Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consell d'Administració de l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural


Adreça
Carrer de la Portaferrissa, 1 (Palau Moja)
Població
08002  Barcelona
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

El Consell d’Administració té les més àmplies facultats en relació amb el govern, la direcció i el control de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural.

Correspon al Consell d’Administració:

 • Aprovar l'avantprojecte del programa d’actuació, d'inversions i de finançament, i el pressupost d'explotació i de capital.
 • Aprovar la proposta de contracte programa entre l’Agència i el departament competent en matèria de cultura, i també la seva actualització.
 • Aprovar els objectius i plans d’acció anuals i plurianuals, els criteris quantitatius i qualitatius de mesurament del compliment dels objectius i del grau d’eficiència en la gestió, d’acord amb el contracte programa.
 • Aprovar el reglament de funcionament i règim intern de l’Agència.
 • Aprovar les obligacions de caràcter plurianual dins dels límits fixats en el contracte programa, amb autorització prèvia del Govern.
 • Aprovar els comptes anuals i la liquidació final dels pressupostos de l'exercici i la memòria d’activitats.
 • Designar els directors o directores dels equipaments gestionats per l’Agència que no tinguin la categoria de museus nacionals i elevar la proposta de nomenament dels directors o directores dels museus nacionals, una vegada aprovada, al conseller o consellera del departament competent en matèria de cultura, a proposta de la Junta de Museus de Catalunya, presentada pel consell rector del museu nacional o per l’òrgan de selecció determinat pel concurs públic corresponent.
 • Designar les persones titulars de les unitats funcionals.
 • Supervisar la gestió del director o directora.
 • Aprovar la plantilla, el règim retributiu, els criteris de selecció de personal laboral i l’oferta anual d’ocupació pública en els termes que la legislació laboral i el conveni col·lectiu estableixin, o la proposta d’ocupació pública, en cas del personal funcionari, i d’acord amb el que estableixi el contracte programa.
 • Autoritzar la constitució d’òrgans, organismes o entitats de caràcter públic o privat, qualsevol que en sigui la naturalesa jurídica, o autoritzar que l’Agència hi participi.
 • Acordar l’exercici de les accions i dels recursos que corresponguin a l’entitat en defensa dels seus interessos, davant l’Administració pública i els òrgans judicials.
 • Autoritzar operacions de crèdit i altres operacions d’endeutament que puguin ser de conveniència de l’Agència, d’acord amb el que estableix la Llei de l’Estatut de l’empresa pública catalana, de finances públiques de Catalunya i la resta de la normativa aplicable.
 • Proposar al conseller o la consellera del departament competent en matèria de cultura els preus i les tarifes dels serveis de l’Agència.
 • Proposar a la direcció general competent en matèria de patrimoni cultural línies d’ajuts relacionades amb l’objecte de l’Agència, per tal que la direcció general esmentada, si ho considera convenient, faci la proposta de bases reguladores i convocatòries d’ajuts a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.
 • Aprovar els acords, els pactes o els convenis que consideri convenients o necessaris per a les finalitats de l’Agència.
 • Acordar l’arrendament i l’adquisició de béns immobles i la constitució de drets reals, d’acord amb la Llei del patrimoni de la Generalitat i l’Estatut de l’empresa pública catalana.
 • Les altres que li atorguin aquests Estatuts o qualsevol altra disposició.

El conseller o la consellera del departament competent en matèria de cultura pot delegar en el Consell d’Administració la facultat d’aprovar les tarifes i els preus dels serveis de l’Agència.


Components

El Consell d’Administració és l'òrgan superior col·legiat de govern, direcció i control de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural.

Són membres del Consell d’Administració:

 • El president o presidenta és el conseller o consellera del departament competent en matèria de cultura.
 • El vicepresident o vicepresidenta és la persona titular de la direcció general competent en matèria de patrimoni cultural, llevat que aquesta persona sigui el director o la directora de l’Agència. En aquest cas, el vicepresident o vicepresidenta és la persona titular de la secretaria general del departament competent en matèria de cultura.
 • Les vocalies del Consell d’Administració són nou i les nomena el conseller o consellera del departament competent en matèria de cultura, amb la distribució següent:
  • quatre en representació dels departaments de la Generalitat següents: una a proposta del Departament de la Presidència; una a proposta del departament competent en matèria d’economia; una a proposta del departament competent en matèria de planificació territorial i urbanisme; i una a proposta del departament competent en matèria de turisme.
  • dues en representació de les organitzacions associatives d’ens locals: una a proposta de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, i l’altra a proposta de la Federació de Municipis de Catalunya.
  • tres en representació dels sectors professionals, acadèmics i universitaris relacionats amb el patrimoni cultural.
 • També el director o directora assisteix a les reunions del Consell d’Administració, amb dret a veu i sense vot.
 • El secretari o secretària el designa el Consell d’Administració, d’entre el personal de l’Agència o del departament competent en matèria de cultura, a proposta del seu president o presidenta, i actua amb veu, però sense vot.

data actualització (28/08/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya