, la prestació d’avals i les operacions de crèdit i de finançament de tresoreria perquè, d’acord amb la normativa vigent, s’elevi al Govern per a la seva aprovació.
 • Exercir tota mena d’accions, recursos i reclamacions judicials i administratives en defensa dels seus drets i interessos.
 • Aprovar el seu reglament de règim intern.
 • Qualssevol altres funcions que no estiguin atribuïdes expressament a l’administrador o administradora.

Components

 El Consell d’Administració té la composició següent:

 • La presidència, que correspon a la persona titular de la secretaria general del departament competent en matèria de cultura i que té la màxima representació institucional de l’Oficina.
 • Les vocalies següents:
  • La persona titular de la Direcció de Serveis, que substitueix la presidència en cas d’absència, vacant o malaltia.
  • Una persona representant de cadascuna de les direccions generals en què s’estructura el departament competent en matèria de cultura, designades per la persona titular del departament esmentat.
  • Una persona representant del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, designada per la persona titular del departament competent en matèria de cultura a proposta del Plenari de l’entitat esmentada.
  • Una persona representant de la Institució de les Lletres Catalanes, designada per la persona titular del departament competent en matèria de cultura a proposta de la Junta de Govern de l’entitat esmentada.
  • Una persona representant de cadascuna de les altres entitats de dret públic adscrites al departament competent en matèria de cultura que intervenen en el procediment de concessió d’ajuts i d’aprovació de les bases reguladores i les convocatòries d’ajuts, designades per la persona titular del departament competent en matèria de cultura a proposta d’aquestes entitats.
  • Un o una vocal en representació del departament competent en matèria de finances públiques, designat pel seu conseller o consellera.
  • L’administrador o administradora de l’Oficina, amb veu però sense vot.
 • La secretaria, amb veu però sense vot, nomenada per la presidència d’entre personal de l’Oficina o del departament competent en matèria de cultura que sigui llicenciat o graduat en dret.

data actualització (28/08/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya