Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts


Adreça
Carrer de la Portaferrissa, 1 (Palau Moja)
Població
08002  Barcelona
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

El Plenari és l'òrgan superior del Consell i li corresponen les màximes facultats de direcció de les activitats del Consell

Les funcions del Plenari són les següents:

 • Fixar les directrius generals de l'actuació del Consell.
 • Aprovar l'avantprojecte de pressupost.
 • Aprovar els programes anuals d'actuació, d'inversions i de finançament, d'acord amb el contracte programa, així com avaluar-ne l'efectivitat.
 • Aprovar els comptes anuals i la liquidació final del pressupost.
 • Aprovar el reglament de règim intern.
 • Aprovar propostes de modificacions dels Estatuts i trametre-les al departament competent en matèria de cultura.
 • Aprovar l'informe anual sobre l'estat de la cultura i de les arts de Catalunya, o qualsevol altre informe o dictamen que correspongui emetre al Consell d'acord amb l'article 4 de la Llei 6/2008, del 13 de maig.
 • Dissenyar les línies d’actuació de suport a creadors i entitats respecte a la promoció, el foment, la difusió i la projecció de la creació artística, d’acord amb el Programa marc de cultura del Govern i el contracte programa del Consell.
 • Aprovar els informes preceptius sobre els projectes de bases i les convocatòries d’ajuts a la creació cultural.
 • Proposar a la persona titular del departament competent en matèria de cultura el nomenament d’una persona representant del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts al Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.
 • Proposar a la persona titular del departament competent en matèria de cultura el nomenament de les persones representants del Consell a les comissions de valoració dels ajuts a la promoció, difusió i projecció de la creació artística de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, d’acord amb l’article 10.2 dels Estatuts de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, aprovats pel Decret 7/2012, de 10 de gener.
 • Concedir els Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
 • Aprovar la plantilla, el règim retributiu i les condicions generals de treball del personal, i el desplegament de l'estructura organitzativa del Consell d'acord amb aquests Estatuts i les normes de desenvolupament organitzatiu que dicti el Govern, a proposta de la direcció, de conformitat amb el contracte programa.
 • Aprovar la proposta de contracte programa que el Consell ha de formalitzar amb el departament competent en matèria de cultura d’acord amb l’article 13.
 • Aprovar els convenis amb entitats públiques i privades per assolir els seus fins.
 • Aprovar els contractes d'un import superior al 2% del pressupost del Consell, així com els que impliquin una despesa pluriennal de caràcter no recurrent, sens perjudici de l'autorització del Govern.
 • Aprovar els preus dels serveis que presti el Consell.
 • Proposar al departament competent en matèria de cultura, quan escaigui, les operacions d’endeutament, la prestació d’avals i les operacions de crèdit i de finançament de tresoreria perquè, d’acord amb la normativa vigent, s’elevin al Govern per a la seva aprovació.
 • Exercir tota mena d'accions, recursos i reclamacions judicials i administratives en defensa dels seus drets i interessos.
 • Vetllar per l'observança del principi relatiu al foment de la igualtat de gènere en l'àmbit d'actuació del Consell.
 • Aprovar un codi deontològic que han de complir les persones membres del Plenari i les que formin part de les comissions de treball previstes a l'article 8.5.
 • Participar en l'elaboració del Programa marc de cultura.
 • Aprovar l’avaluació dels contractes programa entre el departament competent en matèria de cultura i els equipaments culturals, les auditories culturals d’equipaments culturals i l’auditoria biennal sobre la repercussió cultural de les subvencions concedides, d’acord amb l’article 4.j) i k) de la Llei 6/2008, del 13 de maig, del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.
 • Qualsevol altra funció que no estigui atribuïda expressament a altres òrgans del Consell.

Components

El Plenari l’integren set membres i té la composició següent:

 • La persona titular de la presidència del Consell, que ho és també del Plenari.
 • Les persones titulars de les vicepresidències primera i segona del Consell, que també ho són del Plenari.
 • Quatre vocals.

El Plenari nomena entre els seus membres, a proposta de la presidència del Consell, el secretari o la secretària.

Les decisions es prenen per majoria de les persones membres presents a les reunions, llevat de les excepcions que preveuen els Estatuts de l’entitat.


data actualització (18/09/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya