Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comissió Delegada (MNAC)


Adreça
Carrer del Mirador Palau Nacional (Parc de Montjuïc)
Població
08038  Barcelona

Funcions

La Comissió Delegada té les funcions següents:

 • Preparar les reunions del Patronat i fer el seguiment de l’execució dels seus acords.
 • Elevar al Patronat el projecte de pressupost anual i fer el seguiment i el control de la seva execució.
 • Autoritzar les operacions financeres, d’acord amb el que preveu l’article 14.
 • Aprovar la plantilla del personal i qualsevol modificació que s’hi produeixi.
 • Aprovar, a proposta del director, l’adquisició de béns culturals; acceptar donacions, herències, llegats, dipòsits i qualsevol lliurament al Museu de béns culturals o d’altra mena.
 • Aprovar prèviament la subscripció dels contractes i convenis que impliquin una despesa pluriennal de caràcter no recurrent.
 • Aprovar els preus i les taxes dels diferents serveis i usos del Museu, d’acord amb la legislació corresponent.

 

Són funcions del/la president/a:

 • Presidir el Patronat i la Comissió Delegada, convocar-ne les reunions i dirigir-ne les sessions.
 • Representar el Museu en actes institucionals i en tots aquells altres del Museu en els quals estigui present.
 • Firmar en nom del Museu els convenis de caràcter institucional.
 • Autoritzar les despeses i aprovar, adjudicar i firmar els contractes en els supòsits que s’estableixin en les normes d’execució del pressupost.
 • Proposar els acords que hagi d’adoptar el Patronat i la Comissió Delegada en afers institucionals i d’altres de la seva competència.
 • Decidir la presència d’assessors o tècnics a les reunions dels òrgans col·legiats.
 • Aprovar l’exercici d’accions judicials i administratives.
 • Exercir totes les altres facultats que li encomanin el Patronat o la Comissió Delegada.

El/la president/a pot delegar en altres òrgans del Museu les facultats dels punts c), d) i g) de l’apartat 2.

Cadascuna de les administracions consorciades té dret a nomenar una vicepresidència, d’acord amb el que estableix la disposició addicional 3 de la Llei de museus.

El/la president/a determinarà en cada cas el vicepresident/a que l’hagi de substituir, amb les mateixes facultats, en cas d’absència o impossibilitat d'aquest.


Components

La Comissió Delegada té la composició següent:

 • Presidencia: la del Museu.
 • Vicepresidents/es: els/les del Museu.
 • Vocalies:
  • Cinc de nomenades per la Generalitat de Catalunya.
  • Dues de nomenades per l’Ajuntament de Barcelona.
  • Tres de nomenades per l’Administració General de l’Estat.
 • Secretaria, amb veu però sense vot: la del Patronat.

La presidència és nomenada pel Govern de la Generalitat, d’acord amb el que estableix la disposició addicional 3 de la Llei de museus.


data actualització (27/08/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya