Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comissió Interdepartamental de Coordinació de l'Acció Transversal de les Polítiques de Foment de l'Associacionisme i el Voluntariat

Responsable

Sr.   Marc Viñas i Artola

Càrrec

Secretari

Funcions

Les funcions de la Comissió Interdepartamental de Coordinació de l'Acció Transversal de les Polítiques de Foment de l'Associacionisme i el Voluntariat són:

a) Debatre, aprovar i avaluar les polítiques públiques que defineixin les estratègies de foment de l'associacionisme i el voluntariat per part dels departaments de l'Administració de la Generalitat.

b) Proposar, validar i avaluar el pla d'actuació anual de cada anualitat, durant la vigència del Pla nacional de l'associacionisme i el voluntariat a partir de l'exercici 2019.

c) Facilitar el seguiment i el control d'execució de les actuacions del Pla.

d) Informar el Consell de l'Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya de les dades i els aspectes rellevants per facilitar les funcions que té encomanades en relació amb l'elaboració i l'avaluació del Pla nacional de l'associacionisme i el voluntariat.

e) Proposar i impulsar l'aprovació de la normativa que es consideri necessària per al foment de l'associacionisme i el voluntariat.

f) Aprovar recomanacions i instruccions per al correcte compliment, interpretació i execució de la normativa aplicable en l'àmbit de l'associacionisme i el voluntariat. g) Coordinar els programes i les polítiques públiques de foment de l'associacionisme, especialment les mesures de suport. h) Qualsevol altra funció que li encomani el Govern en aquest àmbit. 


Components

La Comissió Interdepartamental de Coordinació de l'Acció Transversal de les Polítiques de Foment de l'Associacionisme i el Voluntariat té la composició següent:

a) La presidència, que és exercida per la persona titular del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

b) La vicepresidència, que és exercida per la persona titular de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària.

c) Les vocalies, exercides per una persona representant de cada una de les unitats directives següents: la unitat directiva competent en la coordinació interdepartamental, la unitat directiva competent en matèria de difusió i atenció ciutadana, la unitat directiva competent en matèria d'impuls de la transparència, les dades obertes i la qualitat democràtica, la unitat directiva competent en matèria de participació ciutadana, la unitat directiva competent en matèria d'impuls de polítiques de millora de l'ocupabilitat i la unitat directiva competent en matèria de registre de les associacions i fundacions.

d) Les vocalies, exercides per una persona representant de totes les unitats directives dels diferents departaments que implementen actuacions incloses en el pla d'actuació anual per a la seva alineació amb els objectius, eixos i prioritats del Pla nacional de l'associacionisme i el voluntariat. Les persones que ocupen cada vocalia, amb rang mínim de director general, i els seus suplents, són proposades pel seu departament i nomenades per la presidència de la Comissió.

e) La secretaria, que correspon a la persona responsable de la Sub-direcció General de Cooperació Social i Voluntariat.

Si alguna persona que forma part de la Comissió, ja sigui titular o suplent, no pogués exercir el seu càrrec per absència o malaltia, per tal de facilitar la continuïtat del funcionament de la Comissió, se'n pot delegar la representació en qualsevol persona membre de la Comissió Interdepartamental.data actualització (24/05/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya